cafenet_plus

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG I: TRUYỀN THÔNG MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI 6
I .KHÁI QUÁT VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING 6
1. Bản chất của hoạt động truyền thông 6
2. Các mối quan hệ trong quá trình truyền thông 7
II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG 8
1.Mô hình biểu diễn các phần tử của quá trình truyền thông 8
2. Xác nhận người nhận tin 10
3. Xác định phản ứng của người nhận tin 10
4. Lựa chọn phương tiện truyền thông 11
5. Lựa chọn và thiết kế thông điệp 11
6. Chọn lọc những thuộc tính của nguồn tin 12
7. Thu thập thông tin phản hồi 12
III. XÁC ĐỊNH HỖN HỢP XÚC TIẾN VÀ NGÂN SÁCH DÀNH CHO 13
TRUYỀN THÔNG 13
1. Xác định hệ thống xúc tiến hỗn hợp 13
2. Các phương pháp xác định ngân sách cho hoạt động truyền thông 13
IV. CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG CHỦ YẾU 15
1. Quảng cáo 15
1.1. Xác định các mục tiêu quảng cáo 15
1.2. Xác định ngân sách quảng cáo 16
1.3. Thiết kế thông điệp quảng cáo 16
1.4. Truyền tải thông điệp quảng cáo 18
1.5. Đánh giá hiệu quả của hoạt động quả cáo 20
2. Xúc tiến bán ( kích thích tiêu thụ, khuyến mãi) 21
2.1 Xác định nhiệm vụ của xúc tiến bán hàng. 21
2.2 Lựa chọn các phương tiện xúc tiến bán. 22
2.3 Soạn thoả thí điểm và triển khai chương trình xúc tiến bán 23
2.4 Đánh giá kết quả của chương trình xúc tiến bán 24
3. Quan hệ cộng đồng 25
3.1 Những quyết định chủ yếu trong marketing quan hệ với công chúng 25
4. Bán hàng trực tiếp. 27
4.1. Quá trình bán hàng 27
4.2. Quản trị bán hàng 28
5. Marketing trực tiếp 29
5.1 Bản chất marketing trực tiếp 29
5.2. Những quyết định chủ yếu trong marketing trực tiếp 31

V. VAI TRÒ TRUYỀN THÔNG MARKETING TRONG KINH DOANH 33
HIỆN ĐẠI. 33
1. Những đặc trưng cơ bản của kinh doanh hiện đại. 33
1.1. Bùng nổ nền kinh tế toàn cầu. 33
1.2. Cạnh tranh trên thế giới diễn ra rất gay gắt. 34
1.3. Cách mạng khoa học-công nghệ diễn ra với tốc độ cao. 34
2. Vai trò của truyền thông marketing trong kinh doanh hiện đại 35
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CỦA CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP 36
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI 36
1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty 36
1.1. Quá trình hình thành 36
1.2. Quá trình phát triển của công ty 37
1.3.Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty 41
2. Môi trường kinh doanh của Công ty 41
2.1. Các yếu tố của môi trường vĩ mô 41
2.2.Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 43
2.3. Đánh giá các nguồn lực của Công ty 45
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 48
II : THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CỦA CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI. 50
1.Về những hoạt động có tính chiến lược 50
2. Đánh giá các hoạt động truyền thông cụ thể của Công ty 53
2.1. Quảng cáo 53
2.2. Khuyến mãi. 57
2.3. Quan hệ cộng đồng, Bán hàng trực tiếp và marketing trực tiếp. 60
CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUYỀN THÔNG CHO CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI 61
I. HOÀN THIỆN VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TUYÊN TRUYỀN 61
1. Xác định mục tiêu truyền thông 61
2. Xác lập ngân sách truyền thông 61
3. Thiết kế thông điệp và truyền tải thông điệp truyền thông 62
4. Đánh giá hiệu quả truyền thông. 63
II. CÁC GIẢI PHÁP THUỘC VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG 64
1. Quảng cáo 64
2. Khuyến mãi 65
3. Marketing trực tiếp, quan hệ cộng đồng và bán hàng trực tiếp 65
III. CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ 66
1. Hoàn thiện chiến lược sản phẩm, giá , phân phối 66
1.1. Chính sách sản phẩm: 66
1.2. Chính sách giá: 67
1.3. Chính sách phân phối: 67
2. Các giải pháp khác 67
2.1. Các giải pháp vĩ mô 67
2.2. Các giải pháp vi mô 68
KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, ở Việt Nam hoạt động Marketing và hoạt động truyền thông Marketing đã được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng trong các hoạt động kinh doanh. Nhưng các doanh nghiệp lại không hiểu rõ bản chất của các hoạt động này mà chỉ làm dựa trên kinh nghiệm của bản thân và của các công ty đi trước nên các hoạt động này chưa phát huy được hết tác dụng của nó. Tuy nhiên để nhận thức đúng và sử dụng các công cụ truyền thông một cách khoa học và phát huy hết ưu điểm vốn có của nó là một việc làm khó khăn, tốn nhiều công sức và thời gian. Nhưng đây cũng chính là mục tiêu mà các doanh nghiệp đều muốn đạt được.
Từ khi Việt Nam chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường, thị trường sơn trở nên cực kỳ sôi động cạnh tranh gay gắt. Điều này tạo ra cơ hội và thách thức đối với Công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội cũng như các doanh nghiệp sơn khác của Việt Nam. Vậy Công ty cần làm gì để duy trì và nâng cao vị thế của mình trên thị trường. Một trong những biện pháp đó là nâng cao hiệu quả của hoạt động truyền thông marketing. Đây chính là vấn đề đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp việc nhìn nhận và đánh giá hoạt động marketing và hoạt động truyền thông marketing như thế nào là đúng đắn, là khoa học để phát huy được vai trò của nó trong hoạt động sản xuất kinh doanh ? Các nhà quản trị phải làm những gì trong việc lập kế hoạch truyền thông marketing ? Các công cụ nào cần được sử dụng cho quá trình truyền thông marketing của doanh nghiệp ?
Trong giới hạn đề tài “ Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing cho Công ty sơn Tổng hợp Hà Nội”. Người viết đưa một số giải pháp của hoạt động truyền thông marketing góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giữ vững vị trí và nâng cao vị thế của Công ty sơn Tổng hợp Hà Nội trên thị trường.Nội dung bài viết được trình bày theo ba chương:
Chương I: Truyền thông marketing trong kinh doanh hiện đại
Chương II: Thực trạng hoạt động truyền thông marketing của Công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông Marketing cho Công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội.

Qua đây người viết xin bày tỏ sự biết ơn chân thành nhất tới thầy Cao Tiến Cường, cô Phạm thị Thanh Thuỷ người trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu đề tài, các thầy cô trong khoa Marketing, chú Nguyễn Thanh Hà trưởng phòng Thị trường Công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội người trực tiếp hướng dẫn thực tập tại Công ty, các cô chú, anh chị trong Công ty Sơn Tổng Hợp đã nhiệt tình giúp đỡ trong quá trình thực tập tốt nghiệp để người viết có thể hoàn thành chuyên đề này.
CHƯƠNG I
TRUYỀN THÔNG MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

I .KHÁI QUÁT VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING
1. Bản chất của hoạt động truyền thông
Hoạt động Marketing hiện đại rất quan tâm đến chiến lược xúc tiến hỗn hợp . Đây là một trong bốn công cụ Marketing–mix mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tác dụng vào thị trường mục tiêu nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Bản chất của hoạt động truyền thông chính là truyền thông về sản phẩm và truyền thông về doanh nghiệp để thuyết phục họ mua. Vì vậy có thể gọi đây gọi là hoạt động truyền thông marketing.
Những doanh nghiệp kinh doanh hiện đại thường tổ chức điều hành một hệ thống truyền thông phức tạp. Một số dạng chủ yếu thường được các doanh nghiệp sử dụng trong các chiến lược truyền thông là :
- Quảng cáo : Bao gồm mọi hình thức giới thiệu giới thiệu một cách gián tiếp và đề cao những ý tưởng, hàng hoá, dịch vụ được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể quảng cáo mà chủ thể truyền thông phải thanh toán các chi phí.
- Xúc tiến bán : Là những biện pháp tác động tức thời ngắn hạn để khuyến khích việc mua sản phẩm và dịch vụ.
- Quan hệ công chúng : Là việc kích thích một cách gián tiếp nhằm tăng nhu nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ hay uy tín của một đơn vị kinh doanh bằng cách đưa ra những thông tin về chúng trên các ấn phẩm, các phương tiên thông tin đại chúng một các thuận lợi nhất.
Quan hệ công chúng còn là còn là hoạt động tổ chức dư luận xã hội – dư luận thị trường. Các hoạt động này có thể tiến hành thông qua các hình thức như các bài viết, các bài phát biểu, quyên góp từ thiện, tham gia tài trợ các hoạt động xã hội như hoạt động thể thao, văn hoá….
Có các biện pháp thúc đẩy họ nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm như khuyến mãi, tăng mức thưởng bằng tiền hay hiện vật.
Việc phân phối cho các trung gian ở xa về mặt địa lý họ không trực tiếp đến lấy hàng từ kho của Công ty, Công ty nên lựa chọn ở mỗi khu vực một tổng đại lý có quy mô lớn, có kho tàng bến bãi đủ lớn để làm nơi phân phối cho các trung gian ở xa Công ty.

2. Các giải pháp khác
2.1. Các giải pháp vĩ mô
2.1.1. Kiến nghị với nhà nước
Hiện tại trong lĩnh vực sản xuất sơn ở nước ta có hơn 30 doanh nghiệp hoạt động các doanh nghiệp này sản xuất nhiều loại sơn khác nhau. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh quyết liệt nhằm tranh giành thị trường và trong trường hợp này, các doanh nghiệp sản xuất sơn nhà nước và các công ty tư nhân của Việt Nam đều phải chịu thiệt thòi trước các đối thủ có vốn đầu tư nước ngoài.
Do vậy trong thời gian tới đối với các công ty sản xuất sơn mà nhu cầu trong nước đã bão hoà hay đủ năng lực cung cấp trong nước thì nhà nước cần hạn chế cấp giấy phép đầu tư cho các công ty nước ngoài.
Nhà nước nên tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động truyền thông, để các doanh nghiệp được hoạt động một cách bình đẳng, cạnh tranh công bằng.
2.1.2 Kiến nghị với tổng công ty hoá chất Việt Nam
Với tình trạng ngành hoá chất trong nước không sản xuất được các nguyên liệu đầu vào cho nghành sản xuất sơn, chỉ sản xuất được các nguyên liệu vô cơ đơn giản, chất lượng lại không cao. Mặt khác các nguồn tài nguyên thiên nhiên để sản xuất nguyên liệu này lại rất phong phú, Nhà nước và Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam cần có phương án đầu tư để sản xuất các nguyên liệu hoá chất dùng cho ngành sản xuất sơn nói riêng và ngành hoá chất nói chung.
Tổng công ty cần hỗ trợ các công ty trực thuộc trong dó có Công ty sơn Tổng hợp Hà Nội, các chi phí nghiên cứu phát triển, nghiên cứu thị trường.
Tổng Công ty cần phối hợp tổ chức công tác thị trường một cách chặt chẽ, thống nhất theo hiệp hội nhằm tránh tình trạng cạnh tranh lẫn nhau giữa các công ty sản xuất sơn trong Tổng Công ty.
2.2. Các giải pháp vi mô
2.2.1. Làm rõ mục tiêu của các chương trình truyền thông
Các chương trình truyền thông cần xác định rõ thị trường và đặc điểm công chúng nhận tin ở thị trường đó. Từ đó xây dựng các chương trình truyền thông làm tăng cường sự chú ý, quan tâm theo dõi của khách hàng đối với hình ảnh của Công ty cũng như sản phẩm của Công ty. Để làm được điều này thì thông điệp gửi tới khách hàng phải trở nên gần gũi quen thuộc, có thể tiếp cận khách hàng trong tâm lý thuận lợi nhất, đảm bảo yếu tố mỹ thuật, kỹ thuật để lại hình ảnh sâu sắc nhất với khách hàng.
2.2.2. Không ngừng hoàn thiện hệ thống thông tin phản hồi và thông tin về đối thủ cạnh tranh và từng bước xây dựng hệ thống thông tin Marketing:
Thông tin là rất quan trong trong việc hỗ trợ cho hoạt động quản trị và đặc biệt là các nhà quản trị truyền thông của Công ty, Phòng thị trường cần tập hợp được hệ thống số liệu chính xác giúp cho việc lập kế hoạch truyền thông hiệu quả và có tính khả thi cao. Các cán bộ làm nhiện vụ thu thập thông tin nhằm phục vụ cho công tác lập kế hoạch truyền thông phải có tinh thần trách nhiệm cao, phản ánh một cách trung thực nhữnh thông tin thu thập được. Phòng thị trường nên có các hình thức khên thưởng vật chất đối với các cán bộ này.
2.2.3. Phối hợp chặt chẽ các hoạt động truyền thông để có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong điều kiện cuả Công ty.
Sự phối hợp giữa các công cụ truyền thông tại công ty còn yếu, điều này là giảm đi hiệu quả cộng hưởng của công cụ này so với trường hợp chúng được đặt trong sự phối hợp chặt chẽ.
2.2.4. Hoạt độngtruyền thông cần được tiến hành đồng bộ phù hợp với các tham số còn lại của Marketing-mix.
Mỗi một tham số Marketing-mix đều có vai trò nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuỳ từng điều kiện cụ thể mức độ ảnh hưởng của các tham số là khác nhau, Công ty có thể sử dụng riêng từng tham số thì vẫn có hiệu quả. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả như mong muốn công tác truyền thông cần tiến hành đông bộ với các tham cố còn lại của Marketing-mix là sản phẩm, phân phối và giá cả khi tổ chức các hoạt động kinh doanh.

2.2.5. Kiến nghị với Công ty
Nâng cao hiểu biết về Marketing cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty vì lý luận về Marketing đã ra đời từ rất lâu, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc mọi người trong Công ty nhận thức được tầm quan trọng của Marketing nói chung và hoạt động truyền thông nói riêng thì các hoạt động này sẽ được quan tâm xác đáng và có hiệu quả thực hiện tốt hơn.
Công ty cần tổ chức Phòng marketing riêng biệt để phát huy đầy đủ vai trò và chức năng của marketing.
Cần tổ chức hoạt động nghiên cứu thị trường để có được những chương trình hoạt động hiệu quả hơn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác

Các chủ đề có liên quan khác

Top