Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Twiford
#996438 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Văn kiện đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định “Phát triển
giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong đó thực hiện đổi mới căn bản, toàn
diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa,
dân chủ hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo
dục”. Như vậy, chủ trương đổi mới nền giáo dục Việt Nam trong đó có đổi
mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đại học là một yêu cầu cấp thiết
để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, việc nhà nước trao quyền
tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong
lĩnh vực giáo dục đào tạo đặc biệt là giáo dục đại học đã giúp các trường đại
học công lập tăng tính tự chủ, chủ động hơn trong việc tổ chức công việc, sắp
xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm
vụ được giao, phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ đào tạo
với chất lượng cao cho xã hội. Việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
trong lĩnh vực giáo dục nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy
động sự đóng góp của cộng đồng để phát triển sự nghiệp giáo dục, từng bước
giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước (NSNN).
Trong những năm gần đây giáo dục đại học ở Việt Nam có rất nhiều thay
đổi, ngày càng có nhiều trường đại học ngoài công lập, đại học nước ngoài, các
chương trình liên kết quốc tế và nhiều chương trình du học tại chỗ của nước
ngoài tham gia vào thị trường cung cấp dịch vụ giáo dục đại học ở Việt Nam.
Điều này, đã đặt các trường đại học công lập của Việt Nam vào một vị thế cạnh
tranh ngày càng tăng kể cả trong nước và các tổ chức nước ngoài.
Trong bối cảnh đó, các trường đại học công lập trên địa bàn Hà Nội
ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của công tác đại học công lập quản
lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính để đảm bảo nhu cầu chi tiêu và
phát triển bền vững. Trong xu thế cạnh tranh và hội nhập, các trường đại học
công lập, đặc biệt các trường tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn ngày
càng gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí để đảm bảo cho nhu cầu chi tiêu
thường xuyên. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn, việc nghiên cứu và lựa chọn
đề tài “Quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính
trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo” với
mong muốn tìm hiểu thực trạng tự chủ tài chính và quản lý tài chính tại các
trường đại học công lập trên địa bàn Hà Nội, chỉ ra những thành tựu, hạn chế
và nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực tài
chính. Từ đó, đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn tài chính theo hướng
bền vững cho các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
trong thời gian tới.
2. Tình hình nghiên cứu:
Đã có một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài như:
- Tham luận "Tự chủ đại học: thực trạng và giải pháp cho đại học Việt
Nam" của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Thuyết ( năm 2014 );
- Luận văn "Hoàn thiện quản lý tài chính các trường đào tạo công lập
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" của học viên cao học Nguyễn Tấn
Lượng ( năm 2011 );
- Luận văn "Hoàn thiện quản lý tài chính các trường đào tạo công lập ở
nước ta hiện nay" của học viên cao học Nguyễn Duy Tạo (năm 2000);
- Đề tài "Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách hệ thống giáo
dục quốc dân" của Tiến sĩ Trần Thu Hà (năm 1993)...
Các công trình nghiên cứu trên đã đề cập đến nhiều khía cạnh về quản
lý tài chính, điều hành ngân sách giáo dục đào tạo tầm vĩ mô và tập trung
nghiên cứu việc sử dụng các chính sách chế độ, tiêu chuẩn định mức liên
quan, quá trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách hàng năm các nguồn
kinh phí của các trường công lập chủ yếu là đại học và cao đẳng. Chưa có đề
tài nào đề cập đến quản lý tài chính của các trường đại học công lập tự chủ tài
chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
3.1. Mục đích:
Thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng về tự chủ tài chính và
quản lý tài chính tại một số trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa
bàn Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để tìm ra các giải pháp hoàn
thiện công tác quản lý tài chính theo hướng bền vững cho các trường đại học
công lập tự chủ tài chính trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ:
Một là, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại
các trường đại học công lập và kinh nghiệm quản lý tài chính tại các trường đại
học của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm chung.
Hai là, nghiên cứu và phân tích thực trạng các nguồn lực và việc sử
dụng các nguồn lực tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính
trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở
đó rút ra được những thành tựu và hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của
những hạn chế trong việc quản lý tài chính tại các trường.
Ba là, đưa ra những quan điểm cơ bản, các giải pháp chủ yếu và kiến
nghị với nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực
tài chính cho các đơn vị.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
4.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những
vấn đề lý luận chung về quản lý tài chính tại các trường đại học công lập và
thực trạng quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính
trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu về
Quản lý tài chính của 05 trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà
Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (trong đó: 04 trường đại học công lập
tự chủ tài chính một phần; 01 trường đại học công lập tự chủ toàn phần 100%)
từ năm 2011 đến năm 2013.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp mô tả, phương
pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp… Kết hợp sử dụng kiến thức tổng
hợp các môn học thuộc chuyên ngành kinh tế.
6. Những đóng góp của luận văn:
- Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng các
nguồn lực tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa
bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra những tồn tại,
hạn chế trong trong quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính.
- Trên cơ sở thực trạng quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính tại các
trường, luận văn sẽ trình bày một số giải pháp nhằm giúp hoàn thiện công tác
quản lý tài chính, giúp các trường thuận lợi trong việc thực hiện tự chủ tài
chính và đảm bảo nguồn tài chính các trường phát triển theo hướng bền vững.
7. Bố cục luận văn:
Mở đầu.
Chương 1. Những vấn đề chung về quản lý tài chính tại các trường đại
học công lập.
Chương 2. Quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài
chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương 3. Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại các trường đại học
công lập tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo
dục và Đào tạo.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004799 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement