Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Richman
#955688 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
1.1. Doanh thu 3
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu 3
1.1.2. Các quy định trong hạch toán doanh thu 4
1.1.2.1. Các quy định chung trong hạch toán doanh thu 4
1.1.2.2. Các nguyên tắc trong hạch toán doanh thu đối với một số tài khoản doanh thu 8
1.1.3. Cơ sở xác định doanh thu 17
1.1.4. Điều kiện ghi nhận doanh thu 17
1.1.4.1. Đối với doanh thu bán hàng 17
1.1.4.2. Đối với doanh thu cung cấp dịch vụ 19
1.1.4.3. Đối với doanh thu hoạt động tài chính 21
1.2. Kiểm toán doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính 22
1.2.1. Vai trò của kiểm toán doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính 22
1.2.2. Mục tiêu kiểm toán doanh thu 24
1.2.2.1. Mục tiêu kiểm toán chung 24
1.2.2.2. Mục tiêu kiểm toán đặc thù 25
1.2.3. Yêu cầu của việc kiểm toán doanh thu 26
1.2.4. Căn cứ kiểm toán khoản mục doanh thu 26
1.2.5. Một số rủi ro, gian lận thường gặp trong việc kiểm toán doanh thu 27
1.2.5.1. Những rủi ro thường gặp trong việc kiểm toán doanh thu 27
1.2.5.2. Một số gian lận thường gặp của doanh nghiệp khi hạch toán doanh thu 28
1.3. Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính 29
1.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán 30
1.3.1.1. Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán 31
1.3.1.2. Thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán 34
1.3.1.3. Thực hiện các thủ tục phân tích sơ bộ 36
1.3.1.4. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán 37
1.3.1.5. Lập kế hoạch kiểm toán toàn diện và soạn thảo chương trình kiểm toán 42
1.3.2. Thực hiện kiểm toán 43
1.3.2.1. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 43
1.3.2.2. Thực hiện các thủ tục phân tích doanh thu 47
1.3.2.3. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết doanh thu 49
1.3.3. Kết thúc kiểm toán 54
PHẦN II. THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN 58
2.1. Tổng quan về Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 58
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 58
2.1.2. Các loại hình dịch vụ và thị trường khách hàng của Công ty 59
2.1.2.1. Các loại hình dịch vụ do Công ty cung cấp 59
2.1.2.2. Thị trường khách hàng của Công ty 60
2.1.3. Đội ngũ nhân viên của Công ty 61
2.1.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty 63
2.1.5. Lập và lưu giữ hồ sơ kiểm toán tại Công ty 66
2.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 68
2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán 69
2.2.1.1. Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán 69
2.2.1.2. Thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán 72
2.2.1.3. Thực hiện các thủ tục phân tích sơ bộ 74
2.2.1.4. Đánh giá tính trọng yếu 78
2.2.1.5. Đánh giá rủi ro kiểm toán 80
2.2.1.6. Lập kế hoạch kiểm toán toàn diện và thiết kế chương trình kiểm toán 90
2.2.2. Thực hiện kiểm toán 94
2.2.2.1. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 94
2.2.2.2. Thực hiện các thủ tục phân tích doanh thu 99
2.2.2.3. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết doanh thu 106
2.2.3. Kết thúc kiểm toán 120
PHẦN III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 127
3.1. Nhận xét về những ưu điểm trong quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 127
3.1.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 127
3.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 129
3.1.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 130
3.2. Nhận xét về những thiếu sót và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 130
3.2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 130
3.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 135
3.3.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 138
KẾT LUẬN 139
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 140
MỞ ĐẦU

Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 200 thì: “Mục tiêu của kiểm toán Báo cáo tài chính là giúp cho kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng Báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hay được chấp nhận), có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không?”
Như vậy, mục tiêu chính của kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về sự trung thực và hợp lý của các thông tin phản ánh trên Báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán. Nhưng để đưa ra được ý kiến kiểm toán cuối cùng đối với toàn bộ Báo cáo tài chính thì kiểm toán viên phải tiến hành kiểm toán đối với từng chu trình, từng khoản mục cụ thể trên Báo cáo tài chính, doanh thu cũng là một trong những khoản mục cần được kiểm toán khi kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính. Doanh thu là một khoản mục trọng yếu trên Báo cáo tài chính vì đó là cơ sở để người sử dụng đánh giá về tình hình hoạt động và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chỉ tiêu doanh thu thường có số phát sinh rất lớn và các nghiệp vụ phát sinh doanh thu diễn ra rất thường xuyên. Do đó, khoản mục này là đối tượng của nhiều sai phạm dẫn đến Báo cáo tài chính bị sai lệch trọng yếu. Vì vậy, việc doanh thu có được phản ánh đúng đắn và hợp lý hay không trở nên rất quan trọng, và kết quả kiểm toán doanh thu có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính.
Tuy kiểm toán doanh thu không phải là một đề tài mới, nhưng kiểm toán là một lĩnh vực rất năng động, nó luôn phát triển không ngừng với những phương pháp kiểm toán mới, những chuẩn mực, chế độ, quy tắc mới,… và việc các thông tin tài chính của đơn vị có được phản ánh trung thực và hợp lý hay không đang trở thành vấn đề rất quan trọng đối với doanh nghiệp, với những người sử dụng thông tin tài chính nói riêng và đối với sự phát triển của đất nước nói chung. Vì vậy, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Mục tiêu chính trong bài viết của em là nghiên cứu những lý luận kiểm toán doanh thu và phân tích thực tiễn quy trình kiểm toán doanh thu do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện. So sánh giữa lý luận với thực tiễn để hiểu rõ hơn về những lý luận trừu tượng, đồng thời dựa vào lý luận để phân tích thực tiễn, qua đó đưa ra những nhận xét, đánh giá và những ý kiến đóng góp nhằm góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện.
Đối tượng nghiên cứu của bài viết là lý luận về kiểm toán khoản mục doanh thu nói chung và thực tiễn quy trình thực hiện kiểm toán doanh thu do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện nói riêng.
Ngoài phần mở đầu và kết thúc, bố cục luận văn của em được trình bày theo ba phần chính sau:
Phần I: Cơ sở lý luận chung về kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiẻm toán báo cáo tài chính
Phần II: Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
Phần III: Một số ý kiến nhận xét và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
Em xin chân thành Thank các cán bộ kiểm toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam và cô giáo hướng dẫn, Thạc sĩ Bùi Thị Minh Hải, đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết này.
Do trình độ còn hạn chế và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên phần trình bày của em không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
\
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993301 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement