Download miễn phí Tiểu luận Thực trạng kinh tế Việt Nam và thành tựu của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

Tính định hướng XHCN của nền kinh tế thị trưòng nước ta còn thể hiện ởchỗ tăng trưởng kinh tế phải đi đôi vớ phát triển văn hoá xã hội, giáo dục, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc giáo dục, làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tuởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao đời sống dân chí, giáo dục đào tạo con người, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đất nước.
Chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước thể hiện trình độ tư duy và vận dụng của Đảng ta về quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tínhchất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
Hệ thống giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong thời gian tới.
Để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Đảng và nhà nước ta cần tiến hành đồng bộ nhiều giảI pháp.
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Phần I
Thực trạng kinh tế Việt Nam và thành tựu của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN
* Thực trạng kinh tế Việt Nam
Từ cuối năm 1986 Việt Nam đang trong quá trình đổi mới để phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập thế giới.
Quá trình đó được bắt đầu vào lúc tình hình kinh tế – xã hội của đất nước gần như rơi vào đáy cuả cuộc khủng hoảng. Sản xuất nông nghiệp trì trệ, nạn thiếu lương thực xảy ra triền miên, sản xuất công nghiệp theo thống kê vẫn tăng về giá trị nhưng thật ra đại đa số nhà máy, xí nghiệp quốc doanh ở tình trạng lãi giả, lỗ thật, vì được nhà nước bao cấp tràn lan lưu thông phân phối ách tắc. Lạm phát đạt tới tốc độ” phi mã” với chỉ số tăng giá bán lẻ năm 1986 là 774,7%.
Những điều nói trên cộng với những hậu quả nặng nề chưa giải quyết xong của hơn 30 năm chiến tranh ác liệt, đã khiến cho đời sống của tầng lớp nhân dân sa sút nghiêm trọng. ở thành thị lương tháng của công nhân, viên chức không đủ chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. ở nông thôn lúc giáp hạt có tới hàng triệu gia đình thiếu ăn; tiêu cực xã hội lan rộng, lòng dân không yên.
Sau thất bại của cuộc tổng đIều tra giá- lương – tiền (9/1985) đại đa số quần chúng nhân dân cảm giác không thể sống như cũ được nữa, đồng thời các cơ quan llãnh đạo, quản lý của Đảng và nhà nước cũng thấy rõ không thể tiếp tục duy trì những chủ trương chính sách đã lỗi thời.
Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật đã nghiêm khắc tự phê bình về chủ trương, chính sách, sai lầm mang tính giáo đIều, chủ quan duy ý chí trong cải tạo XHCN và xây dựng XHCN trước đây, đồng thời đề ra đường lối nhằm đưa đát nước ra khỏi cuộc khủng hoảng di vào thế ổn định và phát triển.
*Thành tựu của nền kinh tế thị trường định hướng XNCN ở Việt Nam.
Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật sau:
Một là, có bước đổi mới về cơ bản sự đa dạng hoá cơ cấu sơ hữu làm cho quan hệ sản xuất phủ hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, hình thành cơ cấu thị trường có nhiều thành phần kinh tế khác nhau tham gia. Do đó năng lực sản xuất trong dân được giảI phóng và phát huy, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Hai là, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng của chiến lược công nghiệp hoá, hiện đạI hóa về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu có hiệu quả. Việt Nam đã từng bước hội nhập có hiệu quả với kinh tế quốc tế, kết cấu hạ tầng kinh tế – kỹ thuật và kinh tế – xã hội có sự phát triển đáng kể, khoa học và công nghệ có chuyển biến phục vụ tốt hơn cho sản xuất và đời sống.
Dưới đây là một số thành tựu cụ thể mà kinh tế Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua:
Đã khắc phục được tình trạng trì trệ, suy thoái, đạt mức tăng trưởng khá cao, liên tục và tương đối toàn diện,đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội.
Từ năm 1989 đến nay, Việt Nam đã chế ngự được tình trạng lạm phát phi mã; đồng thời đồng lương tương đối ổn định, nguồn tài chính nhàn rỗi trong tay dân đã được huy động vào sản xuất kinh doanh. Tỷ giá hối đoái đã phản ánh gần thực với tương quan giá cả trong nước, mở ra điều kiện thúc đẩy ngoại thương phát triển.
Các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế được tự chủ sản xuất kinh doanh đời sống vật chất nói chung đang trên đà cải thiện rõ rệt, tỷ lệ người cùng kiệt giảm từ 30% năm 1992 còn 11% năm 2000. Trong xã hội đã hình thành không khí cạnh tranh năng động, chú trọng đến tiến bộ kỹ thuật, học tập nghề nghiệp kinh doanh ; lòng tin vào tiền đồ kinh tế xã hội đang được khôi phục và nâng cao.
Thu nhập và đời sống của các tầng lớp nhân dân ở các vùng đều được cải thiện với mức độ khác nhau,số hộ cùng kiệt giảm đi. Nhiều địa phương đã thanh toán được nạn đói.
Nền nông nghiệp mang tính chất tự túc đã chuyển thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá. Nông sản hàng hoá mở rộng về chủng loại, tăng nhanh về số lượng, trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới sau TháI Lan. Tỷ trọng nông nghiệp của GDP giảm dần, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng lên.
Mối quan hệ hợp tác quốc tế phát triển đã làm cho vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoàI tăng nhanh, khai thông và mở rộng quan hệ với nhiều nước và các tổ chức tài chính quốc tế, thu hút nguồn tài trợ phát triển song phương và đa phương đã được thiết lập. Nguồn tài trợ phát triển chính thức (ODA) tăng dần lên trong những năm gần đây và được tập chung chủ yếu cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội.
Công cuộc đổi mới góp phần cải thiện hình ảnh nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế, các chính sách của Việt Nam về kinh tế và xã hội đã tạo cơ sở để đầu tư nước ngoài, thu hút viện trợ và sự giúp đỡ của nhiều nước,các tổ chức quốc tế và cá nhân.
Như vậy do đi đúng hướng chuyển sang nền kinh tế có sự quản lý của nhà nước, thực hiện quyền tự do kinh doanh phù hợp với pháp luật, phát triển và đa dạng hoá quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, phát huy được tiềm năng và động lực ở trong nước, đa ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội, bước đầu tranh thủ được đầu tư và thị trường quốc tế, đổi mới nhanh chóng đưa nền kinh tế đất nước chuyển sang thề dần ổn định và phát triển có hiệu quả phù hợp với xu hướng phát triển của thập kỷ 90 trên thế giới. Đất nước có sự thay đổi sâu sắc tạo thế và lực lớn mạnh cho sự phát triển trong thời gian tới.
Phần II – Cơ sở lý luận và tính tất yếu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà ở đó các quan hệ kinh tế đều được thực hiện trên thị trường, thông qua trao đổi mua bán. Quan hệ hàng hoá tiền tệ phát triển đến một trình độ nhất định sẽ đạt đến kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển của nền kinh tế hàng hoá dựa trên sự phát triển rất cao của lực lượng sản xuất là hoạt động có hiệu quả kinh tế nhà nước để kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, làm đòn thúc đẩy và đIều chỉnh các hoạt động của toàn bộ nền kinh tế không trở nên mâu thuẫn gay gắt và trật tự bình thường của đời sống xã hội.
ở Việt Nam, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những đIều kiện chung để nền kinh tế hàng hoá xuất hiện vẫn còn tồn tại. Do đó, sự tồn tại kinh tế hàng hoá ở nước ta là một tất yếu khách quan. Những đIều kiện để kinh tế hàng hoá xuất hiện và tồn tại là:
+ Phân công lao động là cơ sở tất yếu của nền sản xuất hàng hoá vẫn tồn tại và ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu ở nước ta hiện nay, cụ thể là các nghành nghề ngày càng đa dạng, phong phú, chuyên môn hoá sâu. Như vậy tính tự cung cấp của nền kinh tế tự nhiện trước đây dần bị phá vỡ và thúc đẩy kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ hơn. Bên cạ...
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu - Tiềm năng, thực trạng và giải pháp Khoa học Tự nhiên 0
P Thực trạng hoạt động kinh doanh ở nhà hàng Đông Á Luận văn Kinh tế 0
T Thực trạng phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình Luận văn Kinh tế 0
M Đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng và giải pháp Luận văn Kinh tế 0
C Phân tích thực trạng kinh doanh của cửa hàng Đồng Cỏ Xanh 22 Hào Nam Luận văn Kinh tế 0
A Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty xây dựng số 4 Luận văn Kinh tế 0
T Thực trạng kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong Báo cáo tài chính tại công Luận văn Kinh tế 0
S Lợi nhuận kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 872: Thực trạng và giải pháp Luận văn Kinh tế 0
D Thực trạng và những giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã Phú Sơn Luận văn Kinh tế 0
B Vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thực trạng và giải pháp trong thu Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top