daicahp_123

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
ỤC LỤ
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ........................................ vi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................................................................. vii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ......................................................................viii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 3
4. Bố cục của luận văn .................................................................................. 3
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ TƢ NHÂN ...................................................................................... 4
1.1. Cơ sở lý luận về phát triển Kinh tế tƣ nhân .......................................... 4
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò Kinh tế tư nhân ................................. 4
1.1.2. Ưu, nhược điểm của khu vực Kinh tế tư nhân .................................. 15
1.1.3. Nội dung về phát triển Kinh tế tư nhân............................................. 17
1.1.4. Các nhân tố tác động đến phát triển Kinh tế tư nhân….................... 18
1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển Kinh tế tƣ nhân..................................... 24
1.2.1. Kinh nghiệm phát triển Kinh tế tư nhân ở một số địa phương ......... 24
1.2.2. Những bài học kinh nghiệm rút ra để phát triển Kinh tế tư nhân ..... 26
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 28
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu.......................................................................... 28
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................... 28
2.2.1. Khung phân tích ................................................................................ 28
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin ........................................................ 30
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin ...................................................... 30 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ............................................................. 32
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có ảnh hƣởng trực tiếp đến
phát triển Kinh tế tƣ nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.............................. 32
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý ......................................................... 32
3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội .................................................................... 35
3.2. Thực trạng phát triển doanh nghiệp khu vực Kinh tế tƣ nhân
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ............................................................................ 38
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển các doanh nghiệp khu vực
Kinh tế tư nhân................................................................................................ 38
3.2.2. Môi trường kinh doanh, môi trường kinh tế vĩ mô của các doanh
nghiệp khu vực Kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ............................ 39
3.2.3. Sự phát triển doanh nghiệp khu vực Kinh tế tư nhân phân theo
loại hình doanh nghiệp .................................................................................... 44
3.2.4. Thực trạng về vốn của các doanh nghiệp khu vực Kinh tế tư nhân........ 45
3.2.5. Thực trạng về nguồn nhân lực các doanh nghiệp khu vực Kinh tế
tư nhân............................................................................................................. 48
3.2.6. Sự phát triển doanh nghiệp khu vực Kinh tế tư nhân theo cơ
cấu ngành........................................................................................................ 50
3.2.7. Sự phân bổ doanh nghiệp khu vực Kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh ........51
3.2.8. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
khu vực Kinh tế tư nhân.................................................................................. 52
3.3. Đánh giá về sự phát triển doanh nghiệp khu vực Kinh tế tƣ nhân
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ............................................................................ 53
3.3.1. Những đóng góp của doanh nghiệp khu vực Kinh tế tư nhân với
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh .................................................................. 53
3.3.2. Mốt số tồn tại trong quá trình phát triển các doanh nghiệp khu
vực Kinh tế tư nhân......................................................................................... 57 3.3.3. Những nguyên nhân ảnh hưởng tới phát triển Kinh tế tư nhân
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ................................................................................ 60
3.4. Áp dụng mô hình SWOT đánh giá tổng hợp vị thế của Kinh tế tƣ
nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ .................................................................. 63
3.4.1. Áp dụng mô hình SWOT .................................................................. 63
3.4.2. Chiến lược cạnh tranh và lựa chọn chiến lược phát triển Kinh tế
tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ................................................................... 65
Chƣơng 4: MỘT SỐ ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ... 67
4.1. Quan điểm phát triển doanh nghiệp khu vực Kinh tế tƣ nhân
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ............................................................................ 67
4.1.1. Quan điểm phát triển doanh nghiệp khu vực Kinh tế tư nhân .......... 67
4.1.2. Định hướng phát triển doanh nghiệp khu vực Kinh tế tư nhân ........ 68
4.2. Một số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp khu vực Kinh tế
tƣ nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.............................................................. 70
4.2.1. Giải pháp đổi mới công tác quản lý Nhà nước, cải thiện môi
trường kinh doanh đối với doanh nghiệp khu vực Kinh tế tư nhân................ 70
4.2.2. Giải pháp khuyến khích thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt
động của Hiệp hội các doanh nghiệp .............................................................. 72
4.2.3. Giải pháp khuyến khích thành lập các doanh nghiệp khu vực
Kinh tế tư nhân................................................................................................ 73
4.2.4. Giải pháp hỗ trợ khó khăn về tài chính ............................................. 73
4.2.5. Giải pháp hỗ trợ khó khăn về mặt bằng sản xuất kinh doanh........... 74
4.2.6. Giải pháp hỗ trợ đổi mới công nghệ ................................................. 75
4.2.7. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ................................................. 76
4.2.8. Giải pháp hỗ trợ tiếp cận thị trường, mở rộng kinh doanh ............... 77
KẾT LUẬN .................................................................................................... 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 81 được 4,99 điểm; chỉ số tỉnh năng động của lãnh đạo tỉnh đạt 3,41 điểm; đào
tạo lao động đạt 4,02 điểm. Năm 2010 xếp hạng PCI của tỉnh vẫn giữ nguyên
53/63 tỉnh thành, không được cải thiện đa số đều giảm so với năm 2009 chỉ
duy nhất có 4 chỉ số là tăng điểm tuy không đáng kể đó là chỉ số chi phí về
thời gian từ 4,99 tăng lên 5,74; chi phí không chính thức từ 5,75 tăng lên 6,64;
chức năng động từ 3,41 tăng lên 3,96; đào tạo lao đông từ 4,02 tăng lên 4,32;
chỉ số PCI giảm nhẹ so với năm 2009 từ 53,3 điểm còn 52,47 điểm. Năm
2011 xếp hạng PCI của tỉnh được cải thiện đáng kể tăng 26 bậc so với năm
2010 xếp hạng 27/63 tỉnh thành, trong 9 chỉ số thành phần thì có tới 8 chỉ số
được cải thiện, chỉ duy nhất chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp là không được cải
thiện mà còn giảm so với những năm trước đạt 4,89 điểm. Năm 2011 Phú Thọ
được đánh giá vào nhóm xếp hạng Tốt của cả nước nhưng vẫn còn 3 chỉ số
xếp hạng dưới trung bình đó là chỉ số: hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động;
thiết chế pháp lý. Năm 2012 Phú Thọ không giữ được mức độ ổn định đã để
tụt hạng chỉ số PCI xuống 13 hạng xếp thứ 40/63 tỉnh thành thuộc vào nhóm
xếp hạng khá của cả nước. Trong 9 chỉ số thành phần có 2 chỉ số tăng so với
năm 2011 đó là: Gia nhập thị trường từ 8,43 điểm lên 9,05 điểm; chỉ số tiếp
cận đất đai từ 5,6 điểm lên 5,97 điểm; trong 7 chỉ số còn lại giảm có 4 chỉ số
dưới mức điểm trung bình cá biệt có chỉ số thiết chế pháp lý chỉ đạt 2,95
điểm. Năm 2013 Phú Thọ lại để tụt hạng chỉ số PCI xuống 14 hạng so với
năm 2012 xếp hạng thứ 54/63 tỉnh thành thuộc vào nhóm xếp hạng tương đối
thấp, năm 2013 xếp hạng PCI của Phú Thọ thấp nhất so với cả giai đoạn 2009
– 2013. Qua đó có thể thấy môi trường kinh doanh của Phú Thọ còn nhiều tồn
tại yếu kém, thiếu tính ổn định gây không ít khó khăn cho sự phát triển của
các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN của tỉnh.
- Môi trường kinh tế vĩ mô
Những năm vừa qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ luôn
đạt mức tăng trưởng ổn định, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoan (2006-2010) là 10,6% năm cao hơn so với mặt bằng chung của các tỉnh thành
lân cận, với tốc độ tăng trường kinh tế ổn định như trên, Phú Thọ có môi
trường kinh tế tương đối lành mạnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát
triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Dưới đây là một số chính sách vĩ mô đối
với doanh nghiệp nhỏ và vừa Phú Thọ:
+ Chính sách về vốn: Những năm qua tỉnh Phú Thọ phát triển hệ thống
các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tương đối mạnh, nhất là các
ngân hàng cổ phần thương mại, tuy nhiên việc tiếp cận các nguồn vốn vay của
ngân hàng là vấn đề khá khó khăn đối với các doanh nghiệp khu vực KTTN
của tỉnh là do các ngân hàng thực hiện quy định thủ tục cho vay chặt chẽ,
cùng sự thận trọng trong thẩm định đánh giá hồ sơ vay vốn của các dự án...,
còn các doanh nghiệp thì thiếu tài sản đảm bảo, thiếu kiến thức kỹ năng trong
việc lập đề án kinh doanh. Ngoài ra còn do nhận thức các ngân hàng chưa
đánh giá đúng về tầm quan trọng của doanh nghiệp khu vực KTTN đã và
đang làm cho các doanh nghiệp khu vực kinh tế này của Phú Thọ gặp không ít
khó khăn.
+ Chính sách đất đai: tỉnh Phú Thọ đã xây dựng chính sách quy hoạch
sử dụng đất đai khá hoàn chính, tuy nhiên một thực tế cho thấy doanh nghiệp
khu vực KTTN của tỉnh vẫn còn khó tiếp cận được với quỹ đất vì nhiều lý do
như: còn thiếu thông tin, thiếu sự tư vấn, trợ giúp trong quá trình tìm kiếm
mặt bằng sản xuất kinh doanh…
+ Về cơ sở hạ tầng: Có cơ sở hạ tầng về giao thông tương đối thuận lợi
cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với hệ thống đường bộ, đường
sắt và đường thuỷ nối liền thủ đô Hà nội với các tỉnh miền núi Phía bắc.
+ Chính sách về đào tạo nhân lực: Phú Thọ có 02 trường Đại học 05
trường Cao đẳng, 03 trường trung học chuyên nghiệp các trung tâm hướng
nghiệp dậy nghề trải khắp trên địa bàn tỉnh, đây là điều kiện khá tốt cho phát
triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh nhà và các địa phương khác.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

ledung8883

New Member
Re: [Free] Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

mình đang cần, nhờ bạn giúp nhé
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top