Hình đại diện của thành viên
By daigai
#930286 Tải miễn phí cho anh em Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính

Luyện tập trắc nghiệm
3
Question 1
Điểm : 1
Tính DTL cho một công ty với EBIT là 2 tỷ biết rằng công ty có khoản nợ là 5 tỷ với lãi
suất là 10% hằng năm, cổ phiếu ưu đãi 1tỷ với lãi suất 9%/năm. Thuế suất 40%. DOL=2
Chọn một câu trả lời

a. 3.24

b. 2.29

c. 3.08

d. 2.96
Không đúng
Điểm: 0/1.
Question 2
Điểm : 1
Đòn bẩy hoạt động cao liên quan đến việc sử dụng thêm
Chọn một câu trả lời

a. Tài trợ bằng vốn chủ

b. Tài trợ bằng nợ

c. Chi phí biến đổi

d. Chi phí cố định
Không đúng
Điểm: 0/1.
Question 3
Điểm : 1
Phân tích Dupont là phân tích:
Chọn một câu trả lời

a. Biểu diễn các khoản mục trong báo cáo tài chính theo tỷ lệ phần trăm so với năm
gốc


b. Bắt nguồn từ ROE để xem xét các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến ROE gồm số
nhân vốn chủ và lợi nhuận trên tài sản từ đó có các biện pháp cải thiện


c. Chuẩn hóa bảng báo cáo thu nhập và bản cân đối kế toán


d. Là phương pháp biểu diễn các khoản mục của bảng cân đối kế toán theo tỷ lệ
phần trăm trên tổng tài sản và các khoản mục trong báo cáo thu nhập theo tỷ lệ phần
trăm trên doanh số

Không đúng
Điểm: 0/1.
Question 4
Điểm : 1
Lý do sau đây khiến cho ROE không chính xác bằng thông số EVA
Chọn một câu trả lời

a. ROE không tính đến tác động của đòn bẩy nợ

b. ROE sẽ không chính xác nếu lạm phát cao

c. ROE chịu nhiều tác động của tính thời vụ của ngành

d. ROE không tính đến quy mô đầu tư ban đầu
Không đúng
Điểm: 0/1.
Question 5
Điểm : 1
Một công ty có ROE cao hơn so với trung bình ngành có thể là do yếu tố sau
Chọn một câu trả lời

a. Sử dụng nhiều vốn chủ hơn

b. Sử dụng đòn bẩy nợ nhiều hơn

c. Vòng quay tài sản thấp hơn

d. Chia cổ tức nhiều hơn
Không đúng
Điểm: 0/1.
Question 6
Điểm : 1
____________cho biết 1 đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận
Chọn một câu trả lời

a. ROE

b. Lợi nhuận ròng biên

c. Vòng quay tài sản
d. ROA


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement