Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#752451 Tải miễn phí Đồ án GMPLS
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................................. 1
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ........................................................ 2
1.1. Tổng quan............................................................................................................................. 2
1.2. Tham số đánh giá QoS ......................................................................................................... 2
1.3. Các loại chất lượng dịch vụ .................................................................................................. 2
1.4. Biện pháp nhằm đảm bảo QoS ............................................................................................. 2
1.5.Các mô hình chất lượng dịch vụ............................................................................................ 2
1.5.1.Dịch vụ tích hợp (IntServ) .................................................................................................. 3
1.5.2.Dịch vụ phân biệt (DiffServ) .............................................................................................. 4
CHƯƠNG II: CÁC GIAO THỨC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ .................................. 5
2.1. Giao thức RSVP- TE ............................................................................................................ 5
2.1.1. Thiết lập LSP..................................................................................................................... 6
2.1.2. Phân phát bản tin tin cậy ................................................................................................... 9
2.1.3. Duy trì LSP...................................................................................................................... 10
2.1.4. Trường hợp lỗi ................................................................................................................. 11
2.1.5. Bản tin Hello.................................................................................................................... 13
2.2.Giao thức quản lý liên kết.................................................................................................... 13
2.1.2.Các bản tin LMP............................................................................................................... 14
2.2.2.Các chức năng của giao thức quản lý liên kết .................................................................. 15
2.2.2.1. Quản lý kênh điều khiển............................................................................................... 15
2.2.2.2. Tiến trình tìm ra liên kết và xác nhận liên kết .............................................................. 18
2.2.2.2. a. Khái niệm.................................................................................................................. 18
2.2.2.2. b. Cơ chế....................................................................................................................... 18
2.2.2.3.Trao đổi khả năng liên kết ............................................................................................ 19
2.2.2.3.a. Khái Niệm.................................................................................................................. 19
2.2.2.3.b. Cơ chế........................................................................................................................ 19
2.2.2.4. Cô lập lỗi ...................................................................................................................... 19
2.2.2.4. a. Khái niệm.................................................................................................................. 19
2.2.2.4. b.Cơ chế........................................................................................................................ 20
2.2.2.5. Xác thực........................................................................................................................ 21
CHƯƠNG III: THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN QoS TRONG GMPLS ...................................... 22
3.1. Các thuộc tính trong mạng.................................................................................................. 22
3.1.1. Thuộc tính liên kết ........................................................................................................... 22
3.1.2. Thuộc tính đường đi ........................................................................................................ 23
3.2. Tính đường đi có ràng buộc............................................................................................... 23
3.2.1. Ràng buộc loại trừ (Exclusions) ...................................................................................... 24
3.2.2. Ràng buộc liên kết ........................................................................................................... 25
3.2.3. Ràng buộc bao gồm (Inclusions) .................................................................................... 26
3.2.4. Ràng buộc đường đi......................................................................................................... 27
CHƯƠNG IV : TỔNG QUAN VỀ OMNET++............................................................................ 29
4.1.Omnet++ là gì ..................................................................................................................... 29
4.2.Các thành phần chính của Omnet++ ................................................................................... 29
4.3.Ứng dụng ............................................................................................................................. 35
4.4. Nền tảng.............................................................................................................................. 35
4.5. Tác giả chính ...................................................................................................................... 35
4.6. Các mẫu mô phỏng hỗ trợ cho Omnet 4.0/4.1.................................................................... 35

4.6.1. INET................................................................................................................................ 35
4.6.2. MiXiM............................................................................................................................. 35
4.6.3. INETMANET.................................................................................................................. 35
4.6.4. xMIPv6 ............................................................................................................................ 36
4.6.5. ReaSE .............................................................................................................................. 36
4.6.6. OverSim........................................................................................................................... 36
4.6.7. Mobility Framework (MF) .............................................................................................. 36
4.7. So sánh Omnet++ và NS-2................................................................................................. 36
CHƯƠNG V : MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG GMPLS
....................................................................................................................................................... 38
5.1. Nội dung ............................................................................................................................. 38
5.2. Mô hình .............................................................................................................................. 38
5.3. Giao thức RSVP_TE .......................................................................................................... 39
5.3.1. Khối host chuẩn (Module StandardHost ) ....................................................................... 39
5.3.2. Khối Nam Trace (Module NamTrace) ............................................................................ 40
5.3.3. Khối RSVP_LSR (Module RSVP_LSR) ........................................................................ 40
5.3.3.1. Khối RSVP (Module RSVP) ....................................................................................... 40
5.3.3.2.Khối NAMTraceWriter (Module NAMTraceWriter) ................................................... 40
5.3.3.3.Khối TED (Module TED) ............................................................................................. 40
5.3.3.4. Khối Network layer (Module Network layer) .............................................................. 41
5.3.3.5.Khối LIBTable (Module LIBTable) .............................................................................. 41
5.3.3.6. Khối PPPInterface (Module PPPInterface) .................................................................. 41
5.3.3.7. Khối NotificationBoard (Module NotificationBoard) .................................................. 41
5.3.3.8. Khối InterfaceTable (Module InterfaceTable) ............................................................. 41
5.3.3.9. Khối RoutingTable (Module RoutingTable) ................................................................ 41
5.3.4. Khối FailureManager (Module FailureManager) ............................................................ 42
5.3.5. Khối ScenarioManager (Module ScenarioManager)...................................................... 42
5.4.Quá trình mô phỏng............................................................................................................. 42
5.4.1 Định tuyến ........................................................................................................................ 42
5.4.2. Thiết lập con đường chuyển mạch nhãn LSP.................................................................. 48
5.4.2.1. Bản tin Path .................................................................................................................. 48
5.4.2.2. Bản tin Resv ................................................................................................................. 49
5.4.3. Quá trình truyền dữ liệu trên LSP ................................................................................... 50
KẾT LUẬN ................................................................................................................................... 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................................. 53Với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin ngày nay thì sự ra đời của công nghệ
GMPLS là vấn đề tất yếu của thời đại. Công nghệ GMPLS là một kỹ thuật chuyển tiếp dữ
liệu sử dụng trong các mạng truyền tải. Nó dựa vào việc gắn nhãn mỗi gói với định danh
(nhãn) mà mỗi router có thể sử dụng để xác định hop kế tiếp cho dữ liệu. Vấn đề chất
lượng dịch vụ là vấn đề ưu tiên trong công nghệ GMPLS. Khi đảm bảo được chất lượng
thì khả năng truyền dữ liệu thành công là rất cao. Đề tài này được nghiên cứu để tìm hiều
về chất lượng dịch vụ trong mạng GMPLS. Nhưng chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu giao
thức báo hiệu RSVP-TE, giao thức dùng để thiết lập sự dự phòng về chất lượng dịch vụ
trong mạng internet. Trong phần mô phỏng cũng chỉ mô phỏng về giao thức RSVP-TE.
Đề tài gồm 5 chương :
Chương I : Tổng quan về chất lượng dịch vụ.
Chương II: Các giao thức đảm bảo chất lượng dịch vụ
Chương III : Thuật toán định tuyến QoS trong GMPLS
Chương IV : Tổng quan về Omnet++
Chương V : Mô phỏng hoạt động của chất lượng dịch vụ trong GMPLS

Link download cho anh em ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ai down nhớ thank nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement