Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Alexis
#991863 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ bản chất của kinh tế tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ công; phân tích làm rõ khái niệm dịch vụ y tế tư nhân. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay, trên cơ sở đó chỉ ra những bất cập trong việc phát triển dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam. Đưa ra một số định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam trong thời gian tới
Chương 1: DỊCH VỤ Y TẾ TƯ NHÂN: LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM
QUỐC TẾ ..................................................................................................... 9
1.1. Hàng hóa dịch vụ y tế: Khái niệm và đặc điểm.............................. 9
1.1.1.Khái niệm về hàng hóa dịch vụ y tế............................................. 9
1.1.2.Đặc điểm hàng hóa dịch vụ y tế................................................. 10
1.2. Khu vực kinh tế tư nhân trong cung ứng dịch vụ y tế .................. 14
1.2.1. Quan niệm về dịch vụ y tế tư nhân........................................... 14
1.2.2. Tác động của khu vực kinh tế tư nhân trong việc cung ứng dịch
vụ y tế ................................................................................................ 15
1.2.3. Một số tiêu chí phản ánh hiệu quả dịch vụ y tế ......................... 23
1.3. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc phát triển dịch vụ y tế
tư nhân và bài học cho Việt Nam ....................................................... 25
1.3.1.Kinh nghiệm phát triển dịch vụ y tế tư nhân ở Trung Quốc và bài
học cho Việt Nam............................................................................... 25
1.3.2. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ y tế tư nhân ở Thái Lan và bài
học cho Việt Nam............................................................................... 28
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TƯ NHÂN Ở
VIỆT NAM ................................................................................................. 32
2.1. Khái quát về dịch vụ y tế ở Việt Nam.......................................... 32
2.2. Chính sách về y tế tư nhân ở Việt Nam. ...................................... 36
2.3. Tình hình phát triển dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam trong giai
đoạn từ năm 2000 đến 2010. .............................................................. 43
2.3.1. Số lượng dịch vụ y tế tư nhân ................................................... 44
2.3.2 Quy mô của hệ thống y tế tư nhân ............................................. 48
2.3.3. Phân bố các dịch vụ y tế tư nhân............................................... 52
2.3.4. Chất lượng dịch vụ y tế tư nhân. ................................................ 56
2.4. Kết quả hoạt động và một số vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của
dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam......................................................... 61
Chương 3 : MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH
VỤ Y TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM.......................................................... 75
3.1. Bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế tác động đến khu vực y tế
tư nhân ở Việt Nam ............................................................................ 75
3.1.1. Bối cảnh quốc tế ....................................................................... 75
3.1.2. Bối cảnh trong nước ................................................................. 77
3.2. Quan điểm, định hướng phát triển dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam........ 79
3.3. Giải pháp phát triển dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam ................ 82
3.3.1.Cải thiện chính sách phát triển dịch vụ y tế tư nhân................... 82
3.3.2.Tăng cường công tác quản lý thanh tra, kiểm tra, giám sát ........ 84
3.3.3.Cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tư nhân ...... 85
KẾT LUẬN................................................................................................. 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 90
PHỤ LỤC
khoa, 12 cơ sơ khám chữa bệnh của các tổ chức từ thiện, nhân đạo, 5 cơ sở
vật lý trị liệu và 565 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, trong đó có 235 cơ sở
khám chữa bệnh và 145 cơ sở dược. Hầu hết các cơ sở này hiện đang hoạt
động rất hiệu quả.[14]
Tại Thành phố Đà Nẵng, hiện nay toàn thành phố có 1.307 cơ sở hành
nghề y tế tư nhân được cấp phép hoạt động, 1.068 cơ sở được cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện hành nghề. Trong đó, một số phòng khám đa khoa có quy
mô lớn như trung tâm bác sĩ gia đình, phòng khám Phương Đông, phòng
khám An Phước, phòng khám Đông Phương, phòng khám đa khoa Quốc tế…
Những phòng khám này đã thu hút một số lượng bệnh nhân đến khám, chữa
bệnh. Trong đó, trung tâm Bác sĩ gia đình đã thực hiện việc quản lý bệnh án
điện tử, tạo nhiều điều kiện để người bệnh đăng ký chăm sóc sức khỏe gia
đình thông qua dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà.[16]
Như vậy, y tế tư nhân đã tăng lên đáng kể về số lượng trong giai đoạn
2000-2010 thể hiện ở sự gia tăng của các hình thức như: Các bệnh viện tư
nhân, các cơ sở y tế tư nhân khác. Sự tăng lên về số lượng của y tế tư nhân thể
hiện sự phát triển bước đầu của thị trường dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam.
2.3.2. Quy mô của hệ thống y tế tư nhân
2.3.2.1. Quy mô giường Bệnh
Quy mô giường bệnh là một trong những chỉ tiêu dùng để đánh giá về quy
mô của một bệnh viện. Chỉ tiêu này dành cho các bệnh viện có đăng ký số
giường lưu trú tại bệnh viện, và không dùng chỉ tiêu này để đánh giá quy mô của
các cơ sở y tế tư nhân nhỏ như phòng khám đa khoa, phòng khám khu vực…
Theo số liệu tại Bảng 2.4 ta thấy tỷ lệ quy mô giường bệnh tại 103
bệnh viện tư nhân trong cả nước tính đến ngày 24/05/2010. Quy mô giường
bệnh được phân chia làm bốn cấp. Số bệnh viện có quy mô từ 0 đến 50
giường bệnh có 71 bệnh viện, số bệnh viện có quy mô từ 50 đến 100 giường
bệnh có 20 bệnh viện, số bệnh viện có quy mô từ 100 đến 200 giường bệnh là
10 bệnh viện, còn lại là số bệnh viện có quy mô trên 200 giường bệnh là 2
bệnh viện. Theo Bảng 2.4 ta thấy số lượng bệnh viện có quy mô giường bệnh
từ 0 đến 50 chiếm tỷ lệ rất lớn đó là 68,93%, đây là một tỷ lệ rất lớn trong
tổng số 103 bệnh viện được khảo sát. Trong đó các quy mô khác chiếm tỷ lệ
nhỏ hơn như là quy mô từ 50 đến 100 giường bệnh chỉ chiếm có 19,42%, ít
hơn nữa là quy mô từ 100 đến 200 chiếm 9,71%, và ít nhất là tỷ lệ quy mô
giường bệnh từ trên 200 trở lên là 1,94%. Trong 103 bệnh viện chỉ có 2 bệnh
viện có quy mô giường bệnh trên 200 đó là bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng
Đức III với quy mô là 220 giường bệnh và bệnh viện đa khoa tư nhân Triều
An là 500 giường bệnh (Phụ lục 1)
Bảng 2.4: Số Bệnh viện tư nhân ở Việt Nam chia theo quy mô giường bệnh
tính đến 24/05/2010
STT Quy mô giường bệnh Số lượng bệnh viện Tỷ lệ (%)
1 Từ 0 đến 50 giường bệnh 71 68,93
2 Từ 50 đến 100 giường bệnh 20 19,42
3 Từ 100 đến 200 giường bệnh 10 9,71
4 Trên 200 giường bệnh 2 1,94
Tổng số 103
(Nguồn: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! thứ 2 ngày 07/06/2010)
Theo sự phân tích bảng số liệu trên, bệnh viện tư nhân ở Việt Nam chủ
yếu có quy mô giường bệnh rất nhỏ, bệnh viện có quy mô vừa, còn tỷ trọng
bệnh viện có quy mô lớn thì rất ít. Quy mô giường bệnh của các bệnh viện tư
nhân vẫn còn hạn chế, với quy mô nhỏ thì rất khó khăn trong việc xây dựng
những hệ thống bệnh viện vừa chuyên nghiệp, hiện đại và tiên tiến. Quy mô
nhỏ dẫn đến các vấn đề khác như quá tải, không áp dụng được nhiều khoa
học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại….Quy mô giường bệnh nhỏ cũng là do
chưa huy động được hết tiềm năng vốn của bộ phận ngoài công lập đầu tư vào
y tế. Việc này có thể xuất phát từ nguyên nhân là nhà nước chưa có chính
sách khuyến khích sao cho có thể là động lực để huy động hết tiềm năng vốn
trong khu vực tư nhân.
2.3.2.2. Quy mô lao động
Trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2008 số lượng doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực y tế tư nhân đã tăng lên đáng kể từ 25 doanh nghiệp năm
2000 lên đến 471 doanh nghiệp năm 2008. Sự gia tăng của y tế tư nhân không
chỉ là ở số lượng mà còn thể hiện ở sự gia tăng về quy mô lao động. Số doanh
nghiệp có quy mô lao động dưới 5 người cũng tăng dần từ 15 DN năm 2000,
đến 17 DN năm 2004, đến 32 DN năm 2005, đến 46 DN năm 2007 và đến
năm 2008 là 63 DN. Từ năm 2000 đến 2008 số doanh nghiệp có quy mô dưới
5 lao động đã tăng lên 4.2 lần. Trong đó số doanh nghiệp có quy mô từ 10 đến
49 người là chiếm tỷ lệ cao nhất, tăng dần từ 13 DN năm 2000, lên 36 DN năm
2002, lên đến 89 DN năm 2005, năm 2007 là 148 DN và lên đến 207 doanh
nghiệp năm 2008 (Bảng 2.5)
Quy mô từ 200 đến 299 người cũng tăng đáng kể từ 1 doanh nghiệp
năm 2000 đến 7 doanh nghiệp năm 2008. Còn số lượng doanh nghiêp có quy
mô từ 500 đến 999 người vẫn duy trì tại mức là 1 doanh nghiệp hay có thời
gian đã có 2 doanh nghiệp (năm 2006). Như vậy đánh giá tổng thể thì quy mô
lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế đã có sự gia tăng
đáng kể trong giai đoạn 2000-2008. Quy mô về lao động của một doanh nghiệp
chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ từ 10 đến 49 người /DN. Xu hướng này thể hiện
một đặc điểm bản chất của thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam là phát triển
chủ yếu ở quy mô nhỏ và vừa, đặc điểm này tạo nên chức năng động, linh hoạt
cho bộ phận kinh tế này trong việc đương đầu với những biến động cũng như
các cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trong nền kinh tế thị trường.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hungnk378
#1029320 Liên kết tải bị lỗi

Alexis đã viết:Link tải miễn phí Luận văn:Phát triển dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Nhà xuất bản:ĐHKT
Ngày:2011
Chủ đề:Dịch vụ y tế
Y tế tư nhân
Kinh tế y tế
Miêu tả:93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ bản chất của kinh tế tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ công; phân tích làm rõ khái niệm dịch vụ y tế tư nhân. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay, trên cơ sở đó chỉ ra những bất cập trong việc phát triển dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam. Đưa ra một số định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam trong thời gian tới
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
00050000849_Noi_dung.pdf
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement