Virgilio

New Member

Download miễn phí Tiểu luận Lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản.ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp​

Tư bản cố định là bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thái máy móc, thiết bị nhà xưởng. Nó tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất nhưng giá trị của nó chỉ chuyển vào sản phẩm theo số năm sử dụng.
Trong quá trình sử dụng tư bản cố định bị hao mòn dần và có hai hình thức hao mòn
- Hao mòn hữu hình: hao mòn do quá trình sản xuất, do tác động của tự nhiên.
- Hao mòn vô hình: do sự phát triển của khoa học công nghệ dẫn đến máy móc bị mất giá trong khi vẫn đang sử dụng.
Để khôi phục lại tư bản cố định cả về hiện vật và giá trị thì phải tính toán, lập các quĩ khấu hao và quĩ khấu hao phải phản ánh được cả hao mòn hữu hình và vô hình

Mục lục
Mở đầu
I. Lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản.
1.Tuần hoàn tư bản1.1Ba giai đoạn tuần hoàn của tư bản
1.2 Ba hình thức tuần hoàn của tư bản.
1.3 ý nghĩa của tuần hoàn tư bản2. Chu chuyển tư bản.
2.1 Chu chuyển tư bản, thời gian chu chuyển và tốc độ chu chuyển tư bản.
2.1.1 Chu chuyển tư bản.
2.1.2 Thời gian chu chuyển tư bản.
2.1.2 Tốc độ chu chuyển tư bản.
2.2 Tư bản cố định và tư bản lưu động.
2.2.1 Tư bản cố định.
2.2.2 Tư bản lưu động.
2.3 Chu chuyển chung và chu chuyển thực tế.
2.3.1 Chu chuyển chung.
2.3.1 Chu chuyển thực tế.
2.4 Giải pháp nâng cao tốc độ chu chuyển tư bản.
. Vận dụng lý luận trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
trong các doanh nghiệp.
1. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm.
2. Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn.
3. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh.
3.1 Quản lý vốn cố định.
3.2 Quản lý vốn lưu động.
4. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh
5. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế
Kết Luận
Mở đầu
Có một câu nói đã cũ nhưng rất đúng “cần có tiền để tạo ra tiền”. Không một hoạt động sản xuất, tiếp thị, hay quản lý nào có thể thực hiện được nếu không được trang trải tài chính đầy đủ. Mặc dù không có biện pháp tốt nhất nào để cấp tài chính cho một doanh nghiệp trong mọi điều kiện nhưng luôn cần có sự thận trọng trong việc xác định lượng tiền bạc và tín dụng cần thiết để điều hành doanh nghiệp đó một cách hiệu quả, xác định các cách thức theo đó vốn được sử dụng, và những nguồn từ đó có thể tạo nên ngân quỹ. Bất cứ doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất kinh doanh nào đều cần có sự thống nhất giữa quá trình sản xuất và lưu thông tư bản.
Chính vì thế, tui muốn chọn đề tài “Lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản.ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp”. Qua đó tui có thể hiểu rõ hơn cơ cấu cũng như cách thức luân chuyển vốn trong các doanh nghiệp, để từ đó đưa có những giải pháp cho vấn đề “Làm thế nào để sử dụng tốt hơn vốn trong các doanh nghiệp đưa đến một hiệu quả tốt nhất”.
Đây chính là những vấn đề mà tui sẽ đề cập đến trong đề tài này mặc dù còn nhiều thiếu xót do thời gian nghiên cứu xây dựng đề tài ngắn và việc thu thập tài liệu còn nhiều hạn chế.
I. Lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản.
1.Tuần hoàn tư bản
1.1Ba giai đoạn tuần hoàn của tư bản
Giai đoạn thứ nhất- giai đoạn lưu thông
TLSX
T-H
SLĐ
Tư bản xuất hiện dưới hình thái tiền là tư bản tiền tệ (T). Tiền được sử dụng để mua tư liệu sản xuất (TLSX) và sức lao động (SLĐ). Hàng hoá tư liệu sản xuất và hàng hoá sức lao động phải phù hợp với nhau về số lượng và chất lượng. Trong giai đoạn này, tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản tiền tệ thực hiện chức năng là phương tiện mua hai yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động và sau khi mua xong, tư bản tiền tệ biến thành tư bản sản xuất.
Giai đoạn thứ hai - giai đoạn sản xuất.
TLSX
H ...SX...H’
SLĐ
Trong giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản sản xuất (TBSX), có chức năng thực hiện sự kết hợp hai yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động để sản xuất ra hàng hoá mà trong giá trị của nó có giá trị thặng dư. Trong các giai đoạn tuần hoàn của tư bản thì giai đoạn sản xuất có ý nghĩa quyết định nhất, vì nó gắn trực tiếp với mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Giai đoạn thứ ba-giai đoạn lưu thông
H’-T’
Nhà tư bản xuất hiện trên thị trường để bán hàng, nhà tư bản bán hàng đúng giá trị thu được T’>T vì trong H’đã có giá trị thặng dư. Trong giai đoạn ba tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản hàng hóa thực hiện chức năng thực hiện giá trị.
Kết thúc giai đoạn ba tư bản chuất bỏ hình thái tư bản hàng hoá khoác lên hình thái tư bản tiền tệ để tiếp tục trong lưu thông.
Sự vận động qua ba giai đoạn nói trên là sự vận động có tính tuần hoàn: Từ hình thái tiền tệ ban đầu của vòng tuần hoàn rồi quay về dưới hình thái tiền tệ cuối của vòng tuần hoàn; quá trình đó tiếp tục và lặp lại không ngừng. Như vậy, sự vận động liên tiếp qua ba giai đoạn, trong mỗi giai đoạn, tư bản mang một hình thái nhất định và có một chức năng nhất định được gọi là tuần hoàn tư bản.
1.2 Ba hình thức tuần hoàn của tư bản.
Hình thức tuần hoàn của tư bản là hình thức kể từ khi tư bản được ứng ra đến khi quay trở lại cũng dưới hình thức đó có ba hình thức tuần hoàn: tư bản tiền tệ, tư bản sản xuất, tư bản hàng hoá.
Tư bản tiền tệ: bắt đầu là tiền, kết thúc cũng là tiền còn tư bản hàng hoá và tư bản sản xuất là trung gian.
Tư bản sản xuất H’-T’-H quá trình sản xuất diễn ra. Bắt đầu là sản xuất, kết thúc là sản xuất còn tư bản hàng hoá và tư bản tiền tệ chỉ là trung gian.
Tư bản hàng hoá: H’-T’-H-SX-H” bắt đầu là hàng hoá kết thúc cũng là hàng hoá còn tư bản tiền tệ và tư bản sản xuất là trung gian.
1.3 ý nghĩa của tuần hoàn tư bản
Nghiên cứu sự biến hoá từ tư bản tiền tệ thành tư bản sản xuất rồi đến tư bản hàng hoá, mà sự vận động của chúng như một chuỗi những biến hoá hình thái của tư bản cho thấy tư bản không phải là vật ở trạng thái tĩnh, mà nó lấy vật làm hình thái tồn tại trong quá trình vận động.
Thực tiễn sản xuất và lưu thông cho thấy không phải lúc nào các giai đoạn và các hình thái tư bản trong quá trình tuần hoàn đều ăn khớp với nhau mà không có sự ách tắc và gián đoạn. Mỗi sự ách tắc, gián đoạn ở một giai đoạn nào đó đều gây rối loạn hay đình trệ cho sự tuần hoàn của tư bản. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đén thời gian tư bản nằm lại ở mỗi giai đoạn. Do vậy, thu hẹp hay kéo dài các thời gian đó đều ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tư bản.
Tuần hoàn của tư bản chỉ tiến hành một cách bình thường khi hai điều kiện sau đây đựơc thoả mãn. Đó là: các giai đoạn của chúng diễn ra liên tục; các hình thái tư bản cùng tồn tại và được chuyển hoá một cách đều đặn.
Tuần hoàn của tư bản qua ba giai đoạn, trong mỗi giai đoạn tư bản tồn tại dưới hình thái và thực hiện chức năng tương ứng điều đó chứa đựng khả năng tách rời. Khả năng trên biến thành hiện thực khi tái sản xuất tư bản phát triển thì những chức năng trên được chuyên môn hoá tách ra thành những ngành độc lập, những thương nghiệp,công nghiệp, ngân hàng...
2. Chu chuyển tư bản.
2.1 Chu chuyển tư bản, thời gian chu chuyển và tốc độ chu chuyển tư bản.
2.1.1 Chu chuyển tư bản.
Chu chuyển tư bản là sự tuần hoàn tư bản nếu xét nó là một quá trình định kỳ đổi mới, diễn ra liên tục và lặp đi lặp lại không ngừng. Chu chuyển tư bản phản ánh tốc độ vận động nhanh hay chậm của tư bản.
2.1.2 Thời gian chu chuyển tư bản.
Thời gian chu chuyển tư bản là thời gian tính từ khi tư bản ứng ra dưới một hình thái nhất định cho đến khi thu về cũng dưới hình t...
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
H [Free] Lý luận tuần hoàn và chu chuyển Tư Bản với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong các d Luận văn Kinh tế 0
N Lý luận tuần hoàn, chu chuyển của tư bản với việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong doanh nghiệp nhà nước Luận văn Kinh tế 3
V Lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong doanh nghiệp Tài liệu chưa phân loại 0
K Tiểu luận: Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. ý nghĩa thực tiễn đối với việc quản lý các Văn hóa, Xã hội 0
J Tiểu luận: lý luận về tuần hoàn và chu chuyển tư bản Văn hóa, Xã hội 0
J Lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Tài liệu chưa phân loại 4
L Lý luận về tuần hoàn tư bản sản xuất Tài liệu chưa phân loại 0
T Lý luận về tuần hoàn tư bản tiền tệ Tài liệu chưa phân loại 0
K Tiểu luận Nghiên cứu lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển tuần hoàn đối với việc quản lý doanh nghiệp t Tài liệu chưa phân loại 0
J Tiểu luận Học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản, sự vận dụng trong quản lý các doanh nghiệp ở Vi Tài liệu chưa phân loại 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top