yon.koolboiz

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: [Free] Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH máy tính Kinh Đô
2 . 3 . 2 . G i ả i p h á p h o à n t h i ệ n c ô n g t á c đ à o t ạ o v à p h á t t r i ể n n h â n l ự c t ạ i c ô n g t y T N H H M á y t í n h K i n h Đ ô : .................................................................................. 4 0 2.3.2.1. Giải pháp chung: ............................................................................ 40 2.3.2.2. Giải pháp cụ thể: ............................................................................ 41 KẾT LUẬN ............................................................................................................. 44 DANH MỤC TAI LIỆU THAM KHẢO .............................................................. 45 PHỤ LỤC
Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, cuộc cạnh tranh giữa các nước và các công ty ngày càng khốc liệt. Cuộc cạnh tranh đó thể hiện trên tất cả các mặt: công nghệ, quản lý, tài chính, chất lượng, giá cả… Nhưng trên hết, các yếu tố tạo ra, vừa là người sử dụng phương tiện, phương pháp công nghệ để đạt được lợi ích kinh tế cao nhất cho xã hội, cho doanh nghiệp và cho bản thân họ. Tuy nhiên, nguồn nhân lực phát huy được vai trò của nó không phải do ưu thế về số lượng mà là ở chất lượng.
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 
Top