Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014796 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRANG PHỤC VÀ KHÁI
QUÁT VỀ NGƯỜI H’MÔNG HOA Ở MƯỜNG KHƯƠNG, LÀO CAI 10
1.1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRANG PHỤC 10
1.1.1.Trang phục 10
1.1.2.Biến đổi và biến đổi trang phục 12
1.2.KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI H’MÔNG HOA Ở MƯỜNG KHƯƠNG,
LÀO CAI 13
1.2.1. Tên gọi và lịch sử tộc người 13
1.2.1.1. Tên gọi 13
1.2.1.1.Lịch sử tộc người 14
1.2.1.2. Quá trình di chuyển của người H’mông vào Việt Nam 15
1.2.2. Sự phân bố nhóm H’mông Hoa ở Mường Khương 16
1.2.3. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa 17
1.2.3.1 Đặc điểm tự nhiên 17
1.2.3.2. Đặc điểm kinh tế
- xã hội 19
1.2.3.3. Đặc điểm về văn hóa 21
Chương 2. GIÁ TRỊ CỦA TRANG PHỤC SỰ BIẾN ĐỔI VỀ TRANG
PHỤC TRUYỀN THỐNG NGƯỜI H’MÔNG HOA Ở MƯỜNG
KHƯƠNG, LÀO CAI 30
2.1. GIÁ TRỊ TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI H’MÔNG HOA 30
2.1.1. Trang phục phản ánh mối quan hệ của người H’mông Hoa với môi
trường sống 30
2.1.2. Trang phục phản ánh tư duy kỹ thuật thủ công người H’mông Hoa 31
2.1.3. Trang phục là sản phẩm tạo nên đặc trưng văn hóa người H’mông Hoa . 33
2.1.4. Trang phục phản ánh đời sống kinh tế, xã hội người H’mông Hoa 37
2.1.5. Trang phục H’mông Hoa mang giá trị thẩm mỹ và khoa học 38
2.1.6. Trang phục trong một số nghi lễ tín ngưỡng 38
2.2. BIẾN
ĐỔI VỀ TRANG PHỤC 43
2.2.1. Biến đổi về cách tạo trang phục 43
2.2.1.1. Trang phục ngày xưa 43
2.2.1.2. Trang phục hiện nay 48
2.2.2. Biến đổi về nghệ thuật trang trí (mô tip, hoa văn, màu sắc) 51
2.2.2.1. Trang phục ngày xưa 51
2.2.2.2. Trang phục hiện nay 55
2.2.3. Biến đổi về phụ kiện và đồ trang sức 56
2.2.3.1. Trang sứ
c ngày xưa 56
2.2.3.2. Trang sức hiện nay 58
2.2.4. Biến đổi về tâm lí sử dụng trang phục của đồng bào H’mông Hoa 58
2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ BIẾN ĐỔI 59
Chương 3. DỰ BÁO VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ GÓP PHẦN BẢO
TỒN TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG HOA . 61
3.1. DỰ BÁO VỀ TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI H’MÔNG HOA 61
3.2. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ GÓP PHẦN BẢO TỒN TRANG PHỤC
TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG HOA 62
3.2.1. Về phía nhà nước 63
3.2.2.Về phía người dân 65
3.2.3. Về phía các nhà nghiên cứu 66
KẾT LUẬN 68
PHỤ LỤC ẢNH 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Dân tộc H’mông là một trong những dân tộc có dân số đông ở Việt
Nam. Sống ở các địa phương tỉnh, thành phố, với điều kiện địa lí tự nhiên
khác nhau. Đây là dân tộc có nhiều nhóm địa phương: H’mông Xanh,
H’mông Đen, H’mông Hoa…đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng riêng như tiếng
nói, nếp sống, phong tục tập quán và nhất là trong trang phục. Những nét đặc
trưng đó tạo nên cái riêng của từng nhóm H’mông ở từ
ng vùng địa phương
khác nhau.
Trong đời sống trang phục là một trong những yếu tố cơ bản bởi nó là
nhu cầu không thể thiếu được trong sinh hoạt và lao động. Trang phục không
chỉ có chức năng che đậy bảo vệ con người về mặt sinh học mà còn biểu hiện
nếp sống tộc người, thể hiện trình độ thủ công truyền thống và quan điểm
thẩm mĩ, ngoài ra nó còn là cơ sở nh
ận biết và giúp ta có thể phân biệt sự
khác biệt giữa tộc người này với tộc người khác. Vì vậy có thể coi trang phục
như một nguồn tư liệu quan trọng trong nghiên cứu dân tộc học.
Các dân tộc Việt Nam không kể các yếu tố khác, chỉ riêng trang phục
tạo cho họ ý thức phân biệt dân tộc này với dân tộc khác, giữa nhóm người
này với nhóm người khác. Cùng với ngôn ngữ, trang phục là dấu hiệu thông
tin quan trọ
ng thứ hai để chúng ta nhận biết một dân tộc. Trang phục không
chỉ mang ý nghĩa bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người mà trang phục còn
mang dấu ấn xã hội. Trang phục chỉ ra nguồn gốc và bản sắc văn hóa của dân
tộc đó, cũng là cơ sở là nguồn tư liệu góp phần nghiên cứu trật tự xã hội của
cộng đồng tộc người nào đó. Cho nên nghiên cứu trang phục c
ủa dân tộc để
tìm ra những nét riêng, giá trị văn hóa ẩn chứa trong đó.
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước trong những năm
gần đây một mặt làm cho đời sống kinh tế của các dân tộc ngày một cải thiện
nhưng mặt trái của nó cũng đang là một vấn đề bức xúc đối với người làm
công tác giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thực tế cho thấy mấy chục năm gần
đây nghề trồng dâu nuôi tằm củ
a người Kinh, nghề dệt thổ cẩm của người
Thái, nghề trồng bông dệt vải của người Nùng ở nhiều nơi bị mai một và nghề
trồng lanh của người H’mông cũng rơi vào tình trạng chung đó.
Là một người dân sống tại nơi có cộng đồng dân tộc H’mông Hoa sinh
sống. Chính bởi vậy tui đã chọn đề tài: “Biến đổi trang phục truyền thống
của người H’mông Hoa
ở huyện Mường Khương- tỉnh Lào Cai”. Qua việc
tìm hiểu trang phục truyền thống của người H’mông Hoa góp phần thực hiện
và bảo tồn những giá trị văn hóa ẩn sâu trong trang phục của dân tộc H’mông.
2. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Mục đích: nhằm giới thiệu và làm sáng tỏ bức tranh trang phục truyền
thống của người H’mông tai Mường Khương. Góp phần tìm hiểu trang phục
tryền thống của người H’mông Hoa và tìm ra sự biến đổi của nó trong thời
gian gần đây. Qua đó góp phần tìm ra giải pháp phù hợp vào việc bảo tồn
những giá trị văn hóa của trang phục truyền thống của người H’mông Hoa
trong bối cảnh hiện nay.
Nhi
ệm vụ: nghiên cứu về đề tài này, em muốn đóng góp một phần
những suy nghĩ, nhưng sự lý giải, tìm hiểu vào nguồn tư liệu về việc nghiên
cứu một đề tài về văn hóa dân tộc đó là văn hóa trang phục.
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Trang phục của người H’mông Hoa.
Phạm vi nghiên cứu: Huyện Mường Khương- Tỉnh Lào Cai. Trong đó
tập trung vào hai địa bàn xã Mường Khương và xã Pha Long
Đề tài tập trung nghiên cứu vào hai giai đoạn: Truyền thống và đổi mới.
4. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Lịch sử nghiên cứu về văn hóa vật chất của dân tộc đang được các học
giả, nhà nghiên cứu quan tâm nhiều hơn chuỗi góc độ lịch sử, văn hóa , khảo
cổ, kinh tế, dân tộc học, mĩ học, kĩ thuật đã đề cập đến nội dung liên quan trực
tiếp hay gián tiếp đến trang phục.
Các học giả đã nhận ra vai trò của trang phục trong nghiên cứu l
ịch sử
tộc người, điều đó được thể hiện qua một số công trình: “Người Mường ở
Hòa Bình” của Nguyễn Từ Chi; “Các dân tộc ít người ở Việt Nam” của Viện
Dân tộc học, hay những bài viết trên tạp chí, văn hóa dân gian, các nghiên cứu
văn hóa nghệ thuật, dân tộc học.
Thời gian gần đây có một số công trình nghiên cứu riêng về trang phục
như: “Tìm hiểu trang phục Việt Nam” của Đàm thị Tình; “Trang phục cổ
truyền các dân tộc Việt Nam” của Ngô Đức Thịnh; Hoa văn trên vải dân tộc
H’mông; Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội…
Những cuốn viết về người H’mông có một số nghiên cứu nhắc tới trang
phục như: Hoa văn trên vải của người H’mông Lềnh ở Sa Pa, Lào Cai, Khóa
luận tốt nghiệp cử nhân lịch sử - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân
Văn, Hoa văn trên đồ vải của người H’mông ở Sa Pa với việc ứng dụng cho
nghệ thuật trang trí, Luận văn thạc sỹ Văn hóa học- trường Đại học Văn hóa
Hà Nội ….
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đề tài sử dụng một số phương pháp sau: Khóa luận được thực hiện
bằng phương pháp nghiên cứu khác nhau trong từng giai đoạn:
- Nhóm phương pháp thu thập thông tin:
+ Phương pháp điền dã dân tộc học
+ Phương pháp điều tra xã hội học
+ Kế thừa tài liệu thứ cấp (Bảo tàng, sách, báo, luận văn, tài liệu tham
khảo, tạp chí )
- Nhóm phương pháp phân tích sử lý thông tin:
+ Hệ thống - phân tích - so sánh - tổng hợp.
- Phương pháp nghiên cứu liên - đa ngành.
6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
Đề tài sẽ giúp chính quyền địa phương, các nhà quản lí văn hóa thấy
được thực trạng biến đổi trang phục hiện nay của người H’mông Hoa.
Đưa ra một số biện pháp có tính khả thi góp phần bảo tồn trang phục
truyền thống.
7. BỐ CỤC ĐỀ TÀI
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, bố cục
khóa luận gồm 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề chung về trang phục và khái quát về người
H’mông Hoa ở Mường Khương, Lào Cai.
Chương 2: Giá trị trang phục và sự biến đổi trang phục người H’mông
Hoa ở Mường Khương, Lào Cai.
Chương 3: Dự báo và một số khuyến nghị góp phần bảo t
ồn trang
phục truyền thống của người H’mông Hoa.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Duệ Anh (1991) “Lược khảo về trang phục truyền thống của các dân
tộc ở Việt Nam” Dân tộc học, tr. 59-66.
2. Việt Bằng, Nguyễn Khắc Tụng, Nông Trung (1974) “Người Pà Thẻn
và mối quan hệ giữa họ với người Mèo người Dao” Dân tộc học, tr. 10-23.
3. Nguyễn Duy Bính (2005) “Dân tộc Miêu (Hmông ở Trung Quốc”
Dân tộc học, (5), tr. 56-66.
4. Diệp Trung Bình (2005), Hoa văn trên vải dân tộc Hmông, Nxb Văn
hóa dân tộc, Hà Nội.
5. Nguyễn Đăng Duy (2004), Nhận diện văn hóa các dân tộc thiểu số
Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc.
6. Nguyễn Chí Huyên (2000), Nguồn gốc lịch sử tộc người vùng biên
giới phía bắc Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
7. Vũ Quốc Khánh ( 2005) Người H’mông ở Việt Nam, Nxb Thông
tấn Hà Nội.
8. Hoàng Nam (2002), Đặc trưng văn hóa cổ truyền các dân tộc Việt
Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
9. Nguyễn Thị Minh Ngọc (2008), Hoa văn trên đồ vải của người
Hmông ở Sa Pa với việc ứng dụng cho nghệ thuật trang trí, Luận văn thạc sỹ
Văn hóa học, trường Đại học Văn hóa Hà Nội
10. Hà Thị Quý (2002), Hoa văn trên vải của người Hmông Lềnh ở Sa
Pa, Lào Cai, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân lịch sử - Trường Đại học Khoa học
xã hội và Nhân Văn.
11. Ngô Thị Thanh Quý (2012), Khả năng thích ứng với môi trường tự
nhiên của người Hmông qua câu hát dân ca, Nxb Dân tộc và thời đại, Hà Nội.
12. Trần Hữu Sơn (1996), Văn hóa Hmông, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
13. Trần Hữu Sơn (1997), Đảng bộ huyện Mường Khương.
14. Doãn Thanh (1967), Dân ca Mèo, Nxb văn học, Hà Nội
15. Lê Ngọc Thắng, Lâm Bá Nam (1990), Bản sắc văn hóa các dân tộc
Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
16. Nguyễn Tất Thắng (1993) “Mấy nhận thức về trang phục Hmông”
Dân tộc học, (4), tr. 41-44.
17. Trần Ngọc Thêm (1997), Tìm hiểu bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb
Thành phố Hồ Chí Minh.
18. Ngô Đức Thịnh và nhiều tác giả (1993), Văn hóa vùng và phân
vùng văn hóa ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội.
19. Ngô Đức Thịnh (1994), Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt
Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
20. Ngô Đức Thịnh (1997), Y phục và trang sức các dân tộc Việt Nam,
Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
21. Đoàn thị Tình (1994), Tìm hiểu về trang phục Việt Nam, Nxb Văn
hóa dân tộc, Hà Nội.
22. Nguyễn Anh Tuấn (1998), tìm hiểu trang phục cổ truyền của người
Hmông ở huyện Sa Pa - tỉnh Lào Cai, khóa luận tốt nghiệp cử nhân Lịch sử,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
23. Cư Hòa Vần, Hoàng Nam (1994), Dân tộc Hmông ở Việt Nam,
Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
24. (2009) Báo cáo thống kê kinh tế huyện Mường Khương
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement