justin_9006

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: lý luận về tuần hoàn và chu chuyển tư bản
2
   A    C¥ Së Lý LUËN
 S¶n xuÊt TBCN lµ sù thèng nhÊt gi÷a qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh 
l­u th«ng,  gi÷a qu¸ tr×nh t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d­ vµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ 
thÆng d­.   V× vËy sau khi ®· nghiªn cøu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cµn nghiªn cøu 
qu¸ tr×nh l­u th«ng ®Ó x¸c ®Þnh râ h¬n n÷a vÞ trÝ cña l­u th«ng vµ t¸c dông 
tÝch cùc cña nã ®èi víi s¶n xuÊt cïng nh÷ng biÓu hiÖn cña quan hÖ bãc lét 
TBCN . Trong qu¸ tr×nh nµy viÖc nghiªn cøu sÏ lµm chóng ta nhËn thøc s©u 
s¾c h¬n b¶n chÊt cña TBCN ,   gi¶I thÝch ®­îc ®Çy ®ñ nh÷ng hiÖn thùc bªn 
ngoµi cña TBCN
        ViÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh l­u th«ng cßn cung cÊp cho chóng ta mét sè 
c¬ së lý luËn vÒ vÊn ®Ò nµy ®Ó nghiªn cøu nÒn kinh tÕ XHCN.   Ch¼ng h¹n 
nh­ lý luËn vÒ t­ b¶n cè ®Þnh vµ t­ b¶n l­u ®éng , thêi gian s¶n xuÊt ,   thêi 
gian l­u th«ng. . . 
      L­u  th«ng  lµ  qu¸  tr×nh  biÕn  t­  b¶n  tõ  h×nh  th¸i  tiÒn  tÖ  sang  h×nh  th¸I 
hµng ho¸ vµ tõ h×nh th¸I hµng ho¸ sang h×nh th¸I tiÒn tÖ.  Qu¸ tr×nh ®ã bao 
gåm hai kh©u mua vµ b¸n diÔn ra trªn thÞ tr­êng hµng ho¸ vµ thÞ tr­êng lao 
®éng 
     I)TU¢N HOµN CñA T¦ B¶N
  1>Ba  h×nh  th¸I  vËn  ®éng  cña  t­  b¶n  vµ  sù  biÕn  ho¸  h×nh  th¸I  cña  t­ 
b¶n
   Mäi t­ b¶n ®Òu xuÊt hiÖn tr­íc hÕt d­íi mét h×nh thøc,   mét sè l­îng tiÒn 
tÖ nhÊt ®Þnh vµ ®­îc sö dông ®Ó mang l¹i tiÒn tÖ phô thªm b»ng c¸ch bãc 
lét lao ®éng lµm thuª
   Muèn ®¹t ®­îc kÕt qu¶ Êy TB ph¶i vËn ®éng qua ba giai ®o¹n
+Giai  ®o¹n  mét:Nhµ  t­  b¶n  xuÊt  hiÖn  trªn  thÞ  tr­êng  víi  t­  c¸ch  lµ  ng­êi 
mua,   thùc  hiªn  hµnh  vi  T-H  tho¹t  nh×n  T-H  còng  chØ  lµ  hµnh  vi  mua  b¸n 
th«ng  th­êng.   TiÒn  tÖ  ®­îc  sö  dông  ®Ó  mua  nh­  mäi  hµng  ho¸  kh¸c.  
Nh­ng  xÐt  kü  th×  c¸c  lo¹i  hµng  ho¸  mµ  t­  b¶n  mua  th×  tiÒn  tÖ  ®ãng  vai  trß 
kh¸c h¼n.  Hµng ho¸ ®­îc mua ë ®©y lµ TLSXvµ søc lao ®éng tøc lµ vËt vµ 
ng­êi cña s¶n xuÊt hµng ho¸.  Qu¸ tr×nh ®ã cã thª tr×nh bµy theo c«ng thøc:
           TLSX
T-H   
            SL§
   Râ rµng trong qu¸ tr×nh nµy hµnh vi T-SL§ ®· trë thµnh yÕu tè ®Æc tr­ng 
khiÕn  tiÒn  xuÊt  hiÖn  lµ  TB.   T-TLSX  chØ  cÇn  thiÕt  ®Ó  cho  søc  lao  ®éng  ®· 
mua cã thÓ ho¹t ®éng ®­îc.  Xong T_SL§ ®­îc coi lµ nÐt ®Æc tr­ng cña s¶n 
xuÊt TBCN kh«ng ph¶i v× tÝnh chÊt tiÒn tÖ cña mèi quan hÖ ®ã.  TiÒn ®· xuÊt 
Kinh tế chính trị là môn khoa học nghiên cứu về kinh tế. Thuật ngữ kinh tế chính trị bắt đầu có từ thế kỷ XVII và sự tìm hiểu không ngừng về thế giới khách quan
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top