Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quang_binh80
#651504

Download Khóa luận Xây dựng phần mềm quản lý nguồn vốn dự án đầu tư tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Điện Biên miễn phí

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TIN HỌC XÂY DỰNG VÀ BÀI TOÁN QUẢN LÝ NGUỒN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN 4
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TIN HỌC XÂY DỰNG 4
1. Quá trình hình thành và phát triển 4
2. Các loại hàng hoá dịch vụ chủ yếu hiện tại Công ty đang kinh doanh 6
2.1. Nhóm phần mềm quản lý hoạt động của doanh nghiệp xây dựng 6
2.2. Nhóm phần mềm kỹ thuật xây dựng 6
2.3. Nhóm phần mềm thiết kế cơ sở hạ tầng 7
2.4. Nhóm phần mềm quản lý quy hoạch xây dựng 7
2.5. Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng 7
2.6. Dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ thông tin 7
2.7. Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin, tư vấn thiết kế xây dựng 7
3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 7
3.1. Ban giám đốc công ty 8
3.2. Tổ chức hành chính 9
3.3. Ban khoa học công nghệ 10
3.4. XN phần mềm quản lý 10
3.5. XN phần mềm tư vấn xây dựng 10
3.6. XN Kinh doanh thiết bị tin học 10
3.7. XN Tự động hóa và tư vấn xây dựng 11
3.8. Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ 11
3.8.1. Các hình thức đào tạo 11
3.8.2. Các nội dung đào tạo 12
3.9. Trung tâm tư vấn thẩm định dự án CNTT 12
3.10. Trung tâm nghiên cứu và phát triển CNTT 13
4. Tình hình tin học hoá công tác quản lý của công ty 13
II. BÁI TOÁN QUẢN LÝ NGUỒN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN 15
1. Khái quát hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 15
1.1 Chức năng và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 15
1.2 Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 17
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 17
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 18
2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Điện Biên và lý do lựa chọn đề tài 26
2.1. Thực trạng tin học hóa quản lý nguồn vốn dự án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 26
2.2. Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu 26
3. Chức năng của phần mềm quản lý nguồn vốn dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 27
3.1 Qui trình quản lý nguồn vốn đầu tư bằng phương pháp thủ công 27
3.2. Chức năng đạt được của phần mềm quản lý nguồn vốn 27
3.3. Những đối tượng chính được hưởng lợi từ phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 28
3.3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 28
3.3.2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên 28
3.3.3. Chủ đầu tư của dự án 29
3.3.4. Nhân viên văn phòng 29
3.3.5. Nhân viên kế toán, tài chính 29
3.4 Phạm vi ứng dụng của đề tài 29
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGUỒN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN 30
1. Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý 30
1.1 Định nghĩa và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin 30
1.2 Phân loại các hệ thống thông tin trong tổ chức 31
1.3 Tầm quan trọng của hệ thống thông tin 33
2. Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin 34
2.1 Nguyên nhân dẫn đến viêc phát triển một hệ thống thông tin mới 34
2.2 Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin 35
3. Phân tích hệ thống thông tin 35
3.1 Các phương pháp thu thập thông tin 35
3.2 Mã hóa dữ liệu 35
3.3 Các công cụ mô hình hóa hệ thống thông tin 36
4 Quy trình xây dựng phần mềm ứng dụng 37
4.1 Đánh giá yêu cầu 37
4.2 Phân tích chi tiết 38
4.3 Thiết kế logic 38
4.4 Đề xuất các phương án của giải pháp 38
4.5 Thiết kế vật lý ngoài 39
4.6 Triển khai kỹ thuật hệ thống 39
4.7 Cài đặt và khai thác 39
5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 40
5.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu logic đi từ các thông tin ra 40
5.1.1 Xác định các đầu ra 40
5.1.2 Xác định các tệp cần thiết cung cấp dữ liệu cho việc tạo ra từng đầu ra 41
5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hóa 48
6. Khái quát về công cụ sử dụng để thực hiện đề tài 50
6.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 50
6.2 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 51
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGUỒN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẨU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN 52
1. Khái quát về bài toán quản lý 52
1.1. Thực tế qui trình quản lý nguồn vốn dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 52
1.2. Mục đích cần đạt được của phần mềm 53
1.3. Thông tin đầu vào và thông tin đầu ra của phần mềm 54
1.3.1. Thông tin đầu vào 54
1.3.2. Thông tin đầu ra 56
2. Mô hình hoá hệ thống thông tin quản lý vốn dự án đầu tư 57
2.1 Sơ đồ chức năng BFD của chương trình 57
2.2. Sơ đồ luồng thông tin 58
2.3. Sơ đồ ngữ cảnh của Quản lý nguồn vốn dự án dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 59
2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu(DFD) của hệ thống 59
2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu(DFD) của hệ thống 60
2.4.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống 60
2.4.2. Sơ đồ phân rã xử lý mức 1 61
3.Thiết kế cơ sở dữ liệu 64
3.1 Mô hình quan hệ thực thể ERD 65
3.2 Chuyển đổi quan hệ hai chiều trong mô hình thực thể ERD 65
3.3 Một số bảng trong cơ sở dữ liệu quản lý nguồn vốn dự án đầu tư 69
3.4 Mô hình quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu 76
4.Thiết kế giải thuật 77
4.1. Khái niệm giải thuật 77
4.2. Một số giải thuật điển hình 78
4.2.1.Giải thuật đăng nhập chương trình 78
4.2.2.Giải thuật thêm mới dữ liệu 79
4.2.3.Giải thuật sửa đổi dữ liệu 80
4.2.4.Giải thuật xóa bỏ dữ liệu 81
4.2.5.Giải thuật tìm kiếm dữ liệu 82
4.2.6.Giải thuật in báo cáo 83
5.Thiết kế giao diện 84
5.1. Nguyên tắc thiết kế giao diện 84
5.2. Một số giao diện điển hình 85
5.2.1. Màn hình đăng nhập chương trình 85
5.2.2. Màn hình thông tin chung tất cả các dự án 86
5.2.3. Màn hình thông tin chung của một dự án 87
5.2.4. Màn hình thông tin Vốn - Kế hoạch của một dự án 88
5.2.5. Màn hình thông tin Đấu thầu của một dự án 89
5.2.6. Màn hình thêm mới một dự án 90
5.2.7. Màn hình báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư theo địa bàn 91
5.2.8. Màn hình báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư theo ngành kinh tế 92
5.2.9 Màn hình báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư theo thời gian 93
5.2.10. Màn hình báo cáo theo dõi tình trạng dự án 94
6. Cài đặt và triển khai hệ thống 95
6.1. Yêu cầu phần mềm, phần cứng 95
6.1.1.Yêu cầu phần mềm 95
6.1.2. Yêu cầu phần cứng 95
6.2. Tạo cơ sở dữ liệu quản lý vốn 96
6.3. Phương hướng hoàn thiện và phát triển 100
KẾT LUẬN 102
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
PHỤ LỤC 104
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

đầu tư của các dự án.
- Báo cáo theo dõi tình trạng dự án
- Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư theo thời gian
- Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư theo địa bàn
- Báo cáo tình hình thực hiện vốn theo loại công trình
- Báo cáo tình hình thực hiện vốn theo ngành kinh tế
- Báo cáo tình hình thực hiện vốn theo chủ đầu tư
- Báo cáo theo dõi đấu thầu
2. Mô hình hoá hệ thống thông tin quản lý vốn dự án đầu tư
Sơ đồ chức năng BFD của chương trình
3.3 Lên báo cáo
2.3 Thực hiện dự án
2.4 Nghiệm thu và thanh toán
Quản lý nguồn vốn dự án đầu tư
1. Quản lý thông tin chung dự án
2. Quản lý vốn dự án
1.1 Thu thập các thông tin về dự án
3.1 Xác định các thông tin cần đưa ra
3. Báo cáo
2.1 Lập kế hoạch vốn dự án
2.2 Dự toán dự án
1.2 Cập nhật các thông tin dự án
3.2 Tính toán số liệu cần thiết
2.2. Sơ đồ luồng thông tin
Thời điểm
Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án đầu tư
Sở KH & ĐT
Cập nhật mới một dự án
Thực hiện đầu tư
Khi có yêu cầu báo cáo
Dự án
Thông tin vốn dự án đầu tư
Cập nhật thông tin chung về dự án
Thông tin về dự án
Quản lý vốn dự án đầu tư
Thông tin sử dụng vốn đầu tư
Báo cáo
Báo cáo tổng hợp vốn dự án đầu tư
Danh sách dự án đầu tư
2.3. Sơ đồ ngữ cảnh của Quản lý nguồn vốn dự án dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Ban quản lý dự án
Báo cáo về tình trạng dự án
Báo cáo tình hình thực hiện vốn
Thông tin
về
vốn của
dự án
Thông tin
về
dự
án
Quản lý nguồn vốn dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Báo cáo tổng hợp
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Điện Biên
2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu(DFD) của hệ thống
2.4.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống
Ban quản lý dự án
Thông
tin
về
vốn của
dự án
3.0
Báo cáo
Yêu cầu báo cáo
Thông
tin
về
dự
án
Yêu cầu báo cáo
2.0
Quản lý vốn dự án
1.0
Quản lý thông tin chung dự án
Dữ liệu dự án
Báo cáo về tình trạng dự án
Báo cáo tổng hơp
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ban quản lý dự án
Báo cáo tình hình thực hiện vốn
2.4.2. Sơ đồ phân rã xử lý mức 1
Sơ đồ phân rã mức 1 của chức năng quản lý thông tin chung dự án
Ban quản lý dự án đầu tư
Thông tin
thu thập
1.1
Thu thập thông tin
Dữ liệu dự án
1.2
Cập nhật thông tin dự án
Dữ liệu dự án
Sơ đồ phân rã mức 1 chức năng quản lý thông tin chung dự án
Sơ đồ phân rã mức 1 chức năng quản lý thông tin vốn dự án
Ban quản lý dự án đầu tư
Ban quản lý dự án đầu tư
Thông tin
dự toán vốn đầu

Thông tin
về
vốn đầu

2.1
Lập kế hoạch vốn dự án
2.2
Lập dự toán vốn dự án
Dữ liệu dự án
2.4
Thanh toán vốn dự án
2.3
Thực hiện vốn dự án
Ban quản lý dự án đầu tư
Ban quản lý dự án đầu tư
Thông tin thanh toán vốn
Thông
tin
thực
hiện
vốn
Sơ đồ phân rã mức 1 chức năng quản lý thông tin vốn dự án
Sơ đồ phân rã mức 1 chức năng lập báo cáo của hệ thống
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ban quản lý dự án
Yêu cầu báo cáo
Yêu cầu
báo
cáo
3.2
Tính toán các số liệu cần thiết để đưa ra kết quả
3.1
Xác định thông tin cần đưa ra
Thông tin cần đưa ra
Dữ liệu dự án
Báo cáo tình trạng dự án
3.3
Đưa ra báo cáo theo yêu cầu
Báo cáo tình hình thực hiện vốn
Báo cáo tổng hợp vốn
Sơ đồ phân rã mức 1 của chức năng lập báo cáo
3.Thiết kế cơ sở dữ liệu
Thiết kế cơ sở dữ liệu là xác định yêu cầu thông tin của người sử dụng hệ thống thông tin mới, có 2 cách thiết kế cơ sở dữ liệu là: “Thiết kế cơ sở dữ liệu logic đi từ các thông tin ra” và “Thiết kế sơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hóa”. Đề tài này sẽ sử dụng phương pháp “thiết kế CSDL bằng phương pháp mô hình hoá”.
3.1 Mô hình quan hệ thực thể ERD
3.2 Chuyển đổi quan hệ hai chiều trong mô hình thực thể ERD
Quan hệ hai chiều loại [email protected]
Trong trường hợp này tạo ra hai tệp, mỗi tệp ứng với một thực thể. Khoá của tệp ứng với thực thể có số mức quan hệ một được dùng như khoá quan hệ trong tệp ứng với thực thể có số mức N.
Dự án
N
Bộ

1
Sau khi chuyển đổi ta thu được 2 tệp sau:
Ps_DuAn(Mã dự án, Tên dự án, Mã bộ,….)
Td_Bo(Mã bộ, Tên bộ,….)
Cấp công trình
Dự án
N

1
Ps_DuAn(Mã dự án, Tên dự án, Mã cấp công trình ,….)
Td_CapCongTrinh(Mã cấp công trình, Tên cấp công trình,….)
Dự án
Chương trình
1
N

Ps_DuAn(Mã dự án, Tên dự án, Mã ch ương trình ,….)
Td_ChuongTrinh(Mã chương trình, Tên chương trình,….)

N
Dự án
Chủ đầu tư
1
Ps_DuAn(Mã dự án, Tên dự án, Mã chủ đầu tư,….)
Td_ChuDauTu(Mã chủ đầu tư, Tên chủ đầu tư,….)
Địa phương
Dự án

1
N
Ps_DuAn(Mã dự án, Tên dự án, Mã địa phương,….)
Td_DiaPhuong(Mã địa phương, Tên địa phương,….)
Doanh nghiệp
Dự án

1
N
Ps_DuAn(Mã dự án, Tên dự án, Mã doanh nghiệp,….)
Td_DoanhNghiep(Mã doanh nghiêp, Tên doanh nghiệp,….)
Loại dự án
Dự án

1
N
Ps_DuAn(Mã dự án, Tên dự án, Mã loại dự án,….)
Td_LoaiDuAn(M ã loại dự án , Tên loại dự án,….)
Ngành
Dự án

1
N
Ps_DuAn(Mã dự án, Tên dự án, Mã ngành,….)
Tổ chức phi chính phủ
Dự án

1
N
Td_Nganh(Mã ngành , Tên ngành,….)
Ps_DuAn (Mã dự án, Tên dự án, Mã tổ chức phi chính phủ,….)
Nhóm
Dự án

1
N
Td_ToChucPhiChinhPhu (Mã tổ chức phi chính phủ, Tên tổ chức phi chính phủ,…)
Ps_DuAn (Mã dự án, Tên dự án, Mã nhóm,….)
Td_Nhom (Mã nhóm, Tên nhóm,…)
Dự án
Thực hiện

1
N
Ps_DuAn (Mã dự án, Tên dự án, ….)
Ps_ThucHien (Mã dự án, ID,Ngày,…)
Dự án
Thanh toán

1
N
Ps_DuAn (Mã dự án, Tên dự án,…)
Ps_ThanhToan (Mã dự án, ID, Ngày,…)
Quan hệ hai chiều loại [email protected]
Trong trường hợp này ta phải tạo ra ba tệp mô tả hai thực thể và một tệp mô tả quan hệ. Khoá của tệp mô tả quan hệ được tạo thành bởi việc ghép khoá các thực thể tham gia vào quan hệ.

Dự án
Dự toán
M
N
Ps_DuAn(Mã dự án, Tên dự án,…)
Td_DuToan(Mã dự toán, Tên dự toán,…)
Dự án
Tình trạng

N
M
Ps_DuToan(Mã dự án, Mã dự toán,Số tiền,…)
Ps_DuAn(Mã dự án, Tên dự án,…)
Td_TinhTrang(Mã tình trạng, Tên tình trạng,…)
Ps_TinhTrang(Mã dự án, ID,Mã tình trạng, Ngày bắt đầu,…)
Dự án
Nguồn vốn

N
M
Ps_DuAn(Mã dự án, Tên dự án,…)
Td_NguonVon(Mã nguồn vốn, Tên nguồn vốn,…)
Ps_NguonVon(Mã dự án, Mã nguồn vốn, Tiền trong nước,…)
Dự án
Đấu thầu

N
M
Ps_DuAn(Mã dự án, Tên dự án,…)
Td_HinhThucThau(Mã hình thức thầu, Tên hình thức thầu,…)
Ps_DauThau(Mã dự án, Mã gói thầu,Mã hình thức thầu…)
3.3 Một số bảng trong cơ sở dữ liệu quản lý nguồn vốn dự án đầu tư
Bảng: Ps_DuAn (Phát sinh dự án)
Tên trường
Kiểu DL
Độ rộng
Giải thích
MaDuAn
nvarchar
15
Mã dự án
TenDuAn
nvarchar
100
Tên dự án
ThoiGianKhoiCong
datetime
8
Ngày khởi công
ThoiGianKetThuc
datetime
8
Thời gian kết thúc
SoQuyetDinh
nvarchar
50
Số quyết định
NgayQuyetDinh
datetime
8
Ngày quyết định
SoGoiThau
float
8
Số gói thầu
UserID
nvarchar
50
Mã người tạo dự án
MaCapCongTrinh
nvarchar
15
Mã cấp công trình
MaBo
nvarchar
15
Mã bộ
MaChuongTrinh
nvarchar
15
Mã chương trình
MaChuDauTu
nvarchar
15
Mã chủ đầu tư
MaDiaPhuong
nvarchar
15
Mã địa phương
MaDoanhNg...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement