Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By winniethepooh_159
#751840 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Liên Bang Nga - tình hình và triển vọng
KILOBOOKS.COM

lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi ViÖt Nam ®· ®¹t ®−îc
mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ, tõ mét n−íc kinh tÕ chËm ph¸t triÓn ®· trë thµnh mét
trong nh÷ng quèc gia cã tèc ®é t¨ng tr−ëng nhanh nhÊt khu vùc §«ng Nam ¸
vµ thÕ giíi. Mét trong nh÷ng thµnh tùu cña Kinh tÕ ®èi ngo¹i ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua lµ viÖc cho ra ®êi LuËt §Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt
Nam
Cã thÓ nãi §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan
träng nhÊt cña nÒn Kinh tÕ ®èi ngo¹i, nã ph¶n ¶nh t×nh h×nh vµ xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th«ng qua viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thiÕu vèn, ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®æi míi vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu nÒn Kinh tÕ, ph¸t triÓn
khoa häc c«ng nghÖ, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm, n©ng cao tay nghÒ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò lao ®éng, thóc ®Èy xuÊt khÈu…
Tuy nhiªn thùc tÕ cña ho¹t ®éng Kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi chung vµ ho¹t
®éng §Çu t− n−íc ngoµi nãi riªng cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp vµ h¹n chÕ. §iÒu nµy ®−îc lý gi¶i bëi nhiÒu nguyªn nh©n nh−ng cã thÓ thÊy ®Çu tiªn lµ do luËt ph¸p vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc ta cßn ch−a hoµn thiÖn, cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ do chóng ta cßn thiÕu kinh nghiÖm trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh nÒn Kinh tÕ ®èi ngo¹i. Thùc tÕ nµy ®ßi hái
chóng ta ph¶i tÝch cùc t×m hiÓu vµ häc hái kinh nghiÖm cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi, nhÊt lµ c¸c n−íc cã nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi gièng ViÖt Nam. Liªn Bang Nga chÝnh lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh ®Ó ViÖt Nam chóng ta nghiªn cøu vµ rót
ra bµi häc kinh nghiÖm. Së dÜ nh− vËy lµ v× gi÷a ViÖt Nam vµ Liªn Bang Nga cã nhiÒu ®iÓm t−¬ng ®ång vµ gÇn gòi. Hai n−íc ViÖt Nam vµ Liªn Bang Nga cã
mét mèi quan hÖ ®Æc biÖt, truyÒn thèng vµ g¾n bã tõ l©u. Sau khi Liªn X« tan r·, Liªn Bang Nga ®· kÕ thõa vai trß cña Liªn X« tr−íc ®©y trong c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ. HiÖn nay c¶ hai n−íc ®Òu ®ang cè g¾ng thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ- chÝnh trÞ song ph−¬ng ph¸t triÓn ngang tÇm víi vÞ thÕ cña nã. H¬n n÷a mÆc dï cã xu h−íng chÝnh trÞ kh¸c nhau nh−ng nh×n chung c¶ hai n−íc ®Òu ®ang theo ®uæi c«ng cuéc c¶i c¸ch vµ chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Có thể nói FDI là 1 trong những nhân tố quan trọng nhất của nền kinh tế đối ngoại, nó phản ánh tình hình và xu thế phát triển kinh tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement