daigai

Active Member
Tải miễn phí luận văn

LỜI CAM ĐOAN i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii
PHẦN MỞ ĐẦU 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VỚI NÔNG DÂN 17
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LIÊN KẾT KINH TẾ VÀ LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VỚI NÔNG DÂN 17
1.1.1. Một số vấn đề cơ bản về liên kết kinh tế 17
1.1.2. Một số vấn đề cơ bản về liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân 30
1.2. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN VỚI NÔNG DÂN 40
1.2.1. Nội dung của liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến với nông dân. 40
1.2.2. Tiêu chí đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân 55
1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân 59
1.3. KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CÁC NƯỚC VỀ LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VỚI NÔNG DÂN 64
1.3.1. Các kinh nghiệm cụ thể ở một số nước 64
1.3.2. Những bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm thực tiễn của các nước 71
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 74
Chương 2: THỰC TRẠNG LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VỚI NÔNG DÂN Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 76
2.1. TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. 76
2.1.1. Giai đoạn 1981-2002: Từ khi khởi sự đổi mới kinh tế đến khi có QĐ 80 76
2.1.2. Giai đoạn 2002-1010 : Từ khi có Quyết định 80 đến nay 81
2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VỚI NÔNG DÂN 86
2.2.1. Thực trạng về những lĩnh vực liên kết giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân 86
2.2.2. Thực trạng về những hình thức cấu trúc tổ chức liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân 93
2.2.3. Thực trạng về các ràng buộc trong liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân 99
2.2.4. Thực trạng về quản trị thực hiện liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân 107
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VỚI NÔNG DÂN THỜI GIAN QUA 112
2.3.1. Những thành tựu đã đạt được 112
2.3.2. Nguyên nhân những thành tựu đã đạt được 123
2.3.3. Những thiếu sót tồn tại 126
2.3.4. Nguyên nhân những thiếu sót tồn tại 131
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 138
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VỚI NÔNG DÂN Ở VIỆT NAM 141
3.1. CĂN CỨ, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 141
3.1.1. Căn cứ xác định phương hướng, giải pháp phát triển liên kết 141
3.1.2. Quan điểm phát triển liên kết 148
3.1.3. Phương hướng phát triển liên kết. 153
3.2. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN VỚI NÔNG DÂN Ở VIỆT NAM 157
3.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tuyên tuyền giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý và ý thức đạo dức của doanh nghiệp và nông dân 157
3.2.2. Lựa chọn lĩnh vực liên kết thích hợp và hoàn thiện hình thức tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân 160
3.2.3. Hoàn thiện các qui tắc ràng buộc và nâng cao hiệu quả công tác quản trị hợp đồng phù hợp với từng trường hợp liên kết cụ thể. 169
3.2.4. Cải thiện môi trường pháp luật, nâng cao hiệu lực hợp đồng và hoàn thiện các chính sách nhà nước tạo môi trường vĩ mô, chính sách hỗ trợ trực tiếp để tạo điều kiện cho liên kết phát triển 178
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 187
KẾT LUẬN 189
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 193
TÀI LIỆU THAM KHẢO 194
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài:
Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến với nông dân, một bộ phận của liên kết kinh tế trong nền kinh tế quốc dân nói chung; một trong những thể chế thực hiện mối quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân; đồng thời là một bộ phận của quan hệ giữa công nghiệp với nông nghiệp. Liên kết kinh tế, cùng với thị trường và kế hoạch hóa là các thể chế để giải quyết mối quan hệ giữa doanh nghiệp chế biến với nông dân; cùng tồn tại và hỗ trợ nhau; thúc đẩy các hình thức tổ chức sản xuất chuyên môn hóa, hiệp tác hóa, liên hợp hóa và tập trung hóa, xã hội hóa sản xuất tiến bộ, phù hợp với xu thế đi lên sản xuất lớn; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn và toàn bộ nền kinh tế. Do đó, hình thành và phát triển liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân là một xu hướng tất yếu khách quan.
Trong điều kiện thực tiễn của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010-2020 của Đảng đã chỉ rõ: “Gắn kết chặt chẽ, hài hòa lợi ích giữa người sản xuất, người chế biến và người tiêu thụ, giữa việc áp dụng kỹ thuật và công nghệ với tổ chức sản xuất, giữa phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Đổi mới cơ bản cách tổ chức kinh doanh nông sản, trước hết là kinh doanh lúa gạo; bảo đảm phân phối lợi ích hợp lý trong từng công đoạn từ sản xuất đến tiêu dùng”. [17]
Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI đã khẳng định giải pháp: “Thực hiện tốt việc gắn kết chặt chẽ "bốn nhà" (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nước) …Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thâm canh, các khu nông nghiệp công nghệ cao, gắn với công nghiệp bảo quản, chế biến, thị trường trong nước và xuất khẩu.[16]
Đặc biệt, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng (Sau đây gọi tắc là quyết định 80) đã qui định “Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa (bao gồm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối) với người sản xuất (hợp tác xã, hộ nông dân, trang trại, thay mặt hộ nông dân) nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa để phát triển sản xuất ổn định và bền vững”.[45]
Kết quả thực hiện quyết định 80 trong những năm vừa qua, cho thấy đã có nhiều mô hình thực tiễn thực hiện hợp đồng liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân đạt một số kết quả tốt. Các doanh nghiệp như: Các công ty thuộc ngành mía đường, Công ty CP Bông Việt Nam, Công ty sản xuất thức ăn gia súc và chăn nuôi CP (Thái Lan), các công ty sản xuất giống, rau sạch, cao su, chè, sản xuất giống, chăn nuôi bò sữa, nuôi cá, tôm xuất khẩu và nhiều doanh nghiệp khác đã thu mua được sản phẩm có chất lượng tốt, tạo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định bền vững cho nhu cầu chế biến; phát huy được hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị; sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế tốt. Một bộ phận nông dân đã tham gia liên kết kinh tế với doanh nghiệp chế biến có kết quả; tiêu thụ được nông sản với giá cả hợp lý; yên tâm sản xuất và thu nhập từng bước được cải thiện.
Tuy nhiên, thực tế áp dụng quyết định 80, thực hiện liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân, tiến triển rất chậm, còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Qui mô thực hiện còn nhỏ, chất lượng liên kết không cao, thiếu bền vững; tranh chấp hợp đồng giữa doanh nghiệp chế biến với nông dân diễn ra rất gay gắt, phức tạp. Tình trạng vi phạm hợp đồng từ cả hai phía doanh nghiệp lẫn nông dân ký kết hợp đồng rất phổ biến, sự phát triển của quan hệ liên kết nầy đang có xu hướng chững lại và sa sút rõ rệt, ngoài mong đợi của toàn xã hội.
Thực trạng trên đây của liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến với nông dân đặt ra vấn đề thực tiễn Vì sao việc thực hiện liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở nước ta lại gặp nhiều khó khăn như vậy và làm thế nào để khắc phục được tình trạng đó?. Để giải đáp được vấn đề nầy, cần tổng kết thực tiễn, tìm ra nguyên nhân những thiếu sót tồn tại; trên cơ sở đó đề ra phương hướng, giải pháp để tiếp tục phát triển liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân.
Mặt khác, về mặt lý luận, các kết quả nghiên cứu đã có trong và ngoài nước về đề tài nầy còn nhiều vấn đề còn chưa được nghiên cứu giải đáp đầy đủ và thỏa đáng như: Khái niệm chính xác hơn về liên kết kinh tế; những điều kiện hình thành và phát triển liên kết kinh tế; mối quan hệ giữa liên kết kinh tế với cơ chế thị trường và kế hoạch hóa; đặc điểm, quan hệ tài sản trong liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân.
Việc giải quyết tốt những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên không chỉ có ý nghĩa với việc thực hiện liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân, kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, mà còn đóng góp vào việc thắt chặt quan hệ liên minh công nông, quan hệ nông thôn-thành thị; góp phần làm sáng tỏ những vấn đề rất cơ bản về lý luận và thực tiễn vận hành thể chế kinh tế vĩ mô, vi mô nói chung của nền kinh tế quốc dân nước ta; thúc đẩy thực hiện đổi mới kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân, đang trong tiến trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo con đường kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập kinh tế quốc tế.
Với tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa lý luận và thực tiễn như đã nêu trên và xuất phát từ đặc điểm bản thân là một cán bộ quản lý doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh, chế biến nông sản trong gần 20 năm, tác giả chọn đề tài “Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam.” làm luận án tiến sĩ kinh tế của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Béla Balassa (1961), trong tác phẩm “The Theory of Economic Integration” cho rằng liên kết kinh tế, hiểu theo một cách chặt chẽ , là việc gắn kết mang tính thể chế giữa các tổ chức kinh tế, các nền kinh tế lại với nhau [6]. Khái niệm này được chấp nhận chủ yếu trong giới học thuật và lập chính sách ở việt Nam và trên thế giới. Như vậy liên kết kinh tế về bản chất, là một thể chế kinh tế (economic institution), là một hình thức của quan hệ tổ chức quản lý, thuôc phạm trù quan hệ sản xuất xét ở giác độ vĩ mô của nền kinh tế.
Trước Mác các nhà kinh tế học cổ điển như A. Smith, D. Ricardo….và cả những nhà kinh tế học tân cổ điển sau nầy như A.Marshall, L.Walras, J.S.Mill…tuy có đề cập đến thể chế thị trường nhưng chưa chú trọng nghiên cứu sâu vấn đề thể chế kinh tế; trong điều kiện họ giả định mọi chi phí giao dịch bằng không và hoạt động kinh tế chỉ là hành vi cá nhân của con người kinh tế. C.Mác mới chính là nhà kinh tế học đầu tiên đã nghiên cứu sâu về thể chế kinh tế.[41] Theo Mác (1884) sự phát triển của lượng lượng sản xuất quyết định sự biến đổi của quan hệ sản xuất, trong đó quan hệ sở hữu sẽ quyết định quan hệ lao động (tức quan hệ tổ chức quản lý), bao gồm cả thể chế kinh tế, được xem như là quan hệ lao động, quan hệ quản lý ở tầm vĩ mô của nền kinh tế.
Các nhà sáng lập của chủ nghĩa Mác-Lênin tuy không trực tiếp đề cập đến liên kết kinh tế như là một thể chế kinh tế mà chỉ nêu lên hai thể chế từng có mặt trong lịch sử là thể chế thị trường, dựa trên cơ sở sở hữu tư nhân và thể chế kế hoạch trên phạm vi toàn xã hội dựa trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; hay trong phạm vi một doanh nghiệp dựa trên sự tập trung tư liệu sản xuất.[30]. Tuy nhiên C. Mác và VI. Lê-nin.[28] và các nhà nghiên cứu khác ở Liên-xô như: V.A. Ti-khô-nốp (1980)[61] đã nghiên cứu nhiều hình thức cụ thể của liên kết kinh tế xuất hiện trong lịch sử như phường buôn, phường hội trong xã hội phong kiến; Các-ten, Xanh-đi-ca, Công-xooc-xi-om, Côn-Xớc trong chủ nghĩa tư bản; đặc biệt là nghiên cứu các hình thức liên minh công-nông trong xây dựng kinh tế dưới chủ nghĩa xã hội trong điều kiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất như: Hợp đồng đặt mua, hiệp tác hoá các xí nghiệp công nghiệp, tổ hợp nông-công nghiệp.
K. Mác cho rằng chủ nghĩa tư bản đã tách rời nông nghiệp với công nghiệp gia đình ở nông thôn, vì vậy, sự liên kết nông nghiệp với công nghiệp; xoá bỏ từng bước sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn được coi là bộ phận của những nhiệm vụ của cách mạng [30].Trong dòng tư tưởng ấy, V.A. Ti-khô-nốp (1980), trong tác phẩm “Cơ sở kinh tế xã hội của liên kết nông-công nghiệp”, cho rằng chỉ có thể liên kết nông nghiệp với công nghiệp khi đã bảo đảm được sự thích ứng hoàn toàn giữa tính chất xã hội của sản xuất với hình thức xã hội của nó, tức chỉ có thể có trong chủ nghĩa xã hội [61].
Trong giới nghiên cứu kinh tế học phương tây đương đại cho rằng liên kết kinh tế là hiện tượng tất yếu khách quan và là một hình thức của quản trị thị trường dưới chủ nghĩa tư bản và tối thiểu hóa chi phí giao dịch (Transaction Cost Economics-TCE) mới là động lực của sự biến đổi thể chế kinh tế, khi thị trường trở nên bất cập, thất bại hay không hoàn hảo làm gia tăng chi phí giao dịch. Lý thuyết chi phí giao dịch của doanh nghiệp gắn với lý thuyết về mối quan hệ hợp đồng là một bộ phận của học thuyết kinh tế thể chế mới ra đời ở Mỹ với các thay mặt như Coase (1960) Demsetz (1964), William (1985) và Klein et al (1978), đã cho rằng trong nền kinh tế thị trường, những cải tiến về thể chế sẽ hướng tới cắt giảm chi phí giao dịch [41].
Williamson (1985), trong “The Economic Institutions of Capitalism” mô tả 3 loại cơ chế quản lý nhằm thay đổi mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các đối tác mậu dịch: thị trường giao ngay, hợp đồng dài hạn (Tức liên kết kinh tế) và quan hệ thứ bậc (Tức kế hoạch tập trung) [69]. Sartorius, K., Kirsten, JF (2005) trong “The boundaries of the firm: why do sugar producers outsource sugarcane production đã khái quát quản trị thị trường thành 5 hình thức giao dịch: Hợp đồng giao ngay (Hợp đồng cổ điển), Hợp đồng đặt hàng chi tiết kỹ thuật (Hợp đồng tân cổ điển), đồng minh chiến lược (Hợp đồng tân cổ điển), hợp tác chính thức (Quan hệ song phương), hợp nhất dọc đầy đủ (Quan hệ hợp nhất) [71].
Minna Mikkola (2008), trong “Coordinative structures and development of food supply chains” đã tổng kết 4 cơ chế quản lý: Quan hệ thị trường, quan hệ thứ bậc (hay quan hệ quyền lực), quan hệ mạng lưới (network) và quan hệ xã hội. [72] Như vậy theo các tác giả đó, liên kết kinh tế được đề cập đến dưới nhiều thuật ngữ khác nhau: hợp đồng dài hạn, quan hệ mạng lưới, hợp đồng đặt hàng chi tiết kỹ thuật, đồng minh chiến lược hay hợp tác chính thức; theo đó liên kết kinh tế được đặt ở vị trí trung gian giữa thị trường tự do và hợp nhất dọc đầy đủ (fulled vertical integration) tức kế hoạch hóa tập trung.
Liên kết kinh tế có các đặc điểm chủ yếu là tính độc lập về sở hữu, quan hệ lâu dài, tin cậy lẫn nhau, chia sẻ lợi ích, gánh nặng và thực hiện công bằng. Gần đây Douglass C.North (1998) nhà nghiên cứu kinh điển về thể chế kinh tế, trong tác phẩm “Institution, institutional change and economic performance”, đã cho rằng chi phí giao dịch tăng lên là do giao dịch của con người ngày càng mở rộng, trở nên phức tạp, gia tăng rủi ro, thất bại. [64]
Vì vậy nếu chúng ta liên kết 2 trường phái lại với nhau có thể nói cách lý giải của C.Mác về biến đổi cơ chế do sự phát triển của lực lượng sản xuất và sở hữu với cách lý giải do chi phí giao dịch tăng lên của các tác giả phương Tây tuy khác nhau về cách tiếp cận, nhưng không hẳn đã mâu thuẩn nhau vì chính sự gia tăng qui mô, tần số giao dịch, tài sản chuyên dùng do chuyên môn hóa sâu và mở rộng phạm vi giao dịch trong điều kiện lực lượng sản xuất phát triển làm cho chi phí giao dịch tăng lên dẫn đến sự cần thiết phải thay đổi thể chế giao dịch. Sự biến đổi của thể chế giao dịch phản ảnh sự phát triển lực lượng sản xuất, đến lượt nó thúc đẩy sự chuyển đổi sở hữu, hình thành các hình thức tập trung hóa, xã hội hóa tổ chức sản xuất ngày càng lớn về qui mô, chặt chẽ về tổ chức.
Liên kết kinh tế giữa doanh ng hiệp chế biến với nông dân là một bộ phận của liên kết kinh tế nói chung, tuy nhiên nó có những vấn đề riêng của nó. Trên thế giới, các nhà nghiên cứu không trực tiếp đề cập đến vấn đề liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến với nông dân, mà chỉ tập trung bàn về hình thức biểu hiện của nó là sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng (contract farming- CF). Theo Glover (1987) nông nghiệp hợp đồng (CF) về bản chất là một sự sắp xếp mang tính thể chế mà tính ưu việt của nó là kết hợp được những ưu thế của đồn điền (kiểm soát chất lượng, sự liên kết sản xuất và tiếp thị) với những ưu thế của sản xuất tiểu nông (khuyến khích lao động, đầu tư cẩn trọng). [66]
Tuy nhiên lý giải sự ra đời của CF có nguồn gốc sâu xa hơn, Reardon, T., Barrett, CB, (2000), trong tác phẩm “Agroindustrialization, globalization, and international development: An overview of issues, patterns, and determinants”đã nhận xét quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp ở nhiều nước phát triển đã mang lại kết quả là đã điều chỉnh được chuỗi cung cấp kết nối chặt chẽ hơn[73] ;hay theo Sukhpal Singh (2002), trong tác phẩm “Contracting Out Solutions: Political Economy of Contract Farming in the Indian Punjab” cho rằng: Những thay đổi của quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp gắn liền với quá trình quốc tế hóa nông nghiệp, toàn cầu hóa sản xuất, nhất là sau quá trình phi thực dân hóa, giải thể các đồn điền thực dân dẫn đến việc hình thành những chuỗi cung cấp, chuỗi xuất khẩu giữa các nước phát triển có vốn và kỹ thuật với những nước đang phát triển chỉ có lao động và đất đai. [75]
Tuy nhiên điều đáng nói là bên cạnh những nhà nghiên cứu ca ngợi những ưu điểm, tiến bộ của CF đối với cả doanh nghiệp và nông dân như: Runsten, D., Key, N.(1999) [70], Glover và Kusterer (1990) [66] … cũng đã có không ít những nhà kinh tế học phản ảnh những mặt tiêu cực của CF, tiêu biểu như Ashok B Sharma (2006), trong tác phẩm “Contract farming did no good to farmers”, đã cho rằng hợp đồng nông nghiệp, trong kinh tế- chính trị, là một trong những cách của chủ nghĩa tư bản thâm nhập vào nông nghiệp để tích lũy vốn và khai thác lĩnh vực nông nghiệp bởi các công ty kinh doanh nông sản. [70] watts(1994) hay Singh (2002) cho rằng nông nghiệp hợp đồng là hình thức “bóc lột” nông dân. [70],[75]
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top