daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
A:LỜI MỞ ĐẦU.
Xuất phát từ thực tế của đất nước và sau đổi mới cũng như nắm bắt được xu hướng
đầu tư, phát triển của các nước trên thế giới, từ đại hội Đảng lần thứ VI đến nay,
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận thức đầy đủ hơn vai trò của con người
trong sự phát triển kinh tế- xã hội. Con người luôn được coi vừa là mục tiêu, vừa là
động lực của sự phát triển kinh tế- xã hội. Trong cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng đã ghi rõ: " Con người là trung
tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể của chiến lược phát triển". Đồng
thời trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011- 2012 , được thông qua tại Đại
hội Đảng lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: " Phát triển và nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá
chất lượng, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công
nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh
quan trọng nhất, đảm bảo cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.". Nguồn lực
con người được coi là nguồn lực quan trọng nhất, qúy báu nhất có vai trò quyết
định, đặc biệt đối với nước ta, khi nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất còn
hạn hẹp. Nó là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công của sự nghiệp
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Bởi vậy, nhóm chúng tui tập trung nghiên
cứu đề tài: “Vai trò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện
đại hóa đất nước”
B.NỘI DUNG.
I. Khái niệm công nghiệp hóa - hiện đại hóa và cơ sở lý luan việc phát huy
nguồn nhân lực.
1. Khái niệm công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
Theo nghĩa hẹp, CNH được hiểu là quá trình chuyển dịch từ nền kinh tế trong đó
nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo sang nền kinh tế công nghiệp là chủ đạo. Theo
nghĩa rộng , CNH là quá trình chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp ( hay tiền công
nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp, từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công
nghiệp, từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.
Theo cách hiểu phổ biến hiện nay, HĐH là quá trình chuyển biến từ tính chất
truyền thống cũ sang trình độ tiên tiến, hiện đại. Về ý nghĩa kinh tế , HĐH được

giải thích là quá trình chuyển dịch căn bản từ xã hội truyền thống sang xã hôi hiện
đại, bắt đầu từ thế kỷ XVII đến nay và vẫn còn chưa kết thúc. Có người chia quá
trình HĐH thành 2 giai đoạn: hiện đại hóa lần thứ nhất tương ứng với thời kỳ CNH
cổ điển và HĐH lần thứ hai tương ứng với thời kỳ tri thức hóa.
CNH ở nước ta có những đặc điểm là CNH gắn kết với HĐH trong suốt các giai
đoạn phát triển , vừa mang tính chất công nghiệp hóa nền kinh tế - xã hội, vừa có
tính chất hiện đại hóa về công nghệ ở mức tương ứng. CNH, HĐH định hướng xã
hội chủ nghĩa, thực hiện công bằng xã hội, cân đối giữa phát triển kinh tế bền
vững, ngoài chính sách xã hội còn quan tâm bảo vệ và cải thiện môi trường. Trong
thực hiện CNH, HĐH coi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là nền tảng và
động lực của sự phát triển; coi CNH, HĐH trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn,
nhất là trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển.
2. Cơ sở lý luận của việc phát huy nguồn nhận lực
a. Khái niệm ,vai trò ,phân loại nguồn lực .
* Khái niệm nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực được hiểu theo hai nghĩa:
Theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực là nguồn cung cấp sức lao động cho sản xuất xã
hội, cung cấp nguồn lực con người cho sự phát triển. Do đó, nguồn nhân lực bao
gồm toàn bộ dân cư có thể phát triển bình thường.
Theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lực là khả năng lao động của xã hội, là nguồn lực cho
sự phát triển kinh tế xã hội, bao gồm các nhóm dân cư trong độ tuổi lao động, có
khả năng tham gia vào lao động, sản xuất xã hội, tức là toàn bộ các cá nhân cụ thể
tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể lực, trí lực của họ
được huy động vào quá trình lao động.
Kinh tế phát triển cho rằng: nguồn nhân lực là một bộ phận dân số trong độ tuổi
quy định có khả năng tham gia lao động. nguồn nhân lực được biểu hiện trên hai
mặt: về số lượng đó là tổng số những người trong độ tuổi lao động làm việc theo
quy định của Nhà nước và thời gian lao động có thể huy động được từ họ; về chất
lượng, đó là sức khoẻ và trình độ chuyên môn, kiến thức và trình độ lành nghề của
người lao động. Nguồn lao động là tổng số những người trong độ tuổi lao động

quy định đang tham gia lao động hay đang tích cực tìm kiếm việc làm
Dưới góc độ của Kinh tế Chính trị có thể hiểu: nguồn nhân lực là tổng hoà thể lực
và trí lực tồn tại trong toàn bộ lực lượng lao động xã hội của một quốc gia, trong
đó kết tinh truyền thống và kinh nghiệm lao động sáng tạo của một dân tộc trong
lịch sử được vận dụng để sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần phục vụ cho nhu
cầu hiện tại và tương lai của đất nước.
*Phân loại nguồn nhân lực
Sự phân loại nguồn nhân lực theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động ( công nghiệp,
nông nghiệp, dịch vụ) đang rất phổ biến ở Việt Nam hiện nay, nhưng khi chuyển
sang nền kinh tế tri thức phân loại lao động theo tiếp cận công việc nghề nghiệp
của người lao động sẽ phù hợp hơn. Lực lượng lao động được chia ra lao động
thông tin và lao động phi thông tin. Lao động thông tin được chia làm 2 loại : Lao
động trí thức và lao động dữ liệu ( thư kí, kĩ thuật viên… làm việc chủ yếu với
thông tin đã được mã hóa). Lao động quản lý nằm giữa 2 loại này. Lao động phi
thông tin được chia làm lao động sản xuất hàng hóa và lao động cung cấp dịch vụ.
Lao động phi thông tin dễ được mã hóa và thay thế bằng kỹ thuật, công nghệ. Như
vậy, có thể phân loại lực lượng lao động ra làm 5 loại: lao động trí thức, lao động
quản lý, lao động dữ liệu, lao động cung cấp dịch vụ và lao động sản xuất hàng
hóa.
*Vai trò nguồn nhân lực
Vấn đề con người trong công cuộc đổi mới vì công nghiệp hoá, hiện đại hoá là vấn
đề quan trọng bậc nhất trong "kết cấu hạ tầng xã hội, kinh tế" tức là một trong
những tiền đề cơ bản để phát triển xã hội, đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Nguồn nhân lực đóng vai trò tối quan trọng đối với sự nghiệp CNH vì:
Trước hết các nguồn lực khác như vốn, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý… tự nó
chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng, chịu sự tác động của con người. Nếu con người
biết sử dụng, khai thác chúng thì những nguồn lực này mới phát huy được tác
dụng, phục vụ nhu cầu, lợi ích của con người, tham gia tích cực vào quá trình
CNH. Vì thế trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất, người lao động là yếu
tố quan trọng nhất. Hơn nữa, các nguồn lực khác là có hạn, có thể bị cạn kiệt khi

khai thác.

cường huy động các nguồn vốn của người dân đầu tư và đóng góp cho phát triển
nhân lực
+Huy động vốn từ các doanh nghiệp và tổ chức: Pháp lý hóa trách nhiệm của
doanh nghiệp đối với sự phát triển của nhân lực Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện
thuận lợi và có cơ chế, chính sách mạnh để khuyến khích các doanh nghiệp trực
tiếp đào tạo nhân lực phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp hay tăng nguồn kinh
phí của doanh nghiệp cho đào tạo nhân lực.
+ Huy động các nguồn vốn nước ngoài: Tăng cường thu hút các nguồn vốn nước
ngoài và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ODA, FDI, viện trợ của các tổ chức,
cá nhân nước ngoài để phát triển nhân lực
d. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển nhân lực
Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế thông qua sứ quán các nước tại Việt Nam,
các tổ chức phi chính phủ, các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn
tỉnh nhằm tăng cường hoạt động đào tạo, chuyển giao nhân lực, gửi lao động đi
đào tạo ở nước ngoài và xuất khẩu lao động. Tổ chức cung cấp thông tin, các hoạt
động tuyên truyền, các cuộc hội thảo về du học nước ngoài để học sinh có thêm cơ
hội lựa chọn cho tương lai.
C.KẾT LUẬN:
Trong điều kiện nước ta hiện nay, để chiến lược phát triển kinh tế theo hướng
công nghiệp hóa, hiện địa hóa đi đến thắng lợi, chúng ta phải lấy nguồn lực con
người Việt Nam- nguồn lực quan trọng nhất trong các nguồn lực để phát triển lâu
bền. Để bồi dưỡng và phát huy nguồn lực con người Việt Nam, chúng ta cần
tạo ra mối quan hệ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế nhanh với tiến bộ xã hội để
nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần.


Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác

Các chủ đề có liên quan khác

Top