Penn

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chương 1: Thực trạng công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
A. Khái quát về Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (AMB )
1. Quá trình hình thành và phát triển của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Ban
3. Cơ cấu tổ chức
3.1. Trưởng ban :
3.2. Các phó ban :
3.3. Phòng tổng hợp :
3.3.1 Chức năng
3.3.2 Nhiệm vụ
3.4. Phòng kế hoạch - kỹ thuật :
3.4.1 Chức năng
3.4.2 Nhiệm vụ
3.5. Phòng tài chính kế toán :
3.5.1 Chức năng
3.5.2 Nhiệm vụ
3.6. Phòng vật tư :
3.6.1 Chức năng
3.6.2 Nhiệm vụ
3.7. Phòng tư vấn giám sát kỹ thuật :
3.7.1 Chức năng
3.7.2 Nhiệm vụ
3.8. Phòng đền bù :
3.8.1 Chức năng
3.8.2 Nhiệm vụ
3.9. Phòng đấu thầu xây lắp :
3.9.1 Chức năng
3.9.2 Nhiệm vụ
3.10. Kho thượng đình :
3.10.1 Chức năng
3.10.2 Nhiệm vụ
B. Tình hình hoạt động của ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc trong hai năm 2007 - 2008
1. Tình hình thực hiện kế hoạch ĐTXD trong hai năm 2007 – 2008 :
1.1 Thực hiện vốn đầu tư :
1.2 Thực hiện khối lượng đầu tư :
2. Công tác quản lý đầu tư xây dựng
2.1 Các mặt công tác chuyên môn
2.1.1 Công tác kế hoạch kỹ thuật
2.1.2 Công tác quản lý chất lượng xây lắp
2.1.3 Công tác tài chính kế toán
2.1.4 Công tác quản lý vât tư thiết bị
2.2.5 Công tác đền bù giải phóng mặt bằng
2.1.6 Công tác đấu thầu xây lắp
2.1.7 Công nghệ thông tin
2.2. Các mặt công tác khác
2.2.1 Công tác tổ chức cán bộ
2.2.2 Công tác lao động tiền lương
2.2.3 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực
2.2.4 Công tác chăm lo đời sống và điều kiện làm việc
2.3 Đánh giá chung :

C. Thực trạng công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
1. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
1.1. Tính tất yếu phải tiến hành đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
1.2. Những cơ sở pháp lý và trình tự tổ chức đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
1.2.1 Cơ sở pháp lý để thực hiện công tác đấu thầu
1.2.2 Mô hình tổ chức đấu thầu của Ban quản lý dự án các công trình điện miền
Bắc
1.2.3 Trình tự đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
1.3. Kết quả của công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
1.3.1 Quy mô và số lượng các gói thầu
1.3.1.1 Số lượng các gói thầu
1.3.1.2 Quy mô các gói thầu
1.3.2 Lĩnh vực đấu thầu
1.3.3 Hình thức lựa chọn nhà thầu và cách đấu thầu
1.3.3.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu
1.3.3.2 cách đấu thầu
2. Ví dụ về công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
2.1. Giới thiệu khái quát về dự án
2.1.1 Khái quát về quy mô dự án
2.1.2 Khái quát về gói thầu
2.2. Mời thầu
2.3. Mở thầu
2.4. Quá trình xét dự thầu
2.4.1 Đánh giá sơ bộ
2.4.2 Đánh giá chi tiết
2.5. Kiến nghị trao thầu
2.6. Ký kết và thực hiện hợp đồng
3. Đánh giá chung về hoạt động đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
3.1 Những kết quả đạt được
3.1.1 Hiệu quả đấu thầu xét trên góc độ chủ đầu tư
3.1.2 Hiệu quả về mặt kinh tế xã hội
3.2 Những tồn tại và nguyên nhân
3.2.1 Những tồn tại trong công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình
điện miền Bắc
3.2.2 Những nguyên nhân xảy ra các tồn tại trên

Chương 2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
1. Phương hướng hoạt động và mục tiêu phát triển hoạt động đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc đến 2012
1.1 Phương hướng hoạt động
1.2 Mục tiêu phát triển hoạt động đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình
điện miền Bắc
2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
2.1 Công tác tổ chức đấu thầu
2.2 Nội dung
2.2.1 Đa dạng hoá và nâng cao tính cạnh tranh giữa các nhà thầu
2.2.2 Tiêu chuẩn hoá các tiêu chí lựa chọn nhà thầu về mặt kỹ thuật
2.3 Phương pháp
2.3.1 Nâng cao năng lực chuyên môn của các thành viên trong Ban
2.3.2 Nâng cao chất lượng công tác lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán
2.3.3 Thực hiện tốt trách nhiệm của bên mời thầu với nhà thầu
2.3.4 Nâng cao trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện gói thầu
2.4 Quy trình thực hiện đấu thầu
2.5 Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
Kết luận
Tài liệu tham khảo
LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời kỳ hiện nay, thời của mở cửa và hội nhập, đất nước chúng ta đang đứng trước một thách thức vô cùng to lớn để phát triển nền kinh tế của nước nhà. Nền kinh tế của nước ta đang ngày một phát triển mạnh mẽ và khi hội nhập thì cần phát triển vững chắc để cạnh tranh với các nước khác trên thế giới. Để đạt đựoc những mục tiêu đề ra đó thì đầu tư là phương pháp hữu hiệu để Chính phủ cũng như các nhà kinh doanh lựa chọn. Trong bối cảnh nền kinh tế có rất nhiều cơ hội như vậy thì việc đầu tư vào đâu cho đúng để đem lại hiệu quả là vấn đề cần giải quyết. chính vì vậy mà công việc đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tốt nhất và đem lại hiệuquả cao nhất là rất cần thiết. Có thể nói hoạt động đấu thầu có vai trò rất quan trọng nó quyết định đến việc thành công hay thất bại của dự án.
Với mong muốn tìm hiểu và đóng góp những đề xuất với công tác đấu thầu, trong thời gian thực tập ở Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc em đã thực hiện đề tài “ hoàn thiện công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc ”
Kết cấu đề tài gồm 2 chương
Chương 1: Thực trạng công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
Chương 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
Trong chuyên đề này do còn hạn chế về kiến thức, thời gian, thực tiễn… nên không thể tránh khỏi thiếu xót vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành Thank sự hướng dẫn tận tình của thầy TS. Phạm Văn Hùng và các anh chị tại phòng đấu thầu Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
Em xin chân thành cảm ơn!
Chương 1: Thực trạng công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
A. Quá trình hình thành và phát triển của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (AMB )
1. Quá trình hình thành và phát triển của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
Ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc là đơn vị trực thuộc tổng công ty truyền tải điện quốc gia, được thành lập theo quyết định số 492 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 15/7/1995 của Tổng giám đốc Tổng công ty Điên lực Việt Nam trên cơ sở Ban quản lý đường dây 500kV và Ban quản lý các công trình điện trực thuộc công ty điện lực 1 với các chức năng chính như sau:
- Quản lý đầu tư xây dựng các công trình lưới điện cao thế từ 10kV đến 500kV khu vực miền Bắc Việt Nam
- Tư vấn giám sát các công trình thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 110kV-500kV
- Tư vấn đền bù giải phóng mặt bằng thi công
- Thẩm tra dự toán và tổng dự toán công trình
- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu
Kể từ khi thành lập đến nay, ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc ( AMB ) luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong 14 năm qua ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc đã thực hiện quản lý đầu tư xây dựng được một khối lượng công việc khá đồ sộ, hoà vào lưới điện quốc gia các trạm biến áp có tổng công suất 7.500 MVA, xây dựng trên 4000 km đường dây cao thế đóng góp một phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển điện lực Việt Nam nói chung và phát triển lưới điện cao thế khu vực miền Bắc Việt Nam nói riêng.
Các công trình lớn hiện nay Ban đã và đang triển khai thi công: trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh, trạm cắt 500kV Nho Quan, trạm biến áp 500kV Thường Tín, trạm 500kV Thường Tín Quảng Ninh, đường dây 500kV Sơn La Hoà Bình, trạm 220kV Thái Bình, trạm 220kV Đồng Hoà…

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

ltchau1985

New Member
Re: [Free] Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc

Cho mình xin file tài liệu. Thanks :D
 
Top