ngohuythanh_112

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh tại Ngân hàng kỹ thương VN
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 
 
Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n 

Chuyªn ®Ò cña em ®−îc tr×nh bµy theo kÕt cÊu sau: 
Lêi më ®Çu 
Ch−¬ng 1:C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n Hµng Th−¬ng M¹i trong nÒn 
Kinh tÕ thÞ tr−êng vµ c¬ chÕ Tµi ChÝnh cña NHTM 
Ch−¬ng  2:  Thùc  tr¹ng  thu  nhËp-chi  phÝ  vµ  kÕt  qu¶  kinh  doanh  cña  HSC 
NHKTVN 
Ch−¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng thu nhËp -tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng 
cao kÕt qu¶ kinh doanh t¹i HSC NHKTVN 
KÕt luËn 
MÆc dï ®· cè g¾ng nç lùc song thêi gian thùc tËp ng¾n vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn Chuyªn §Ò cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt .Em rÊt mong 
nhËn ®−îc sù gãp ý cña thÇy c« ®Ó Chuyªn §Ò cña em ®−îc hoµn thiÖn  h¬n. 
 
 
 
 
 
 
 
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 
chương 1. các hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền KTTT. chương 2. thực trạng thu nhập - chi phí và kết quả kinh doanh của HSC NHKTVN. chương 3.Một số giải p
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top