Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trqhuong
#752254 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện chính sách thuế nhập khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập AFTA và WTO
KILOBOOKS.COM
Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam ..

.

PAGE 5
U«ng Thu Thñy - A11 - K38D

2. Môc ®Ých vµ ph¹m vi nghiªn cøu

Trªn c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ chÝnh s¸ch thuÕ nhËp khÈu trong qu¸
tr×nh héi nhËp AFTA vµ WTO, ®−a ra nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ ®¹t ®−îc còng nh− nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña chóng, tõ
®ã ®Ò xuÊt c¸c ®Þnh h−íng cô thÓ vµ mét sè c¸c kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp AFTA vµ
WTO.

3. §èi t−îng nghiªn cøu
§èi t−îng nghiªn cøu cña khãa luËn lµ: ChÝnh s¸ch thuÕ nhËp khÈu
cña ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp khu vùc mËu dÞch tù do (AFTA) vµ
tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) .

4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®−îc sö dông trong Khãa luËn lµ ph−¬ng
ph¸p tæng hîp, thèng kª, so s¸nh, ph©n tÝch. Ngoµi ra cßn sö dông c¸c b¶ng biÓu, s¬ ®å ®Ó minh häa c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu.

5. Néi dung nghiªn cøu
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, phô lôc, vµ b¶ng biÓu ®Ò tµi cña kho¸
luËn ®−îc thÓ hiÖn chñ yÕu ë 3 ch−¬ng cô thÓ nh− sau:
Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong
tiÕn tr×nh héi nhËp AFTA vµ WTO.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng cña chÝnh s¸ch thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam
trong tiÕn tr×nh héi nhËp AFTA vµ WTO.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Những vấn đề chung về thuế nhập khẩu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập AFTA và WTO. Chương 2: Thực trạng của chính sách thuế nhập khẩu của Việt N
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement