Download miễn phí Đề tài Tổ chức hạch toán CPSX với vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty khoá Minh Khai

 Mục lục

 Trang

 

Lời nói đầu 1

Phần I. Đặc điểm tổ chức quản lí, sản xuất và tổ chức công tác kế toán 2

 tại công ty khoá Minh Khai.

 Chương 1. Đặc điểm tổ chức quản lí, sản xuất ở công ty khoá Minh Khai 2

 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty khoá Minh Khai 2

 II. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thị trường tiêu thụ của công ty 4

 khoá Minh Khai.

 III. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí và sản xuất ở công ty 4

 khoá Minh Khai.

 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí ở công ty khoá Minh Khai. 4

 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất ở công ty khoá Minh Khai. 7

 IV. Tính chất quy trình sản xuất ở công ty khoá Minh Khai. 8

 Chương 2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty khoá Minh Khai. 11

 I . Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty khoá Minh Khai. 11

 II . Hình thức sổ kế toán áp dụng 13

 III . Những yếu tố thuận lợi và khó khăn trong công tác kế toán ở 13

 công ty khoá Minh Khai

 

Phần II. Hoàn thiện tổ chức kế toán CPSX đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu 14

 quả sản xuất kinh doanh ở công ty khoá Minh Khai

 I. Đặc điểm tổ chức kế toán CPSX ở công ty khoá Minh Khai 14

 II. Phân loại CPSX 14

 III. Phương pháp tập hợp và phân bổ CPSX 15

1. Kế toán tập hợp và phân bổ CPNVLTT 15

2. Kế toán tập hợp và phân bổ CPNCTT 21

3. Kế toán tập hợp và phân bổ CPSXC 28

 

Phần III. Hoàn thiện tổ chức kế toán CPSX đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu 35

 quả sản xuất ở công ty khoá Minh Khai

I. Những vấn đề rút ra từ thực tế về công tác kế toán CPSX ở công ty 35

 khoá Minh Khai

 1. Ưu điểm 35

 2. Những vấn đề cần hoàn thiện 35

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán 36

CPSX ở công ty khoá Minh Khai

 

Kết luận 39

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ty bắt đầu áp dụng hình thức kế toán Nhật Kí Chung theo đăng kí với Bộ Tài Chính. Song do vẫn quen với cách hạch toán của hình thức kế toán cũ( Nhật kí- Chứng từ) nên các phần hành kế toán đã áp dụng đan xen cả 2 hình thức kế toán đó.Ví dụ: Kế toán vật tư sử dụng bảng kê số 3, sổ chi tiết TK 131, 331, NKC, SC tài khoản 152, 153,...
Như vậy hiện nay, công ty không áp dụng thống nhất một hình thức sổ kế toán nào mà đan xen giữa hình thức sổ NKC và NK-CT. Tuy nhiên, công ty áp dụng kế toán máy để xử lí và lên báo cáo theo hình thức sổ NKC đồng thời có đối chiếu với kế toán thủ công theo hình thức NK-CT.
Chứng từ gốc
Biểu số 5: Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức NKC.
Máy tính
Nhật kí
chung.
Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.
Các sổ NK đặc biệt.
Sổ cái.
Sổ tổng
hợp chi
tiết.
Bảng cân đối số phát
sinh.
Ghi chú:
: Ghi hằng ngày.
Báo cáo
: Ghi cuối tháng.
: Quan hệ đối chiếu.
III. Những yếu tố thuận lợi và khó khăn trong công tác kế toán của
công ty khoá Minh Khai.
* Những yếu tố thuận lợi:
Công ty khoá Minh Khai có đội ngũ cán bộ kế toán có trình độ nghiệp vụ vững vàng, có bề dầy kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình với công việc. Bên cạnh đó, hệ thống quản lí sản xuất dưới sự chỉ đạo của trợ lí giám đốc được bố trí một cách tương đối khoa học và hợp lí với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm đã ổn định. Tất cả những nhân tố trên kết hợp với nhau cộng với đặc điểm sản phẩm của công ty gồm những chủng loại mặt hàng đều đã là những sản phẩm truyền thống đã giúp cho công ty có những điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán của mình.
* Những yếu tố khó khăn:
Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm rất phức tạp, qua nhiều công đoạn, liên quan đến nhiều phân xưởng, có nhiều loại sản phẩm được tạo ra trên các công đoạn khác nhau của dây chuyền nên việc phân bổ chi phí cũng như tính giá thành sản phẩm hoàn thành của từng loại sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, sản phẩm hỏng và sản phẩm kém chất lượng chiếm tỷ trọng không phải là nhỏ đòi hỏi đội ngũ cán bộ kĩ thuật và công nhân phải có trình độ tay nghề cao. Thực tế tại công ty khoá Minh Khai cho thấy: công ty cũng đã đáp ứng được một phần việc hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tuy nhiên hiệu quả đạt được chưa cao do việc hạch toán của doanh nghiệp chủ yếu dựa vào các định mức kinh tế kĩ thuật nhưng các định mức này được xây dựng còn chưa sát với thực tế. Trong phạm vi hạn hẹp của bài viết này, em chỉ xin được trình bày những nguyên tắc chung nhất trong việc tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất của một số sản phẩm điển hình của công ty khoá Minh Khai.
Phần II
Tổ chức kế toán CPSX góp phần nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh tại công ty khoá Minh Khai.
I. Đặc điểm tổ chức kế toán CPSX ở công ty khoá Minh Khai.
CPSX ở công ty khoá Minh Khai phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh nhưng để thuận lợi cho công tác quản lí và hạch toán, CPSX được tính toán, tập hợp theo từng tháng. Chỉ những CP mà công ty thực sự bỏ ra phục vụ cho quá trình sản xuất mới tính vào CPSX trong kì. Sau đó, tuỳ từng trường hợp vào các tiêu thức phân bổ khác nhau công ty tiến hành phân bổ các CPSX cho các đối tượng tập hợp chi phí( các loại sản phẩm).
II . Phân loại CPSX.
* Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp( CPNVLTT) bao gồm:
- Nguyên vật liệu chính: Là đối tượng lao động chủ yếu của công ty, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm và được chia thành nhiều loại khác nhau.
Ví dụ: Gang, đồng nhôm, các loại thép( thép lá, thép tấm, ống thép,...)
Các bán thành phẩm mua ngoài: thân khoá, lõi khoá, phôi chìa để
gia công lắp ráp.
- Vật liệu phụ: gồm nhiều loại, tuy không cấu thành nên sản phẩm nhưng có tác dụng nhất định và cần thiết cho quá trình sản xuất như: dầu mỡ các loại( dầu AC, dầu pha sơn...), giẻ lau, sơn...
- Nhiên liệu: như xăng, dầu ma dút...
* Chi phí nhân công trực tiếp( CPNCTT) bao gồm:
- tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất.
- các khoản trích theo lương( KPCĐ, BHYT, BHXH) của họ.
* Chi phí sản xuất chung( CPSXC):
Là chi phí phục vu và quản lí sản xuất trong phạm vi phân xưởng bao gồm: chi phí nhân viên phân xưởng, chí phí vật liệu, chi phí công cụ, dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.
III. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất.
Là một đơn vị sản xuất kinh doanh, công ty khoá Minh Khai trong quá trình sản xuất đã phải bỏ ra một lượng chi phí khá lớn mà lúc đâù được biểu hiện dưới dạng yếu tố chi phí sau đó được kế toán phân thành các khoản mục và tiến hành tập hợp, phân bổ cho từng loại sản phẩm. Cụ thể: đối với CPNVLTT kế toán tập hợp ngay cho từng loại sản phẩm. Đối với CPNCTT thì tập hợp cho từng phân xưởng, bộ phận sản xuất rồi phân bổ gián tiếp cho từng loại sản phẩm. Còn đối với CPSXC thì tập hợp cho toàn bộ các phân xưởng rồi sau đó mới phân bổ gián tiếp cho từng loại sản phẩm theo tiêu thức phân bổ là CPNVLTT. Việc tiến hành tập hợp và phân bổ CP được tiến hành như sau:
1. Kế toán tập hợp và phân bổ CPNVLTT.
Ở công ty khoá Minh Khai, CPNVLTT chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí( 70- 75%) với đối tượng tập hợp chi phí là từng loại sản phẩm dựa trên định mức tiêu hao NVL định trước. Phương pháp tập hợp CPNVLTT được tiến hành như sau:
Trước hết căn cứ vào kế hoạch sản xuất của từng tháng, quý, năm, phòng kế hoạch lên kế hoạch cung ứng vật tư. Nghiệp vụ xuất kho phát sinh khi tổ trưởng tổ đội sản xuất viết phiếu yêu cầu về từng loại vật liệu gửi lên phòng cung ứng để làm căn cứ viết phiếu xuất vật tư theo yêu cầu. Tổ trưởng hay công nhân sản xuất của tổ đội sản xuất mang phiếu xuất xuống kho lĩnh vật tư. Thủ kho ghi số thực xuất vào phiếu xuất kho.
Ở công ty, khi xuất vật tư cho sản xuất thì loại vật tư nào, số lượng bao nhiêu được theo dõi trên thẻ kho. Cuối tháng, căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán tiến hành phân loại, tổng hợp theo từng loại NVL, từng đối tượng tập hợp CPSX( loại sản phẩm) vào bảng kê xuất vật tư( chi tiết cho các TK 1521, 1522, 1523, 1524, 1528, 153 và cho các loại sản phẩm). Số liệu tổng cộng ở cuối mỗi bảng là tổng trị giá của từng loại NVL xuất dùng cho từng loại sản phẩm trong tháng.
Toàn bộ trị giá NVL xuất kho trong phiếu xuất kho, bảng kê xuất vật tư là giá hạch toán do phòng kế hoạch xây dựng và được giám đốc xét duyệt. Cơ sở xây dựng giá hạch toán cho từng loại NVL là dựa vào một trong những giá thực tế của các loại vật tư mua vào trong tháng trước.
Giá hạch toán của NVL được kế toán vật tư sử dụng để hạch toán chi tiết hàng ngày nhằm theo dõi thường xuyên, kịp thời và dễ dàng tình hình N-X-T kho NVL. Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ giá trị của NVL tồn kho đầu kì và nhập kho trong kì theo 2 loại giá thực tế và hạch toán cũng như trị giá của NVL xuất kho theo giá hạch toán, kế toán xác định được trị giá NVL xuất kho thực tế trong kì cũng như giá trị tồn kho thực tế cuối kì đồng thời tiến hành điều chỉnh trị giá NVL xuất kho trong tháng từ giá hạch toán về giá thực tế. Giá thực tế của NVL xuất kho trong kì được tính như sau:
Giá TTNVL xuất kho trong tháng = Hệ số giá * Giá HTNVL xuất kho trong tháng
Trong đó:
Giá TTNVL tồn đầu tháng + Giá TTNVL nhập kho trong tháng
Hệ số giá =
Gía HTNVL tồn đầu tháng + Giá HTNVL nhập kho trong tháng
Toàn bộ công tác tính giá thực tế NVL xuất dùng trong tháng tại công ty được thực hiện trên bảng kê số 3- Bảng tính giá thực tế NVL và công cụ, công cụ nhỏ. Kết cấu của bảng như sau:
I. Dư đầu tháng: Lấy số liệu từ dòng tồn kho cuối tháng trước của bảng kê số 3
II. Số phát sinh trong tháng: lấy số liệu tổng cộng của bảng kê nhập vật tư chi tiết cho các đối tượng.
III. Cộng số dư đầu tháng và số phát sinh trong tháng( I + II).
IV. Hệ số giá: Lâý số liệu trên cột giá thực tế chia cho cột giá hạch toán ở mục III
V. NVL xuất dùng trong tháng.
+ Phần giá hạch toán: lấy số liệu tổng cộng của mỗi nhóm vật liệu(1521, 1522, 1523, 1524, 1528, 153) của bảng phân bổ số 2.
+ Phần giá thực tế = Giá hạch toán * Hệ số giá.
VI. Tồn kho cuối tháng = Mục III - Mục V.
Để tính toán, phân bổ CPNVLTT cho các đối tượng tập hợp chi phí, công ty đã dùng bảng phân bổ số 2- Bảng phân bổ NVL, công cụ, công cụ với cơ sở và phương pháp lập như sau:
Cơ sở lập: các chứng từ xuất kho vật liệu( theo giá hạch toán) và hệ số giá lấy từ bảng kê số 3
Phương pháp lập:
+ Các cột phản ánh các loại NVL xuất dùng trong tháng theo 2 loại giá hạch toán và thực tế.
+ Các dòng phản ánh các đối tượng tập hợp chi phí.
Ví dụ: về tập hợp và phân bổ CPNVLTT tại công ty vào tháng 5 năm 2001.
Biểu số 6:
Đơn vị: Công ty khoá Minh Khai. Mẫu số: 02- VT.
Địa chỉ: 125D- Minh Khai. Ban hành theo QĐ số 1141- TC/ QĐ/ CĐKT
ngày 1 tháng 11 năm 1995.
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 6 tháng 5 năm 2001 Số : 185
Nợ: 621
Có: 1521
Họ tên người nhận hàng: Hoa .Bộ phận: Lắp 1.
Lí do xuất kho: Lắp khoá.
Xuất tại kho: Kho công ty.
Số Tên, nhãn hiệu Mã số Đơn Số lượng Đơn Thành tiền
thứ quy cách, phẩm vị giá
tự chất vật tư( sản tính Yêu Thực
ph...

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
N Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần VLXD Vi Luận văn Kinh tế 0
H Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty khoá Minh Khai Luận văn Kinh tế 0
T Tổ chức hạch toán tiền lương, và các khoản trích theo lương, các biện pháp tăng cường công tác quản Luận văn Kinh tế 0
L Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Du Lịch Đống Đa Hà Nội Luận văn Kinh tế 2
N Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Tập đoàn Bưu chín Luận văn Kinh tế 0
J Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác quản lí, sản xuất và tổ chức hạch toán kế toán CPSX Luận văn Kinh tế 0
F Tổ chức quản lý và hạch toán kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty Du lịch Qu Luận văn Kinh tế 0
A Tổ chức hạch toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn Luận văn Kinh tế 0
P Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Giầy Thăng Long Luận văn Kinh tế 0
N Tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Phát hành s Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top