Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty CPDV Điện tử Việt Nam – VESCO II
2
-  Tìm  hiểu  thực  trạng  hoạt  động  quản  trị  nhân  sự  trong  công  ty  CPDV 
Điện tử Việt Nam – Vesco II.
- Đánh giá và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân 
sự tại công ty CPDV Điện tử Việt Nam – Vesco II.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng: nguồn nhân sự trực tiếp trong công ty Cổ phần dịch vụ Điện 
tử Việt – VESCO II
- Phạm vi nghiên cứu: Quá trình hoạt động và phát triển công tác quản trị 
nhân sự của công ty trong năm 2010 và 2011.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Các phương pháp được áp dụng trong nghiên cứu đề tài:
- Phương pháp thông kê.
- Phương pháp so sánh.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp.
- Phương pháp bảng biểu.
5. Kết cấu của đề tài:
Gồm có ba phần:
- Phần mở đầu.
- Phần nội dung gồm ba chương:
+ Chương 1: Lý luận chung về quản trị nhân sự.
+ Chương 2: Thực trang về quản trị nhân sự tại Công ty CPDV Điện tử 
Việt Nam – VESCO II
+  Chương  3:  Một  số  giải  pháp  hoàn  thiện  công  tác  quản  lý  nhân  sự  tại 
Công ty CPDV Điện Tử Việt Nam – VESCO II.
- Phần kết luận.
Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực con người không phải dễ dàng, bởi vì nó liên quan đến nhiều yếu tố như năng lực, phẩm chất, đạo đức, sở thích, kinh
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top