daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện ân thi, tỉnh hưng yên
MỤC LỤC ................................................................................................... iii
DANH MỤC BẢNG.................................................................................... vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................... vii
PHẦN I: MỞ ĐẦU ....................................................................................... 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài. ........................................................................... 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................. 2
1.2.1 Mục tiêu chung ...................................................................................... 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể...................................................................................... 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ............................................................ 2
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................ 2
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 2
PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC THANH
TRA QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ................................................. 4
2.1 Cơ sở lý luận về công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai. ................ 4
2.1.1 Khái niệm về thanh tra quản lý và sử dụng đất đai. ................................ 4
2.1.2 Vai trò của thanh tra quản lý và sử dụng đất đai .................................. 13
2.1.3 Đặc điểm của công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai ................ 14
2.1.4 Nội dung nghiên cứu ........................................................................... 15
2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai. ..... 29
2.2 Cơ sở thực tiễn trong công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai ...... 34
2.2.1 Công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai trong nước. ................... 34
2.2.2 Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật
về đất đai trong nước trong những năm gần đây........................................... 37
PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU41
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu................................................................. 41
3.1.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................. 41
3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội ..................................................................... 45
3.2 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 53
3.2.1 Phương pháp tiếp cận .......................................................................... 53
3.2.2 Phương pháp nghiên cứu điểm ............................................................ 53
3.2.3 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu ................................................. 53
3.2.4 Chỉ tiêu phân tích ................................................................................ 56
3.2.5 Phương pháp phân tích ........................................................................ 56
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ....................... 58
4.1 Thực trạng công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên...................................................................... 58
4.1.1 Những chính sách, quy định liên quan đến hoạt động công tác thanh tra
quản lý và sử dụng đất đai của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên..................... 58
4.1.2 Hệ thống tổ chức thanh tra quản lý và sử dụng đất đai. ................. 62
4.1.3 Thanh tra trong quản lý nhà nước về đất đai đối với UBND các cấp.... 67
4.1.4 Kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật về đất đai đối với chủ thể sử
dụng đất. ...................................................................................................... 79
4.1.5 Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo .................................................. 88
4.1.6 Đánh giá chung về công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai trên địa
bàn huyện Ân Thi......................................................................................... 94
4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai. ....... 97
4.2.1 Về cơ chế, chính sách cho hoạt động thanh tra quản lý và sử dụng đất đai. .. 97
4.2.2 Sự phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ...................... 99
4.2.3 Công tác chỉ đạo đối với hoạt động thanh tra. .................................... 101
4.2.4 Mức độ đô thị hoá ............................................................................. 101
4.2.5 Ý thức và năng lực của cán bộ tham gia hoạt động thanh tra ............. 102
4.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất
đai. ............................................................................................................. 103
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v
4.3.1 Đổi mới cơ chế chính sách trong thanh tra quản lý và sử dụng đất đai. .... 103
4.3.2 Hoàn thiện hệ thống tổ chức thanh tra quản lý và sử dụng đất đai ..... 104
4.3.3 Đổi mới công tác thanh tra việc quản lý nhà nước về đất đai đối với
UBND các xã. ............................................................................................ 105
4.3.4 Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với chủ thể sử dụng đất .. 106
4.3.5 Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm về
đất đai ........................................................................................................ 107
4.3.6 Nâng cao ý thức, năng lực đối với cán bộ thanh tra. ......................... 109
4.3.7 Tăng cường công tác chỉ đạo đối với hoạt động thanh tra.................. 110
4.3.8 Thực hiện việc phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan. ....... 110
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................. 112
5.1 Kết luận................................................................................................ 112
5.2 Kiến nghị.............................................................................................. 114
5.2.1 Kiến nghị đối với Nhà nước .............................................................. 114
5.2.2 Kiến nghị đối với UBND huyện Ân Thi, Phòng TN&MT huyện....... 114
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 115
PHỤ LỤC.................................................................................................. 117
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài.
Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới đều hình thành, tồn tại và phát
triển trên nền tảng quan trọng nhất đó là đất đai. Ngay từ khi xuất hiện, con
người đã lấy đất đai làm nơi cư ngụ, sinh tồn, phát triển. Ngày nay đất đai trở
thành tài nguyên đặc biệt quan trọng đối với từng quốc gia, nó luôn gắn với
cuộc sống, với lao động của con người nên nó có vai trò hết sức to lớn trong
đời sống xã hội. Tuy nhiên, đất đai chỉ phát huy tác dụng dưới sự tác động
tích cực và thường xuyên của con người.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, công tác quản lý về đất đai của Nhà
nước ta luôn là vấn đề hàng đầu. Tuy nhiên, chính vì những tính chất đặc biệt
của đất đai mà công tác quản lý vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Thực tế, trong những năm gần đây, đất đai luôn là vấn đề nóng bỏng,
bức xúc của toàn xã hội. Trong thực tế công tác quản lý Nhà nước về đất đai
còn nhiều bất cập, bên cạnh những địa phương, những đơn vị thực hiện quản
lý và sử dụng đất đúng pháp luật vẫn còn không ít các địa phương, đơn vị
buông lỏng công tác quản lý đất đai. Việc thực hiện pháp luật đất đai chưa tốt
không chỉ đối với các chủ sử dụng đất mà ngay cả với cơ quan Nhà nước. Do
vậy vẫn xảy ra nhiều vi phạm như: sử dụng đất không đúng mục đích được
giao, lấn chiếm đất đai, mua bán đất trái phép, giao đất và cấp đất không đúng
thẩm quyền… dẫn đến các tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo các hành vi vi phạm
pháp luật đất đai ngày càng nhiều. Ở những địa phương yếu kém, những
khiếu nại, tố cáo đó dẫn đến các đơn thư yêu cầu giải quyết liên tục bị tồn
đọng, trở thành điểm nóng tác động xấu đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
của địa phương, làm giảm niềm tin của nhân dân trong việc thực hiện pháp
luật và vai trò quản lý Nhà nước về đất đai của chính quyền cơ sở giảm sút.
Với tình hình thực tế như vậy, công tác thanh tra đất đai là một vấn đề
tất yếu, quan trọng và cần thiết. Được sự hướng dẫn của GS.TS Đỗ Kim
Chung, Trưởng bộ môn Kinh tế Nông nghiệp & Chính sách trường Đại học
Nông nghiệp Hà Nội và tình hình thực tế của địa phương về quản lý và sử
dụng đất đai, em đã chọn đề tài nghiên cứu của mình là: “Nghiên cứu giải
pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai trên
địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Đánh giá đúng thực trạng công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai
trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên để từ đó đề xuất một số kiến nghị,
giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra đất đai tại
địa phương.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác thanh tra quản lý và sử dụng
đất đai.
- Phản ánh đúng thực trạng công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất
đai trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
- Những kiến nghị, đề xuất đưa ra nhằm hoàn thiện công tác thanh tra
quản lý và sử dụng đất đai để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
Tình hình thực tế về công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai trên
địa bàn huyện huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
1.3.2.1 Phạm vi thời gian:
Số liệu được thu thập từ năm 2010-2013.
1.3.2.2 Phạm vi không gian:
Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
1.3.2.3 Phạm vi nội dung nghiên cứu:
Trong công tác thanh tra quản lý và sử dụng đất đai, em tập trung
nghiên cứu 03 nội dung:
- Thanh tra việc quản lý nhà nước về đất đai đối với uỷ ban nhân dân
cấp xã.
- Thanh tra việc thực hiện pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân
chủ sử dụng đất.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.
Theo bảng 4.3 ta thấy, các công trình và điểm dân cư đã và đang thực
hiện là 122 công trình (đã thực hiện là 69 công trình; đang thực hiện là 53
công trình), chiếm 50% tổng số các công trình, 122 công trình còn lại chưa
thực hiện do một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hay vừa được phê
duyệt, đang trong giai đoạn khởi động tìm chủ đầu tư.
4.1.3.3 Thanh tra công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất
“ Đất đai thuộc Sở hữu toàn dân và do Nhà nước làm thay mặt chủ Sở
hữu” nhưng Nhà nước không trực tiếp sử dụng mà trao quyền sử dụng cho
các tổ chức, hộ gia đình cá nhân thông qua công tác giao đất và cho thuê đất.
Công tác giao đất, cho thuê đất được thực hiện tốt và đúng quy định sẽ
góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế Xã hội của toàn Tỉnh
cũng như của huyện bởi vì đây là việc nhằm phân phối và điều chỉnh vốn đất
đai của Nhà nước cho các nhu cầu khác nhau của các chủ sử dụng đất trong
đó có cả Nhà nước. Việc giao đất, cho thuê đất luôn đi cùng với thu hồi đất và
chuyển mục đích sử dụng đất. Chuyển mục đích sử dụng đúng pháp luật sẽ
giúp khai thác có hiệu quả hơn tài nguyên đất.
Thanh tra, kiểm tra công tác giao đất cho thuê đất trên địa bàn huyện
Ân Thi tập trung vào các nội dung như sau:
- Tính hợp pháp của các quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất
và chuyển mục đích sử dụng đất.
- Tổ chức thực hiện quyết định giao đất, thuê đất, thu hồi đất như: giải
phóng mặt bằng, đền bù thiệt hại khi thu hồi, giao đất ngoài thực địa...
- Thanh tra, kiểm tra quản lý các đối tượng khi được giao đất, cho thuê
đất và được phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Kiểm tra, xem xét khiếu kiện của người dân về các quyết định giao
đất, cho thuê, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất.
* Về công tác giao đất, cho thuê đất:
Thực hiện Nghị định 64/CP, Nghị định 88/CP, Nghị định 60/CP về
giao đất, Nghị định 85/CP, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của
Chính phủ, chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng chính phủ về cho thuê đất. Đến
năm 2013, 100% diện tích đất đai của huyện đã được giao, cho thuê, trong đó:
Đất nông nghiệp giao cho 27103 hộ gia đình và cá nhân sử dụng với diện tích
9021ha, giao cho tổ chức kinh tế khác sử dụng 620ha; đất phi nông nghiệp
giao cho 2632 hộ gia đình, cá nhân sử dụng với diện tích 3814ha.
Nhìn chung, công tác giao đất trên địa bàn huyện không có sai phạm,
các Quyết định giao đất đều có căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền và đúng đối
tượng. Tuy nhiên, vấn đề cho thuê đất tại các xã, thị trấn lại có nhiều vấn đề
đáng quan tâm, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện một số xã trên địa bàn huyện
có sai phạm trong việc cho thuê đất. Một số xã đã buông lỏng trong công tác
quản lý đất đai dẫn đến tình trạng để các thôn cho thuê, khoán thầu trái thẩm
quyền, cụ thể: Tại xã Hồ Tùng Mậu, lãnh đạo thôn Gạo Nam đã ký hợp đồng
khoán thầu sai quy định của luật đất đai về thời gian ký kết (Lãnh đạo thôn đã
ký tiếp hợp đồng cho hộ gia đình đấu thầu ao, hồ khi hợp đồng đấu thầu lần
trước chưa hết hạn để thu tiền 01 lần); Tại xã Đa Lộc có 03 thôn khoán thầu
trái thẩm quyền: Thôn Cựu Thị (Thầu khoán 1080m2 đất trồng lúa, đất
2m2/khẩu), thôn Trắc Điền (thầu khoán 120m2, khuôn viên có mộ của dân để
xen kẹt), thôn Bình Nguyên (thầu khoán 600m2 đất sân kho cũ giữa làng.
Nguyên nhân là do công tác quản lý đất đai của UBND các xã còn chưa
được sát sao, nhận thức của cán bộ xã và thôn về pháp luật đất đai chưa đầy
đủ nên đã nhận định là cho khoán thầu đất, hồ, ao để cho thuê nhằm mang lại
ngân sách cho địa phương; trình độ pháp luật của một số lãnh đạo xã, cán bộ
địa chính còn kém, việc quản lý quỹ đất sau khi cho thuê bị buông lỏng dẫn
đến các vi phạm kể trên.
Tất cả những hợp đồng khoán thầu trái thẩm quyền đã được huỷ bỏ và
được UBND các xã thu hồi, và khắc phục hậu quả đồng thời các tổ chức, cá
nhân để xảy ra tình trạng vi phạm trên đã được các cấp có thẩm quyền luật
nghiêm minh.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện sử dụng các thiết bị D-FACTS Khoa học kỹ thuật 0
D Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối Nông Lâm Thủy sản 0
D Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Kiến trúc, xây dựng 0
D Nghiên cứu xu thế phát triển, những tác động của công nghệ IoT (internet of things) và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp Công nghệ thông tin 0
D Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 bằng phương pháp mã hóa Công nghệ thông tin 0
D Nghiên cứu xâm nhập mặn và đề xuất các giải pháp kiểm soát mặn phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho Khoa học Tự nhiên 1
D Nghiên cứu những hạn chế và giải pháp khắc phục cho canh tác ruộng bậc thang tại Huyện Văn Chấn-Tỉnh Nông Lâm Thủy sản 0
T Nghiên cứu về giải thuật di truyền và ứng dụng dò tìm khóa mật Luận văn Kinh tế 0
C Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý rác thải cho một huyện ngoại thành quy mô 300 tấn/ngày (lấy nhà m Kiến trúc, xây dựng 0
H Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ chè đen Kiến trúc, xây dựng 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top