Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988872 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỤC LỤC . III
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU... VI
DANH MỤC CÁC HÌNHVII
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT... VIII
MỞ ðẦU IX
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN TRONG NGÀNH THUẾ...24
1.1. Tổng quan về công nghệ thông tin và vai trò của công nghệ thông tin
trong ngành thuế.. 24
1.1.1. Khái niệm về công nghệ thông tin. 24
1.1.2. Nội dung và xu hướng phát triển của công nghệ thông tin 2
1.1.3. Vai trò của công nghệ thông tin nói chung và trong ngành thuế nói
riêng 10
1.2. Thuế và quản lý thuế trong nền kinh tế 19
1.2.1. Thuế và chức năng của thuế . 19
1.2.2. Yêu cầu và nghiệp vụ quản lý thuế 28
1.3. Công nghệ thông tin ñối với công tác quản lý thuế . 32
1.3.1. Các nguyên tắc ứng dụng CNTT trong quản lý thuế 34
1.3.2. Các ñiều kiện ứng dụng CNTT trong quản lý thuế ... 35
1.4. Sự cần thiết tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành
thuế Việt Nam . 36
1.4.1. Ứng dụng CNTT nâng cao năng lực quản lý thuế 40
1.4.2. Ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ thuế ñiện tử và góp phần xây
dựng “Chính phủ ñiện tử” .. 50
1.4.3. Ứng dụng CNTT nhằm ñáp ứng yêu cầu trao ñổi dữ liệu, kết nối
trong và ngoài ngành thuế .. 53
1.5. Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng CNTT trong quản lý thuế . 55
1.5.1. Mô hình ứng dụng CNTT hỗ trợ người nộp thuế ở Hàn Quốc . 55
1.5.2. Mô hình ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng hoạt ñộng thanh tra
thuế ở Trung Quốc .. 59
1.5.3. Mô hình ứng dụng CNTT tại Trung tâm xử lý dữ liệu thuế Thụy
ðiển . 62
1.5.4. Bài học kinh nghiệm ñối với ngành thuế Việt Nam .. 63
1.6. Tóm tắt chương 1 . 65
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG
HOẠT ðỘNG NGÀNH THUẾ VIỆT NAM ...67
2.1. Thực trạng hoạt ñộng của ngành thuế Việt Nam . 67
2.1.1. Khái quát về hệ thống quản lý thuế Việt Nam .. 67
2.1.2. Kết quả chủ yếu trong hoạt ñộng quản lý thuế . 75
2.2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của ngành
thuế Việt Nam . 86
2.2.1. Khái quát chung về thực trạng ứng dụng CNTT ngành thuế 86
2.2.2. Tổ chức, quản lý hệ thống CNTT ngành thuế ... 93
2.2.3. Phạm vi ứng dụng CNTT trong ngành thuế.. 95
2.2.4. Hiện trạng ñầu tư CNTT trong ngành thuế 100
2.2.5. Hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý thuế 102
2.3. ðánh giá thực trạng ứng dụng CNTT ngành thuế . 106
2.3.1. Những thành tựu ñạt ñược .. 106
2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân.. 107
2.4. Tóm tắt chương 2 ... 117
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ðẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH THUẾ VIỆT NAM ..118
3.1. Phương hướng và mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành
thuế Việt Nam ... 118
3.1.1. Cơ sở xác ñịnh phương hướng và mục tiêu 118
3.1.2. Quan ñiểm, phương hướng, mục tiêu ứng dụng CNTT trong ngành
thuế 125
3.2. Phương án, mô hình tổ chức và lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin
trong ngành thuế Việt Nam... 137
3.2.1. Phương án ñầu tư hệ thống ứng dụng CNTT ngành thuế... 137
3.2.2. Mô hình tổ chức hệ thống CNTT ngành thuế.. 140
3.2.3. Lộ trình ứng dụng CNTT ngành thuế.. 143
3.2.4. Nhu cầu về nguồn lực: vốn ñầu tư, công nghệ, nhân lực ... 151
3.2.5. Dự kiến kết quả của phương án .. 154
3.3. Giải pháp ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thuế
Việt Nam ... 156
3.3.1. Tăng cường quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT trong ngành
thuế 156
3.3.2. ðổi mới mô hình hệ thống tổ chức CNTT ngành thuế 157
3.3.3. Giải pháp về kỹ thuật .. 160
3.3.4. Giải pháp về vốn ñầu tư.. 163
3.3.5. Giải pháp về nhân lực. 167
3.3.6. Giải pháp về tổ chức thực hiện ... 169
3.3.7. Các yếu tố bảo ñảm thành công cho ứng dụng CNTT trong ngành
thuế Việt Nam và quản lý rủi ro 184
3.4. Tóm tắt chương 3 ... 191
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.193
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ..197
TÀI LIỆU THAM KHẢO...199
PHỤ LỤC..203

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement