Josias

New Member
Download Tiểu luận Lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp miễn phí


Mục lục
Mở đầu
I. Lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản.
1.Tuần hoàn tư bản1.1Ba giai đoạn tuần hoàn của tư bản
1.2 Ba hình thức tuần hoàn của tư bản.
1.3 Ý nghĩa của tuần hoàn tư bản2. Chu chuyển tư bản.
2.1 Chu chuyển tư bản, thời gian chu chuyển và tốc độ chu chuyển tư bản.
2.1.1 Chu chuyển tư bản.
2.1.2 Thời gian chu chuyển tư bản.
2.1.2 Tốc độ chu chuyển tư bản.
2.2 Tư bản cố định và tư bản lưu động.
2.2.1 Tư bản cố định.
2.2.2 Tư bản lưu động.
2.3 Chu chuyển chung và chu chuyển thực tế.
2.3.1 Chu chuyển chung.
2.3.1 Chu chuyển thực tế.
2.4 Giải pháp nâng cao tốc độ chu chuyển tư bản.
. Vận dụng lý luận trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
trong các doanh nghiệp.
1. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm.
2. Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn.
3. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh.
3.1 Quản lý vốn cố định.
3.2 Quản lý vốn lưu động.
4. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh
5. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế
Kết Luận


Mở đầu
Có một câu nói đã cũ nhưng rất đúng “cần có tiền để tạo ra tiền”. Không một hoạt động sản xuất, tiếp thị, hay quản lý nào có thể thực hiện được nếu không được trang trải tài chính đầy đủ. Mặc dù không có biện pháp tốt nhất nào để cấp tài chính cho một doanh nghiệp trong mọi điều kiện nhưng luôn cần có sự thận trọng trong việc xác định lượng tiền bạc và tín dụng cần thiết để điều hành doanh nghiệp đó một cách hiệu quả, xác định các cách thức theo đó vốn được sử dụng, và những nguồn từ đó có thể tạo nên ngân quỹ. Bất cứ doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất kinh doanh nào đều cần có sự thống nhất giữa quá trình sản xuất và lưu thông tư bản.
Chính vì thế, tui muốn chọn đề tài “Lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản.ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp”. Qua đó tui có thể hiểu rõ hơn cơ cấu cũng như cách thức luân chuyển vốn trong các doanh nghiệp, để từ đó đưa có những giải pháp cho vấn đề “Làm thế nào để sử dụng tốt hơn vốn trong các doanh nghiệp đưa đến một hiệu quả tốt nhất”.
Đây chính là những vấn đề mà tui sẽ đề cập đến trong đề tài này mặc dù còn nhiều thiếu xót do thời gian nghiên cứu xây dựng đề tài ngắn và việc thu thập tài liệu còn nhiều hạn chế.I. Lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản.
1.Tuần hoàn tư bản
1.1Ba giai đoạn tuần hoàn của tư bản
Giai đoạn thứ nhất- giai đoạn lưu thông
TLSX
T-H
SLĐ
Tư bản xuất hiện dưới hình thái tiền là tư bản tiền tệ (T). Tiền được sử dụng để mua tư liệu sản xuất (TLSX) và sức lao động (SLĐ). Hàng hoá tư liệu sản xuất và hàng hoá sức lao động phải phù hợp với nhau về số lượng và chất lượng. Trong giai đoạn này, tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản tiền tệ thực hiện chức năng là phương tiện mua hai yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động và sau khi mua xong, tư bản tiền tệ biến thành tư bản sản xuất.
Giai đoạn thứ hai - giai đoạn sản xuất.
TLSX
H ...SX...H’
SLĐ
Trong giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản sản xuất (TBSX), có chức năng thực hiện sự kết hợp hai yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động để sản xuất ra hàng hoá mà trong giá trị của nó có giá trị thặng dư. Trong các giai đoạn tuần hoàn của tư bản thì giai đoạn sản xuất có ý nghĩa quyết định nhất, vì nó gắn trực tiếp với mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Giai đoạn thứ ba-giai đoạn lưu thông
H’-T’
Nhà tư bản xuất hiện trên thị trường để bán hàng, nhà tư bản bán hàng đúng giá trị thu được T’>T vì trong H’đã có giá trị thặng dư. Trong giai đoạn ba tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản hàng hóa thực hiện chức năng thực hiện giá trị.
Kết thúc giai đoạn ba tư bản chuất bỏ hình thái tư bản hàng hoá khoác lên hình thái tư bản tiền tệ để tiếp tục trong lưu thông.
Sự vận động qua ba giai đoạn nói trên là sự vận động có tính tuần hoàn: Từ hình thái tiền tệ ban đầu của vòng tuần hoàn rồi quay về dưới hình thái tiền tệ cuối của vòng tuần hoàn; quá trình đó tiếp tục và lặp lại không ngừng. Như vậy, sự vận động liên tiếp qua ba giai đoạn, trong mỗi giai đoạn, tư bản mang một hình thái nhất định và có một chức năng nhất định được gọi là tuần hoàn tư bản.
1.2 Ba hình thức tuần hoàn của tư bản.
Hình thức tuần hoàn của tư bản là hình thức kể từ khi tư bản được ứng ra đến khi quay trở lại cũng dưới hình thức đó có ba hình thức tuần hoàn: tư bản tiền tệ, tư bản sản xuất, tư bản hàng hoá.
Tư bản tiền tệ: bắt đầu là tiền, kết thúc cũng là tiền còn tư bản hàng hoá và tư bản sản xuất là trung gian.
Tư bản sản xuất H’-T’-H quá trình sản xuất diễn ra. Bắt đầu là sản xuất, kết thúc là sản xuất còn tư bản hàng hoá và tư bản tiền tệ chỉ là trung gian.
Tư bản hàng hoá: H’-T’-H-SX-H” bắt đầu là hàng hoá kết thúc cũng là hàng hoá còn tư bản tiền tệ và tư bản sản xuất là trung gian.

định, tránh mất mát hư hỏng trước thời hạn khấu hao.
3.2 Quản lý vốn lưu động.
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động phụ thuộc vào việc sử dụng tiết kiệm và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động. Do vậy các doanh nghiệp cần có các biện pháp quản lýnhư sau:
- Xác định đúng nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho từng kỳ sản xuất. Nếu tính không đúng dẫn đến tình trạng thiếu vốn sẽ khó khăn về khả năng thanh toán, sản xuất bị ngừng trệ, hay thừa vốn dẫn đến lãng phí làm chậm tốc độ luân chuyển vốn.
- Tổ chức tốt quá trình thu mua, dự trữ vật tư, hạn chế tình trạng ứ đọng làm mất phẩm chất vật tư, gây ứ đọng vốn lưu động.
- Tổ chức đa dạng các hình thức tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước nhằm tiêu thụ sản phẩm nhanh,vươn lên làm chủ thị trường.
- Tiết kiệm các yếu tố chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lưu thông nhằm góp phần giảm chi phí sản xuất tăng lợi nhuận.
4. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh
Trong điều kiện cách mạng công nghệ, việc mạnh dạn áp dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất kinh doanh là một trong những điều kiện quyết định lợi thế và khả năng phát triển của doanh nghiệp.
Kỹ thuật tiến bộ và công nghệ hiện đại là điều kiện vật chất để doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm mới, hợp thị hiếu, chất lượng cao, nhờ đó doanh nghiệp có thể tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụm tăng giá bán, tăng lợi nhuận. Đồng thời nhờ áp dụng kỹ thuật tiến bộ, doanh nghiệp có thể rút ngắn chu kỳ sản xuất sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu hay sử dụng các loại vật tư thay thế nhằm tăng tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm chi phí vật tư, hạ giá thành sản phẩm.
Nhìn chung TSCĐ, công nghệ sản xuất ở đa số các doanh nghiệp của nước ta hiện nay rất lạc hậu, do vậy các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại cả về chất lượng, kiểu dáng và giá bán. Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và từng bước tăng khối lượng, chủng loại sản phẩm có khả năng xuất khẩu, các doanh nghiệp phải mạnh dạn đầu tư đổi mới thay thế TSCĐ cũ, lạc hậu bằng TSCĐ mới, hiện đại, thay đổi công nghệ sản xuất. Sự đầu tư đổi mới kỹ thuật. công nghệ có thể làm cho tỷ trọng vốn cố định trên tổng số vốn sản xuất - kinh doanh tăng lên, tổng chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lương công nhân sản xuất... kết quả cuối cùng là sản xuất và tiêu thụ được nhiều sản phẩm chất lượng cao, tăng giá bán, tăng khối lượng lợi nhuận thu được và tăng hiệu qua sử dụng vốn sản xuất kinh doanh.
5. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế
Qua số liệu, tài liệu kế toán, đặc biệt là các báo
cáo kế toán tài chính doanh nghiệp thường xuyên nắm được số vốn hiện có, cả về mặt giá trị và hiện vật, nguồn hình thành và các biến động tăng, giảm vốn trong kỳ, mức độ đảm bảo vốn lưu động, tình hình và khả năng thanh toán...Nhờ đó, doanh nghiệp đề ra các giải pháp đúng đắn để xử lý kịp thời các vấn đề tài chính nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh thuận lợi theo kế hoạch đề ra như huy động vốn bổ sung, xử lý số vốn thừa, đẩy mạnh tiến độ tiêu thụ sản phẩm, thu hồi khoản phải thu, thanh toán các khoản nợ đến hạn trả...
Tuy nhiên, kế toán là hệ thống thông tin thực hiện, các số liệu, tài liệu kế toán tự nó chưa thể chỉ ra những biện pháp cần thiết để tăng cường quản lý vốn. Do vậy, định kỳ doanh nghiệp phải thực hiện phân tích hoạt động kinh tế, trong đó có phân tích tình hình tài chính và hiệu quả sử dụng vốn. Thông qua tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Kết luận
Phát triển không có nghĩa là xoá bỏ quá khứ loại bỏ quá khứ mà phát triển đó là kế thừa và chọn lọc quá khứ để lấy nó làm nền tảng.Học thuyết “ Tuần hoàn và chu chuyển tư bản” của Mác mang một ý nghĩa thực tiễn to lớn không chỉ ở thời điểm nó ra đời mà còn có tác dụng ngay cả thời điểm hiện nay. Với lý luận này chúng ta có thể nhìn nhận rõ hơn về vấn đề tuần hoàn và chu chuyển tư bản cũng như nguồn vốn trong các doanh nghiệp. Là cơ sở cho các doanh nghiệp nhìn nhận đúng hơn vai trò của vốn để từ đó xây dựng những phương án, giải pháp cho vấn đề sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Đây là nhân tố và tiền đề cho sự phát triển của mỗi quốc gia.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
H [Free] Lý luận tuần hoàn và chu chuyển Tư Bản với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong các d Luận văn Kinh tế 0
N Lý luận tuần hoàn, chu chuyển của tư bản với việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong doanh nghiệp nhà nước Luận văn Kinh tế 3
V Lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong doanh nghiệp Tài liệu chưa phân loại 0
V Lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản.ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý Tài liệu chưa phân loại 2
K Tiểu luận: Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. ý nghĩa thực tiễn đối với việc quản lý các Văn hóa, Xã hội 0
J Tiểu luận: lý luận về tuần hoàn và chu chuyển tư bản Văn hóa, Xã hội 0
L Lý luận về tuần hoàn tư bản sản xuất Tài liệu chưa phân loại 0
T Lý luận về tuần hoàn tư bản tiền tệ Tài liệu chưa phân loại 0
K Tiểu luận Nghiên cứu lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển tuần hoàn đối với việc quản lý doanh nghiệp t Tài liệu chưa phân loại 0
J Tiểu luận Học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản, sự vận dụng trong quản lý các doanh nghiệp ở Vi Tài liệu chưa phân loại 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top