Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quocanhmatkieng
#664208

Download Đồ án Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà (HAIHACO) miễn phí


Mục Lục
Trang
Mở đầu .8
1.Lý do chọn đề tài .8
2.Đối tượng nghiên cứu .8
3.Mục đích nghiên cứu .8
4.Nhiệm vụ nghiên cứu .8
5.Câu hỏi nghiên cứu .9
6. Bố cục đồ án .9
Chương I: Lý thuyết chung về quản trị chiến lược 10
I.Một số khái niệm về quản trị chiến lược 10
I.1.Các giai đoạn phát triển của quản trị chiến lược .10
I.2.Nhi ệm vụ trong quản trị chiến lược 11
II.Các công cụ sử dụng trong nghiên cứu quản trị chiến lược .11
II.1.Mô hình của quản trị chiến lược 12
II.2.Công cụ đánh giá quản trị chiến lược 12
II.2.1.Mô hình Delta .12
II.2.2.Bản đồ chiến lược .12
II.2.3.Các công cụ khác 12
II.2.4.Một số điểm cần lưu ý khi ứng dụng mô hình Delta và Bản đồ chiến lược khi đánh giá
chiến lược của HAIHACO .12
Chương II : Phương pháp nghiên cứu .14
I.Sơ đồ nghiên cứu .14
II.Phương pháp thu thập dữ liệu .14
II.1.Dữ liệu thứ cấp .14
II.2.Dữ liệu sơ cấp 14
III.Phương pháp xử lý số liệu .14
IV.Phương pháp phân tích và đánh giá số liệu .14
V.Những khó khăn khi thực hiện nghiên cứu .15
Chương III: Phân tích thực trạng chiến lược của HAIHACO dựa trên mô hình Delta và
Bản đồ chiến lược .16
I.Giới thiệu chung về HAIHACO 16
II.Phân tích chiến lược hiện tại của HAIHACO .17
II.1.Định vị tam giác chiến lược của HAIHACO 17
II.2. Sứ mệnh của công ty 17
II.3.Cấu trúc ngành và vị thế cạnh tranh của HAIHACO 17
II.4.Hoạt động hiệu quả 20
II.5.Khách hàng mục tiêu .20
II.6.Đổi mới cải ti ến .20
II.7.Kế hoạch hành động chiến lược 20
II.8.Định hướng tài chính .20
II.9.Định hướng khách hàng .21
II.10.Quy trình bên trong .22
II.11.Định hướng học hỏi và tăng trưởng .22
III.Vẽ mô hình Delta và Bản đồ chiến lược của HAIHACO trên cơ sở phân tích chiến lược
hiện tại của Công ty .22
III.1.Mô hình Delta hiện tại của HAIHACO 22
III.2.Bản đồ chiến lược hiện tại của HAIHACO .24
Chương IV : Đánh giá các chiến lược hiện tại của HAIHACO .25
1. Sự gắn kết gi ữa sứ mệnh và quá trình thực thi chiến lược của Công ty .25
2.Tính hiệu quả của chiến lược giữa môi trường bên trong và bên ngoài của HAIHACO.25
3. Các khó khăn khi gắn kết chi ến lược của Công ty với môi trường cạnh tranh .26
4. Các vấn đề khó khăn khi thực thi chiến lược của Công ty .26
Chương V : Xây dựng chiến lược cho HAIHACO giai đoạn năm 2010 – 2015 27
1.Quan điểm đề xuất xây dựng chiến lược .27
2. Đề xuất để hoàn thiện chiến lược của Công ty đến năm 2015 27
3. Đề xuất mô hình Delta và bản đồ chiến lược của HAIHACO đến năm 2015 .27
4. Kế hoạch triển khai chiến lược giai đoạn 2010 – 2015 .30
KẾT LUẬN .31

Tóm tắt nội dung:

xuất mới như thế nào?
- Các kế hoạch thực hiện những đề xuất đó?
14
Chƣơng II
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
I.Sơ đồ nghiên cứu
Trong đồ án này tui sẽ thực hiện các bước như hình 2, để phân tích đánh giá chiến lược
kinh doanh của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà dựa trên hai mô hình chính đó là mô hình
Delta và Bản đồ chiến lược.
Hình 2: Sơ đồ nghiên cứu
II. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu
Có rất nhiều cách thu thập dữ liệu khác nhau, nhưng ở đây tui chỉ sử dụng hai nguồn cơ
bản để thu thập dữ liệu đó là dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp.
II.1. Dữ liệu thứ cấp
Các dữ liệu thứ cấp được lấy từ các phòng ban của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
(như phòng kinh doanh, phòng tài chính) và được lấy từ các bài báo viết về HAIHACO. Ở
đây tui đang lấy được các tài liệu như :
- Báo cáo tài chính năm 2007; 2008; 2009; và báo cáo tài chính đến quý III năm 2010.
- Báo cáo thường niên năm 2008; 2009.
- Các bài báo liên quan : “Hải Hà hương vị của người việt”, “Mùa vụ trung thu không
phải doanh nghiệp nào cũng lợi”
II.2. Dữ liệu sơ cấp
Dữ liệu sơ cấp tui sử dụng bằng việc phát phiếu điều tra khách hàng. Dự định tui sẽ
phát 100 phiếu điều tra từ ngày 10/12/2010 đến ngày 12/12/2010, bằng email và bằng phát
phiếu trực tiếp (mẫu phiếu điều tra xem ở phụ lục 4 trang 36).
III.Phƣơng pháp xử lý số liệu
Các số liệu thứ cấp được xử lý thông qua phương pháp so sánh và tổng hợp, thống kê
lại từ các báo cáo và bài báo. Còn đối với số liệu sơ cấp thì tui sử dụng phương pháp thống
kê bằng Excel hay có thể là sử dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu của phiếu điều
tra.(kết quả ở phụ lục 5 trang 39)
IV.Phƣơng pháp phân tích và đánh giá số liệu
Dựa trên những số liệu đã thu thập và xử lý được tui sử dụng các phương pháp phân
tích khác nhau để đánh giá số liệu .
Nghiên cứu lý thuyết
và các công cụ của
quản trị chiến lược
Khảo sát thực trạng của
HaiHaCo thông qua mô
hình Delta và bản đồ
chiến lược
Phân tích, đánh giá
chiến lược hiện tại của
HaiHaiCo, dựa trên mô
hình Delta và Bản đồ
chiến lược
Đề xuất chiến lược
kinh doanh cho
Công ty HaiHaCo
đến năm 2015
15
-Phân tích SWOT: Dựa vào số liệu thứ cấp và sơ cấp để phân tích các điểm mạnh, điểm
yếu, cơ hội và các thách thức hiện nay của Công ty. Từ đó khai thác điểm mạnh, nắm bắt cơ
hội vượt qua những thách thức, khắc phục điểm yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Chúng
ta sẽ dùng bảng Ma trận SWOT để có cái nhìn tổng quan (xem bảng SWOT ở phụ lục 6 trang
40).
-Phân tích năm lực lượng cạnh tranh của M.PORTER: Dựa vào mô hình năm lực
lượng cạnh tranh của M.PORTER ( xem phụ lục 7 trang 41.), chúng ta phân tích được đối thủ
cạnh tranh của ngành sản xuất bánh kẹo.
- Phân tích chuỗi giá trị của công ty: phân tích các phần tử liên kết của công ty có chặt
chẽ với nhau hay không? Các phần tử này là các hoạt động, chức năng và quá trình kinh
doanh mà xông ty thực hiện từ việc thiết kế sản phẩm cho đến lúc sản phẩm được đưa đến
cho khách hàng sử dụng.
V.Những khó khăn khi thực hiện nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu tui gặp một số khó khăn trong việc thu thập dữ liệu thứ cấp,
đó là tui không lấy được các báo cáo về marketing của Công ty Hải Hà. Cũng như chưa thu
thập được nhiều bài báo viết về Hải Hà.
16
Chƣơng III
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC CỦA HAIHACO
DỰA TRÊN MÔ HÌNH DELTA VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƢỢC
I. Giới thiệu chung về HAIHACO
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tên giao dịch quốc tế là Haiha Confectionery Joint-
Stock Company (HAIHACO). Công ty được thành lập ngày 25/12/1960, gần 50 năm phấn
đấu và trưởng thành, từ một xưởng làm nước chấm và magi đã trở thành một trong những nhà
sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với quy mô sản xuất lên tới 20.000 tấn sản phẩm/năm.
Năm 2003 Công ty thực hiện cổ phần hoá theo quyết định số 192/2003/QĐ-BCN ngày
14/11/2003 của Bộ Công nghiệp. Từ tháng 1/2004 Công ty chính thức hoạt động dưới hình
thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 do Sở Kế
hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20/01/2004 và thay đổi lần thứ hai ngày
13/08/2007.
Công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà
Nội theo Quyết định số 312/QĐ-TTGDHN ngày 08/11/2007 của Giám đốc trung tâm giao
dịch chứng khoán Hà Nội và đã chính thức giao dịch từ ngày 20/11/2007.
Hiện nay Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà là một trong những thương hiệu bánh kẹo
hàng đầu tại Việt Nam. Với sản lượng bình quân hàng năm trên 15.000 tấn, Hải Hà ngày
càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và khu vực. Các sản phẩm bánh kẹo mang
thương hiệu HAIHACO như: Kẹo “Chew Hải Hà”, kẹo xốp mềm, kẹo Jelly “Chip Hải Hà”,
bánh quy, bánh kem xốp… luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người tiêu dùng. (Báo cáo
thường niên, năm 2009).
Bảng 1: Thông tin chung về HAIHACO
Thông tin chung về HAIHACO
Sứ mệnh Với tiêu chí và sứ mệnh mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những
sản phẩm bánh kẹo với hương vị thơm ngon, hấp dẫn, làm "hấp dẫn cả
trong mơ”.
Tầm nhìn Trong 10 năm tới, Hải Hà tiếp tục tìm tòi và đổi mới sản xuất với các sản
phẩm ngày càng đa dạng, đạt chất lượng cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của ngươi tiêu dùng để trở thành thương hiệu bánh kẹo hàng đầu
ở trong nước và hướng tới vươn ra xuất khẩu trên nhiều thị trường quốc tế.
Nhằm tạo dấu ấn hơn nữa với khách hàng, Hải Hà còn hướng tới xây dựng
hệ thống siêu thị Hải Hà, chuyên cung cấp và phân phối các dòng sản
phẩm HAIHACO. Ngoài ra, định hướng công ty là mở rộng sang một số
lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm thực phẩm nước và bất động sản…".
Phương châm
hoạt động
Tiêu chí sản xuất của HAIHACO không chỉ mang đến cho người tiêu dùng
sản phẩm có chất lượng cao mà còn đáp ứng được tiêu chuẩn về an toàn vệ
sinh thực phẩm và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng
Phạm vi kinh
doanh
Chủ yếu là ở miền Bắc, Việt Nam.
17
Năng lực cốt
lõi
Mục tiêu dài
hạn
Mục tiêu trong những năm tới, Hải Hà phấn đấu giữ mức tăng trưởng trên
10%/năm và đẩy mạnh xuất khẩu tăng khoảng 50% tới nhiều thị trường
như Đài Loan (Trung Quốc), Cu Ba, Nhật Bản, Hàn Quốc, Séc, Nga, Mỹ…
Mục tiêu ngắn
hạn
Năm 2010, doanh thu dự kiến đạt 500 tỷ đồng
Thông tin bổ sung
Tài chính Quý III – Năm 2010
Tổng nguồn vốn : 197.141.459.169 VNĐ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 353.005.970.027VNĐ
Lợi nhuận sau thuế: 9.846.046.769,25 VNĐ
Khách hàng
Quy trình Dự án di dời nhà máy tại Hà Nội và đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu
công nghiệp VSIP Bắc Ninh.
Đầu tư thêm 2 dây chuyền sản xuất bánh Miniwaf tại Việt Trì.
Học hỏi và phát
triển
( Tác giả tập hợp từ các bài báo và báo cáo của Công ty HAIHACO)
II. Phân tích chiến lƣợc hiện tại của HAIHACO
Ở phần này tui phân tích chiến lược hiện tại của Công ty cổ phần bánh kẹo H...

Download miễn phí cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vodinhnhan1987
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement