Phần mềm hữu ích với Internet
By djss0o0_pro
#567773 Mấy bac van còn máu me vu này quá nhèy, mấy bua vua rồi làm an chua đã à, em la 70k point la chap nhận dừng được rồi, thay nhu vậy chứ de gi dùng hết.

Đâu luc nao down thường xuyên đâu, con hoi nào cần down thi đổi 1 ngay rồi don het down trong 1 ngay đó, làm nhu vay thì hồi nao moi hết point.

Nhưng dù sao cung chúc mấy bac may mắn. Good luck .
By phuc_n_h
#567775 Bạn oi the nếu mình da co acc Fshare truoc roi thì chỉ can active bằng link 2 thoi đúng không?
By mimoon126
#567786 May bac vẫn còn mau me vụ này quá nhèy, may bua vừa rồi lam an chưa đã à, em la 70k point là chap nhan dừng được rồi, thấy nhu vay chứ dễ gi dung hết.

Đâu lúc nao down thường xuyên đâu, còn hoi nao cần down thi doi 1 ngày roi don hết down trong 1 ngay đó, lam nhu vậy thì hoi nao mới hết point.

Nhưng du sao cũng chúc may bac may mắn. Good luck . Thấy 1 so bác chưa co acc nên code tools de anh em co ma xài, chứ minh cung ít dùng lắm. 20k đủ rồi, share cho ca lop dùng nữa ay chu


Tools tạm ngung tai đây. Share code #1.
By ss2.virus
#567795 Tool nhap captcha bằng tay có, auto duoc 4 acc là phai nhap captcha, nhưng lam khoang được 9 hay 10k gi do thì fshare phat hien và dù co lam thành công thi no cũng không tặng point.

Lại mất cong reg một nick, chay mot hồi kiếm được 10k, cu lam mãi vậy

Cuối cùng send tat cả point vao acc chính.
By plus_teen
#567811 Minh REG 1 nick moi lam nick chính.

Sau đó kich hoat bình thường, trong fshare cung thong báo là kích hoạt, ma points không lên, nguyen nhan là gì nhỉ??? 2 IP cung nhau, không được điểm
By phuongnam_land
#567835 Tool nhap captcha bằng tay có, auto duoc 4 acc la phai nhập captcha, nhung lam khoảng được 9 hay 10k gi đó thì fshare phat hiện và du co làm thành cong thi nó cũng khong tang point.

Lại mat cong reg một nick, chạy mot hoi kiếm được 10k, cứ lam mai vậy

Cuối cung send tất cả point vao acc chính. Neu dung 1 proxy / 1 acc thi ok nhưng co che của fshare la thoi gian active voi thoi gian reg nhanh qua cũng black list.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement