daigai

Well-Known Member
Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
1.1. Một số khái niệm về xuất khNu 4
1.2. Đặc điểm của xuất khNu 4
1.3. Vai trò xuất khNu đối với nền kinh tế Việt Nam 5
1.3.1. Đối với nền kinh tế nước nhà 5
1.3.2. Đối với doanh nghiệp . 6
1.4. Nhiệm vụ của xuất khNu 6
1.5. Các hình thức xuất khNu chủ yếu . 7
1.5.1. Xuất khNu trực tiếp . 7
1.5.2. Xuất khNu gián tiếp . 7
1.5.3. Xuất khNu ủy thác . 8
1.5.4. Buôn bán đối lưu 8
1.5.5. Xuất khNu theo nghị định thư 9
1.5.6. Xuất khNu tại chỗ 9
1.5.7. Gia công quốc tế . 9
1.5.8. Tạm nhập , tái xuất . 10
1.5.9. Tạm xuất , tái nhập . 10
1.5.10. Chuyển khNu . 11
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khNu . 11
1.6.1. Nhân tố khách quan. . 11
1.6.2. Nhân tố chủ quan. . 13
CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ MẶT HÀNG CAO SU THIÊN NHIÊN VÀ
THN TRƯỜNG HOA KỲ. . 15
2.1. Tổng quan về cao su thiên nhiên . 15
2.1.1. Tổng quan về cao su thiên nhiên thế giới 15
2.1.1.1. Một số đặc điểm chung của ngành cao su thiên nhiên thế giới 15
2.1.1.2. Nguồn cung cao su thế giới 16
2.1.1.3. Nhu cầu cao su thế giới 18
2.1.1.4. Diễn biến giá cao su thế giới từ năm 2010 đến 2011. 19
2.1.2. Tổng quan về cao su thiên nhiên Việt Nam . 23
2.1.2.1. Đặc điểm chung ngành cao su thiên nhiên Việt Nam 23
2.1.2.2. Nguồn cung cao su trong nước . 25
2.1.2.3. Nhu cầu cao su trong nước . 26
2.1.2.4. Tình hình xuất khNu cao su Việt Nam trên thị trường thế giới: . 29
2.1.2.5. Biến động giá cao su thiên nhiên của Việt Nam 32
2.1.2.6. Phân tích SWOT ngành cao su thiên nhiên Việt Nam . 32
2.2.Tổng quan về thị trường Hoa Kỳ 33
2.2.1. Vị trí địa lý, diện tích 33
2.2.2. Nhân khNu và dân số . 34
2.2.3. Văn hoá 34
2.2.4. Chính trị và pháp luật . 34
2.2.5. Kinh tế 35
2.2.6. Tình hình tiêu thụ cao su thiên nhiên tại thị trường Hoa Kỳ 35
2.2.7. Điều kiện để cao su thiên nhiên Việt Nam thâm nhập vào Hoa Kỳ . 37
2.2.7.1. Điều kiện pháp lý . 38
2.2.7.2. Rào cản thương mại phi thuế quan . 38
CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CAO SU CỦA
CÔNG TY UPEXIM SANG THN TRƯỜNG HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2008 –
2012 41
3.1. Tổng quan về công ty UPEXIM 41
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty . 41
3.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 41
3.1.1.2. Loại hình doanh nghiệp 43
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 44
3.1.2.1. Chức năng 44
3.1.2.2. Nhiệm vụ . 45
3.1.3. Bộ máy tổ chức nhân sự 45
3.1.3.1. Tình hình lao động . 45
3.1.3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty 45
3.1.3.3. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 47
3.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật . 49
3.1.5. Tình hình xuất khNu cao su của công ty từ năm 2008 - 2012 . 50
3.1.5.1. Khái quát tình hình hoạt động của công ty 50
3.1.5.2. Tình hình xuất khNu cao su của Công ty . 61
3.2.Tình hình xuất khNu cao su sang thị trường Hoa Kỳ của công ty giai đoạn
2008 – 2012. 68
3.2.1. Tình hình xuất khNu cao su sang thị trường Hoa Kỳ 68
3.2.1.1. Kết quả xuất khNu cao su sang thị trường Hoa Kỳ 68
3.2.1.2. Đối thủ cạnh tranh 73
3.2.1.3. Hình thức xuất khNu. 74
3.2.1.4. Hình thức thanh toán 75
3.2.2.Đánh giá tình hình xuất khNu cao su của Công ty sang Hoa Kỳ 75
3.2.2.1.Những thuận lợi và khó khăn của Công ty . 75
3.2.2.2. Đánh giá tình hình xuất khNu cao su của Công ty vào Hoa Kỳ. . 78
CHƯƠNG IV : GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CAO SU CỦA CÔNG
TY UPEXIM SANG THN TRƯỜNG HOA KỲ. 81
4.1. Định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo của Công ty. 81
4.1.1. Quan điểm phát triển của Công ty. 81
4.1.2. Mục tiêu đNy mạnh xuất khNu cao su cuả Công ty UPEXIM sang thị
trường Hoa Kỳ. 82
4.2. Các giải pháp thúc đNy xuất khNu cao su thiên nhiên sang thị trường Hoa Kỳ
83
4.2.1. Giải pháp về nghiên cứu thị trường Hoa Kỳ 83
4.2.2. Giải pháp về đa dạng hoá khách hàng . 85
4.2.3. Giải pháp về nâng cao chất lượng cao su thiên nhiên của công ty . 87
4.2.4. Giải pháp về nguồn hàng 89
4.2.5. Giải pháp về nguồn nhân lực 90
4.2.6. Giải pháp thay đổi cơ cấu tổ chức: 92
4.3. Kiến nghị 93
4.3.1. Đối với Nhà nước: 93
4.3.2. Đối với các Cơ quan chức năng: . 94
4.3.3. Đối với Công ty 95
KẾT LUẬN 97

LỜI MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài:
Cây cao su đã có mặt ở Việt Nam trên 100 năm và ngày càng thể hiện vị trí
quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Sản phNm cao su hiện nay là mặt hàng nông
sản xuất khNu lớn thứ 3 của Việt Nam sau gạo và cà phê. Cao su thiên nhiên là
nguồn nguyên liệu chưa thể thay thế để sản xuất các mặt hàng có giá trị xuất khNu
cao trong các ngành công nghiệp khác như điện tử, xây dựng. Ngoài ra, gỗ cao su
ngày càng được ưa chuộng trên thế giới do đặc tính dễ gia công chế biến, màu sắc
gỗ sáng, vân gỗ đẹp tự nhiên.Dựa vào lợi thế đó, Công ty cổ phần sản xuất – xuất
nhập khNu Lâm sản và hàng Tiểu thủ công nghiệp (UPEXIM) cũng kinh doanh xuất
khNu mặt hàng cao su Việt Nam sang thị trường thế giới.
Từ năm 2010 đến nay, cùng với sự hồi phục và phát triển của nền kinh tế thế
giới, ngành cao su tăng trưởng liên tục, trong khi giá dầu thô tăng vọt dao động
quanh mức hơn 90USD/thùng làm cho giá của cao su nhân tạo cao hơn so với cao
su tự nhiên dẫn đến việc giá cao su quốc tế cũng như giá xuất khNu cao su Việt Nam
liên tục tăng cao. Năm 2012 ngành cao su Việt Nam xuất khNu hơn 900 ngàn tấn,
nhưng hiện giá cao su xuất khNu vẫn dao động ở mức 3.000 USD/tấn, trong 11
tháng/2012 cao su Việt Nam xuất khNu sang Hoa Kỳ 21.884 tấn, trị giá 58.803.227
USD (Theo Tổng cục thống kê). Cao su Việt Nam tuy chưa xuất khNu nhiều sang
Hoa Kỳ nhưng thị trường Hoa Kỳ lại là thị trường đầy tiềm năng khi nền kinh tế
Hoa Kỳ ngày càng phát triển.
Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng là thị trường mà công ty UPEXIM đang cố gắng
mở rộng và chiếm một chỗ đứng nhất định về lĩnh vực cao su thiên nhiên.
Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất khNu
mủ cao su thiên nhiên, Công ty UPEXIM đang đứng trước một cơ hội lớn để củng
cố và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đạt mục tiêu hiệu
quả kinh tế ngày càng cao hơn đặc biệt là ở thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhu cầu
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top