daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
A. LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy tới một bước công
nghiệp hóa hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh
từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta hiện nay là cơ
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật, chính sách, kế hoạch các công
cụ khác. Nhà nước đóng vai trò điều hành nền kinh tế vĩ mô (định hướng và điều tiết)
nhằm phát huy vai trò tích cực, hạn chế và ngăn ngừa mặt tiêu cực của kinh tế thị trường.
Trong quá trình thực hiện đổi mới và cải cách hành chính hiện nay cải cách công cụ quản
lý kinh tế vĩ mô được đổi mới hoàn thiện. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội là định
hướng cơ bản cho sự vận động cơ chế thị trường của nước ta. Chúng ta đang đẩy nhanh,
mạnh việc xây dựng hệ thống pháp luật, các thể chế kinh tế, tăng cường việc sử dụng các
công cụ tài chính và tiền tệ điều tiết thị trường. Như vậy nền kinh tế hàng hóa và kinh tế
thị trường đòi hỏi tăng cường chứ không làm giảm nhẹ vai trò quản lý của Nhà nước bất
luận là nhà nước TBCN hay XHCN. Hơn nữa chúng ta đang xây dựng nền kinh tế hàng
hóa nhiều thành phần áp dụng cơ chế thị trường theo định hướng XHCN và mở rộng
quan hệ quốc tế đi vào thị trường thế giới không phân biệt chế độ chính trị kinh tế của
nhà nước ngày càng cao.
Ngày nay trong nền kinh tế thị trường hiện đại, với sự phát triển nhanh chóng của
khoa học - công nghệ, nếu không có sự can thiệp của Nhà nước thì không thể giải quyết
được nhiều vấn đề kinh tế lớn có tầm cỡ quốc gia, quốc tế . Vì thế kết hợp hài hoà giữa
sự vận hành của cơ chế thị trường với sự điều tiết của Nhà nước là cần thiết và là giải
pháp mang lại thành công trên con đường phát triển. Trong mối quan hệ đó, Nhà nước
giữ vai trò định hướng tạo “hành lang” pháp lý và môi trường đầu tư để các chủ thể có
thể phát huy chức năng động, sáng tạo của mình.
Thực tế đã chứng minh vai trò quản lý kinh tế của nhà Nước trong nền kinh tế thị
trường ở nước ta hết sức quan trọng, đặc biệt là trong những năm gần đây, dưới sự quản
lý vĩ mô của Nhà nước đã và đang khắc phục dần những mặc tích cực và khắc phục
những mặt hạn chế.
Nhận thức được tầm quan trọng về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị
trường nên nhóm em đã chọn đề tài “Vai trò của Nhà nước trong việc hạn chế những
nhược điểm của nền kinh tế thị trường’’.

B. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
I. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Khái niệm nền kinh tế thị trường
 Kinh tế thị trường là gì?
Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với
nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên
thị trường.
Nền kinh tế thị trường được tập hợp bởi vô số thị trường cụ thể. Trong khuôn khổ
đó, nó tạo nên một cơ chế phân bổ nguồn lực cho việc sản xuất cái gì, sản xuất như thế
nào và sản xuất cho ai? và cơ chế này được gọi là cơ chế thị trường. Trong cơ chế thị
trường, những người mua và người bán tác động lẫn nhau để hình thành nên các mức giá
cả hàng hóa khác nhau. Đến lượt mình, chính sự lên xuống của giá cả lại dẫn dắt người ta
sản xuất nhiều hơn hay ít hơn, sản xuất với những cách thức nào và phân phối các kết quả
sản xuất cho ai.
 Khái niệm:
- Nền kinh tế được coi như một hệ thống các quan hệ kinh tế. Khi các quan hệ
kinh tế giữa các chủ thể biểu hiện qua mua, bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường (người
bán cần tiền, người mua cần bán và họ phải gặp nhau trên thị trường) thì nền kinh tế đó
gọi là nền kinh tế thị trường.
- Kinh tế thị trường là cách tổ chức nền kinh tế - xã hội, trong đó các quan hệ kinh
tế của các cá nhân, các doanh nghiệp đều biểu hiện qua quan hệ mua, bán hàng hoá, dịch
vụ trên thị trường và thái độ cư xử của từng thành viên chủ thể kinh tế là định hướng vào
việc tìm kiếm lợi ích của chính mình theo sự dẫn dắt của giá cả thị trường.
- Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hoá phát triển ở trình độ cao. Khi tất cả các
quan hệ kinh tế trong quá trình tái sản xuất xã hội đều được tiền tệ hoá, các yếu tố của
sản xuất như: đất đai và tài nguyên, vốn bằng tiền và vốn vật chất, sức lao động, công
nghệ và quản lý, các sản phẩm dịch vụ tạo ra, chất xám đều là đối tượng mua - bán và
hàng hoá.
2. Bản chất của nền kinh tế thị trường

Kinh tế thị trường xã hội gần giống với kinh tế thị trường nhưng mục tiêu của nó
là “ gắn kết trên cơ sở thị trường các nguyên tắc tự do và bình đẳng xã hội”. Tuy nhiên,
cần tránh hiểu nhầm vấn đề tự do trên thị trường.
Khái niệm kinh tế thị trường xã hội hoàn toàn khác các quan điểm của “ chủ nghĩa
tự do mới”. Kinh tế thị trường xã hội không đồng nhất với cái gọi là “kinh tế thị trường
tự do”. Đây là mô hình kinh tế được các nhà kinh tế theo trường phái tự do của Mỹ đề
xuất, mà bản chất của nó là giảm thiểu sự can thiệp của Nhà nước và để cho nền kinh tế
tự vận hành thông qua các công cụ của nó.
Kinh tế thị trường xã hội cũng không đồng nhất với các quan điểm kinh tế, xã hội
của những người trọng tiền. Những người này muốn giảm thiểu sự can thiệp của Nhà
nước nhưng đồng thời cũng muốn chiến đấu với lạm phát bằng cách theo đuổi một chính
sách hạn chế kiểm soát lượng cung tiền tệ. Hơn nữa, họ cho rằng tiến trình kinh tế tự nó
hoàn toàn có khả năng chịu đựng các biến động có tính chu kỳ nếu Nhà nước kiềm chế
không can thiệp.
3. Phân loại thị trường
Có nhiều cách phân loại khác nhau về thị trường.
- Cách phổ biến nhất là phân loại thị trường theo nội dung hàng hóa mà người ta
giao dịch. Theo cách này, ở mức tổng quát nhất, các thị trường được chia ra thành thị
trường hàng hóa tiêu dùng (thị trường đầu ra) và thị trường các yếu tố sản xuất (thị
trường đầu vào). Các thị trường đầu ra lại có thể phân nhỏ thành vô số thị trường cụ thể
như thị trường gạo, thị trường quần áo, thị trường ô tô, thị trường giáo dục,v.v…Các thị
trường đầu vào có thể phân thành thị trường vốn hiện vật (máy móc, thiết bị, nhà xưởng
v.v…), thị trường đất đai, thị trường lao động v.v…Tùy theo cách người ta quan niệm về
hàng hóa là theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp hơn mà người ta có thể đặt tên cho thị trường
một cách khác nhau. Ví dụ, thị trường máy móc (đầu vào) có thể chia ra thành các phân
nhánh như thị trường chung, có tính chất đại diện, ta nói đến một thị trường cụ thể hay
riêng biệt nào đó theo cách phân loại này.
- Phân loại theo cách không gian kinh tế mà theo đó các quan hệ trao đổi hàng
hóa diễn ra: theo cách này, thị trường có thể phân ra thành thị trường thế giới, thị trường
khu vực, thị trường quốc gia, thị trường vùng hay địa phương. Thật ra, khi nói đến các thị

trường theo cách phân loại này, người ta vẫn thường kết hợp với cách phân loại thị
trường theo nội dung hàng hóa để xem xét một thị trường cụ thể, trên một địa bàn hay
không gian kinh tế cụ thể. Ví dụ, người ta thường nói đến thị trường lúa, gạo, cà phê hay
chung hơn, thị trường nông sản thế giới, Việt Nam hơn là nói đến một thị trường thế giới,
hay việt Nam chung chung.
Trong các hàng hóa có những thứ do chi phí vận chuyển tương đối thấp so với giá
trị hàng hóa nên thị trường về bản chất thường mang tính chất thế giới. Giá cả các hàng
hóa này ở các địa điểm giao dịch khác nhau trên thế giới không có sai biệt lớn (chẳng hạn
thị trường vàng). Ngược lại, khi chi phí vận chuyển hàng hóa tương đối lớn và do một số
lý do khác, thị trường của một số hàng hóa lại thường mang tính chất địa phương (ví dụ,
thị trường vật liệu xây dựng).
- Theo cấu trúc thị trường, người ta cũng có thể chia ra thành các thị trường khác
nhau. Một cấu trúc thị trường cụ thể thường được định dạng bởi số lượng người mua,
người bán trên đó và mối quan hệ tương tác lẫn nhau giữa họ. Theo cách phân loại này,
thoạt tiên các thị trường được phân ra thành hai loại lớn: thị trường cạnh tranh hoàn toàn
(trên thị trường này người mua hay người bán không có quyền lực chi phối giá cả hàng
hóa) và thị trường cạnh tranh không hoàn toàn (trên thị trường dạng này, người mua hay
người bán riêng biệt, dù ít, dù nhiều vẫn có khả năng chi phối giá). Thị trường cạnh tranh
không hoàn toàn lại bao gồm những dạng thị trường như: thị trường độc quyền thuần túy,
thị trường độc quyền nhóm, thị trường cạch tranh có tính chất độc quyền. Mặc dù có
những điểm chung, hành vi của những người mua hay bán trên từng dạng thị trường cụ
thể vẫn mang những sắc thái riêng, bị chi phối bởi những điểm đặc thù của từng thị
trường.
4. Những điều kiện để phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta
- Phân công lao động xã hội là cơ sở tất yếu của nền sản xuất hàng hoá vẫn tồn tại
và ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu ở nước ta hiện nay.
- Sự tồn tại và phát triển của nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế
khác nhau tạo nên sự tách biệt kinh tế giữa các chủ thể kinh tế độc lập cũng là điều kiện
tất yếu cho sự tồn tại và phát triển kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường ở nước ta.
- Đa số các nước hiện nay trên thế giới đều phát triển theo mô hình kinh tế thị

trường vì vậy nước ta muốn hoà nhập vào nền kinh tế quốc tế cũng phải phát triển theo
mô hình kinh tế thị trường.
5. Vai trò của nền kinh tế thị trường:
Phát triển kinh tế thị trường sẽ phá vỡ cơ cấu kinh tế tự nhiên chuyển thành kinh tế
hàng hoá, thúc đẩy xã hội hoá sản xuất .
- Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
- Kích thích chức năng động sáng tạo của các chủ thể kinh tế.
- Kích thích việc cải tiến kĩ thuật nâng cao chất lượng cải tiến mẫu mã cũng như
tăng số lượng hàng hoá dịch vụ.
- Thúc đẩy sự phân công lao động xã hội và chuyên môn hoá sản xuất.
- Thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung sản xuất tạo điều kiện ra đời của sản xuất lớn
6. Đặc điểm của nền kinh tế thị trường :
 Nền kinh tế thị trường đang hình thành và phát triển
- Thứ nhất, trong thời gian qua, kết cấu hạ tầng được đầu tư với mức độ ngày càng
tăng. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng vật chất và xã hội ở nước ta còn ở trình độ thấp, chưa
đáp ứng yêu cầu phát triển. Trình độ công nghệ lạc hậu, máy móc cũ kỹ, quy mô sản xuất
nhỏ bé, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất còn thấp.
- Thứ hai, cơ cấu kinh tế đang tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghệ hóa,
hiện đại hóa, tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, còn mất cân đối và kém hiệu
quả. Cơ cấu kinh tế nước ta còn mang nặng đặc trưng của một cơ cấu kinh tế nông
nghiệp. Ngành nghề chưa phát triển; sự phân công hiệp tác, chuyên môn hóa sản xuất
chưa rộng, chưa sâu, giao lưu hàng hóa còn nhiều hạn chế.
- Thứ ba, chưa có thị trường theo đúng nghĩa của nó. Trong những năm qua thị
trường của nước ta đang trong quá trình hình thành và phát triển nên nó còn ở trình độ
thấp. Dung lượng thị trường sức lao động theo đúng nghĩa, thị trường tài chính, thị
trường bất động sản, thị trường khoa học và công nghệ còn sơ khai, phát triển chậm.
- Thứ tư, công cuộc đổi mới ở nước ta trong 20 năm qua đã đạt được những thành
tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự
thay đổi cơ bản và toàn diện. Một trong những thành tựu quan trọng nhất là kinh tế tăng
trưởng khá nhanh, GDP bình quân đầu người liên tục tăng. Song, thực tế cho thấy thu

nhập quốc dân và thu nhập bình quân đầu người còn thấp, do đó sức mua hàng hóa còn
thấp, tỷ suất hàng hóa chưa cao.
- Thứ năm, còn chịu ảnh hưởng của mô hình kinh tế chỉ huy với cơ chế tập trung
quan liêu, bao cấp.
 Nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, trong đó nhà nước giữ vai trò chủ
đạo
Các thành phần kinh tế tiến hành sản xuất hàng hóa tuy có bản chất kinh tế khác
nhau, nhưng chúng đều là những bộ phận của một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất với
các quan hệ cung cầu, tiền tệ, giá cả chung
Mỗi thành phần kinh tế chịu sự tác động của các quy luật kinh tế riêng bên cạnh
tính thống nhất của các thành phần kinh tế, chúng còn có sự khác nhau và mâu thuẫn
khiến cho nền kinh tế thị trường ở nước ta có khả năng phát triển theo những phương
hướng khác nhau.
Cùng với sự khuyến khích làm giàu chính đáng của các doanh nghiệp thuộc các
thành phần kinh tế, Nhà nước ta phải sử dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn và hạn chế
những khuynh hướng tự phát, những hiện tượng tiêu cực, hướng sự phát triển của các
thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng, vấn đề có ý nghĩa quyết
định nhất là Nhà nước phải quan tâm tạo điều kiện củng cố, phát huy hiệu quả, ra sức xây
dựng khu vực kinh tế nhà nước đủ mạnh để làm tốt vai trò chủ đạo, tránh nguy cơ chệch
hướng xã hội chủ nghĩa.
 Nền kinh tế thị trường phát triển theo cơ cấu kinh tế “mở”
Cơ cấu kinh tế “mở” bắt nguồn từ sự phân bố không đều về tài nguyên thiên nhiên và
sự phát triển không đều về kinh tế, kỹ thuật giữa các nước, đáp ứng yêu cầu quy luật
phân công và hợp tác lao động quốc tế. Vì vậy, trong thời đại ngày nay, mỗi quốc gia
muốn phát triển toàn diện cần tích cực mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế.
 Nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với sự quản lý vĩ mô
của nhà nước


Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top