Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Goodwyn
#999833 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nguồn nhân lực là nhân tố trung tâm của mọi hoạt động, là yếu tố quan
trọng duy trì và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất tạo ra của cải phục vụ tiêu
dùng và phục vụ cho nhu cầu phát triển của toàn xã hội.
Nhận định đƣợc vai trò và tầm quan trọng của phát triển nhân lực đối với
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Trong đại hội IX (2001),
Đảng ta đã khẳng định “đáp ứng yêu cầu về con ngƣời và nguồn nhân lực là
nhân tố quyết định sự phát triển đất nƣớc thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại
hóa”. Kế thừa và phát triển quan điểm về phát triển nguồn nhân lực từ các kỳ
đại hội trƣớc tại đại hội Đảng lần thứ XI (2011), Đảng ta lại một lần nữa
khẳng định “phát triển nguồn nhân lực gắn liền với phát triển khoa học công
nghệ”, coi con ngƣời là nhân tố trung tâm của chiến lƣợc phát triển đồng thời
là chủ thể phát triển, Đại hội đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một
trong ba khâu đột phá chiến lƣợc cho sự phát triển kinh tế.
Cùng với quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới, ở Việt Nam yêu
cầu phát triển nguồn nhân lực về số lƣợng, chất lƣợng và phát triển theo chiều
sâu đang là vấn đề cấp bách đòi hỏi các nhà quản lý phải đƣa ra đƣợc những
định hƣớng, những chính sách cụ thể có tính hiệu quả cao, đem lại những tác
động hợp lý nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn xã hội, bắt kịp
với xu thế toàn cầu hóa. Nền tảng căn bản cho sự phát triển của nền kinh tế
hiện đại chính chính là tập hợp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đặc biệt là
các doanh nghiệp đặc thù mũi nhọn của quốc gia - những tế bào căn bản tạo
nên một tổng thể hoàn chỉnh. Ngày nay với xu thế toàn cầu hóa và tính chất
cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Một doanh nghiệp hay một tổ chức nào đó dù
có nguồn lực về tài chính phong phú, nguồn tài nguyên dồi dào với hệ thống
máy móc thiết bị hiện đại, kèm theo các công thức khoa học kỹ thuật thần kỳ
đi chăng nữa cũng trở nên vô ích nếu không biết cách quản trị nhân sự để sử
dụng và phát huy tối đa lợi thế sẵn có trong doanh nghiệp. Trong môi trƣờng
kinh tế nhiều biến động nhƣ hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp, tổ chức phải
xây dựng cho mình một đội ngũ nhân viên có năng lực, phẩm chất, khả năng
lãnh đạo công ty và đào tạo cán bộ nhân viên lành nghề theo kịp với tiến bộ
khoa học kỹ thuật tiên tiến vì vậy việc hiểu và tổ chức quản lý nhân sự sao
cho phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp là điều hết sức cần thiết.
Nhằm tạo cho mình chỗ đứng trong thị trƣờng hiện tại và tiếp tục duy trì
phát triển trong tƣơng lai, công ty Nippon Express Việt Nam cũng không nằm
ngoài quy luật này, bài toán quản lý nhân lực luôn đƣợc công ty quan tâm
thích đáng. Tuy là doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, đƣợc tiếp cận với
khoa học kỹ thuật cao nhƣng do có sự khác biệt giữa hai nền văn hoá cộng
với thực tiễn cuộc sống luôn thay đổi nên công tác quản trị nhân sự hiện tại
của công ty vẫn còn tồn tại nhiều yếu điểm vì vậy do nhận thức rõ vai trò và
tầm quan trọng của quản trị nhân sự đó đi vào thực tế để rút ra đề xuất quản
trị nhân sự trong công ty Nippon Express do đó tác giả chọn đề tài “Quản trị
nhân sự trong Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam - chi
nhánh Miền Bắc” làm luận văn nghiên cứu của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu
Phân tích thực trạng quản trị nhân sự tại Công ty Liên doanh TNHH
Nippon Express Việt Nam - chi nhánh Miền Bắc chỉ ra những thành công,
hạn chế chủ yếu trong vấn đề này, từ đó đƣa ra những quan điểm và một số
giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Liên
doanh TNHH Nippon Express Việt Nam - chi nhánh Miền Bắc.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Để hoàn thành mục đích đặt ra, đề tài tập trung giải quyết một số nhiệm
vụ cơ bản sau:
- Hệ thống cơ sở lý luận cơ bản về quản trị nhân sự trong Doanh Nghiệp
- Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Liên doanh
TNHH Nippon Express Việt Nam - chi nhánh Miền Bắc; chỉ ra những thành
công và hạn chế chủ yếu trong vấn đề này.
- Đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công
Ty LD TNHH Nippon Express VN trong thời gian tới .
3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài chủ yếu là nghiên cứu, đánh giá về công
tác quản trị nhân sự tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam
- chi nhánh Miền Bắc trong những năm gần đây.
4. Những đóng góp của luận văn
Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về quản trị nhân sự , các yếu tố ảnh
hƣởng đến quản trị nhân sự đề xuất, tham mƣu cho các lãnh đạo trong công ty
thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty
Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam - chi nhánh Miền Bắc.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài có kết
cấu làm 3 chƣơng:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về nguồn
nhân lực trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Liên doanh
TNHH Nippon Express Việt Nam - chi nhánh Miền Bắc
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Quản trị nhân sự trong
Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam - chi nhánh Miền Bắc
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By pigbabykute
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006107 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement