Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By gonsai92
#752919 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường châu Phi: Thực trạng và giair pháp
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc kinh tÕ Quèc tÕ
Sinh viªn thùc hiÖn: §ç V¨n Qu¶ng Líp: KTQT
Néi dung
Ch−¬ng I:
Lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ sù cÇn thiÕt
ph¶i ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ tr−êng
Ch©u Phi
1. Lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu
1.1 Kh¸i niÖm vµ vai trß cña xuÊt khÈu

1.1.1 Kh¸i niÖm
XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ quèc gia nµy sang quèc gia kh¸c.
XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ngo¹i th−¬ng, lÞch sö ph¸t triÓn cña nã ®· cã tõ rÊt l©u ®êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Ban ®Çu, h×nh thøc c¬ b¶n cña nã chØ ®¬n thuÇn lµ ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia. Ngµy nay nã ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh vµ ®−îc biÓu hiÖn d−íi nhiÒu h×nh thøc. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ hiÖn nay ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn ph¹m vi réng kh¾p trong hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng trong c¬ cÊu nÒn kinh tÕ víi tØ träng ngµy cµng cao.
1.2 Vai trß cña xuÊt khÈu
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ngµy cµng cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ, lµ mét néi dung chÝnh cña ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng vµ lµ ho¹t ®éng ®Çu tiªn trong th−¬ng m¹i quèc tÕ. Nã lµ nh©n tè gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia còng nh− trong tõng ngµnh, tõng doanh nghiÖp.

1.2.1 XuÊt khÈu t¹o nguån vèn chñ yÕu cho nhËp khÈu, phôc vô c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc. Con ®−êng tÊt yÕu ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nghÌo nµn, l¹c hËu ngµy nay lµ ph¶i c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc víi nh÷ng b−íc ®i phï hîp. Nh−ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái ph¶i cã sè l−îng vèn lín ®Ó tõng b−íc c¶i thiÖn kü thuËt, nhËp khÈu m¸y mãc trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i. Nguån vèn nµy lµ kh«ng nhá vµ ®Ó huy déng ®−îc mét sè l−îng vèn lín nh− vËy lµ mét ®iÒu kh«ng dÔ dµng. Do vËy ph¶i huy ®éng tõ c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch, nã t¹o
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Lý luận chung về xuất khẩu hàng hoá và sự cần thiết phải đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá sang thị trường châu Phi. Chương II: Thực trạng xuất khẩu của Việ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement