copecodon_1411

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối


Lời mở đầu 1
Chương I: Cơ sở lý luận về Hoạt động công bố thông tin 3
1.Khái niệm về hoạt động công bố thông tin 3
2. Sự cần thiết và vai trò của hoạt động công bố thông tin đối với hoạt động của TTCK . 4
2.1. Sự cần thiết 4
2.2. Vai trò 5
3. Nguyên tắc và tiêu chí trong công bố thông tin 8
3.1.Tính chính xác,trung thực và đầy đủ. 8
3.2. Nguyên tắc công bố thông tin kịp thời,liên tục. 10
3.3.Nguyên tắc đảm bảo tính công bằng. 11
3.4.Trách nhiệm của bên công bố thông tin. 11
4. Phân loại thông tin công bố 12
5. Các nguồn thông tin trên thị trường chứng khoán 13
5.1.Thông tin từ tổ chức niêm yết 13
5.2. Thông tin từ SGDCK, TTGDCK. 14
5.3. Thông tin từ các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán và từ các phương tiện thông tin đại chúng. 15
6. Thông tin không đối xứng và hoạt động giám sát công bố thông tin trên TTCK 15
7. Điều kiện để phát triển Hoạt động công bố thông tin trên TTCK. 19
Chương II : Thực trạng của Hoạt động công bố thông tin trên TTCK ở Việt Nam hiện nay 22
1. Những vấn đề chung. 22
2. Thực trạng công bố thông tin ở các TTGDCK ở nước ta hiện nay. 27
3. Thực trạng công bố thông tin của các tổ chức chào bán chứng khoán ở nước ta hiện nay. 33
3.1. Thực trạng công bố thông tin của các công ty đại chúng trên TTCK VN. 33
3.2.Thực trạng công bố thông tin của các công ty niêm yết trên TTCK VN. 40
4. Thực trạng công bố thông tin của các tổ chức dịch vụ, kinh doanh CK. 48
5. Thực trạng công bố thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng. 51
Chương III: Kiến nghị và Giải pháp cho Hoạt động công bố thông tin trên TTCK ở Việt nam hiện nay. 56
1. Các kiến nghị để nâng cao hiệu quả của hoạt động công bố thông tin trên TTCK ở nước ta hiện nay. 57
2. Các giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống công bố thông tin trên TTCK VN. 58
2.1. Giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả củas hoạt động công bố thông tin từ phía cơ quan quản lý 58
2.1.1. Cần có kế hoạch cụ thể về việc nâng cấp các điều kiện cơ sở hạ tầng kĩ thuật và công nghệ thông tin cho hệ thống thông tin. 59
2.1.2. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý về TTCK nói chung và mảng công bố thông tin nói riêng. 60
2.1.3.Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường. 61
2.1.4. Thành lập các tổ chức định mức tín nhiệm doanh nghiệp. 64
2.1.5. Có kế hoạch đào tạo và sử dụng tốt nguồn nhân lực trong công tác công bố thông tin chứng khoán. 65
2.2. Giải pháp phát triển hoạt động công bố thông tin từ các công ty chứng khoán. 67
2.3. Chuyên nghiệp hoá thông tin chứng khoán của các công ty niêm yết. 69
2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông đại chúng 71
2.5. Nâng cao nhận thức thông tin về chứng khoán cho nhà đầu tư 72
Kết luận 74
Danh mục tài liệu tham khảo 75


Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy để thị trường chứng khoán ( TTCK) hoạt động có hiệu quả và lành mạnh cần công bố thông tin công khai, thông tin là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của TTCK (cho dù là tập trung, phi tập trung hay tự do), đồng thời là cơ sở cho nhà đầu tư định giá để mua hay bán chứng khoán. Nếu các thông tin trên TTCK sai lệch sẽ gây nên những biến động lớn trong hoạt động của thị trường cũng như sự hoang mang trong tâm lý của nhà đầu tư dẫn đến những đột biến của thị trường, tạo ra sự khủng hoảng đối với thị trường tài chính quốc gia và sẽ tác động xấu đến nền kinh tế.
Đối với một thị trường mới nổi như ở Việt Nam, khi quy mô của TTCK còn nhỏ, cơ chế hoạt động chưa thật sự hoàn chỉnh thì diễn biến của thị trường phụ thuộc rất lớn vào những công ty niêm yết có giá trị vốn hoá lớn. Lúc thị trường mới thành lập, chỉ số VN-Index phụ thuộc vào giá trị cổ phiếu SAM, REE. Hiện nay, việc biến động của các cổ phiếu FPT, VNM, STB lại dẫn đến những biến động của thị trường. Việc phân tích kĩ thuật hay phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp cũng như sử dụng các mô hình định lượng khác trong việc phân tích và dự báo giá cổ phiếu trở nên không hữu ích đối với các nhà đầu tư riêng lẻ. Thực tế thời gian qua cho thấy câu hỏi: “Tại sao giá của các cổ phiếu lại tăng giảm một cách đột ngột trong khi chính tình hình của chính công ty đó chẳng có gì đặc biệt” được các nhà đầu tư quan tâm nhưng thực chất của vấn đề là vì họ không nắm được các thông tin từ thị trường mà nguyên nhân chủ quan là do việc minh bạch hoá thông tin vẫn chưa trở thành một thói quen bình thường đối với các đối tượng tham gia TTCK (bao gồm cả CTNY, CTCK...).
Để thấy rõ thực trạng và tìm ra các giải pháp cho hoạt động công bố thông tin trên TTCK hiện nay.
Em đã chọn đề tài:
"Hoạt động công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam Thực trạng và giải pháp"
Kết cấu của dề tài gồm có 3 phần chính:
- Chương I: Cơ sở lí luận về Hoạt động công bố thông tin.
- Chương II: Thực trạng của Hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.
- Chương III: Kiến nghị và giải pháp cho Hoạt động công bố thông tin ở Việt Nam hiện nay.
Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công bố thông tin của các tổ chức tham gia trên TTCK Việt Nam trong vài năm trở lại đây.
Do giới hạn về mặt tư liệu cũng như nhận thức, chuyên đề của em chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, em rất mong thầy góp ý và sửa chữa để đề tài của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành Thank thầy!!!
Hà Nội, Ngày 7/4/2007


Chương I: Cơ sở lý luận về Hoạt động công bố thông tin

1.Khái niệm về hoạt động công bố thông tin
Công bố thông tin là quá trình các tổ chức tham gia thị trường chứng khoán công bố một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời những thông tin về hoạt động của thị trường, các thông tin có thể ảnh hưởng tới giá chứng khoán đến cho nhà đầu tư thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm của tổ chức, công ty và các phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch khoán khoán nhằm đảm bảo sự công bằng của giá chứng khoán và bảo vệ nhà đầu tư.
Các tổ chức tham gia TTCK bao gồm :
- Tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng.
- Tổ chức niêm yết
- Công ty chứng khoán
- Công ty quản lý quỹ
- Công ty đâu tư chứng khoán
- Sở giao dịch chứng khoán
- Trung tâm giao dịch chứng khoán.
Có hai cách công bố thông tin chính: Công bố thông tin trực tiếp và công bố thông tin gián tiếp.
- Công bố thông tin trực tiếp nghĩa là các tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin được quyền trực tiếp công bố ra công chúng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và phải đồng thời báo cáo với các cơ quan quản lý và vận hành thị trường như UBCKNN, SGDCK hay TTGDCK.
- Công bố thông tin gián tiếp nghĩa là các tổ chức khi tiến hành nghĩa vụ công bố thông tin phải chuyển thông tin cần công bố tới các cơ quan quản lý và vận hành thị trường để các cơ quan này tiến hành xử lý các thông tin đó trước, sau khi được xử lý các thông tin này mới được công bố ra công chúng thông qua các phương tiện thông tin của của chính cơ quan quản lý hay qua các phương tiện thông tin đại chúng khác.
2. Sự cần thiết và vai trò của hoạt động công bố thông tin đối với hoạt động của TTCK .
2.1. Sự cần thiết
Thị trường chứng khoán là sản phẩm cao cấp của nền kinh tế thị trường, thông tin chứng khoán là cơ sở cho sự hoạt động của thị trường chứng khoán, là yếu tố cơ bản giúp các nhà đầu tư định giá chừng khoán để tiến hành các hoạt động mua và bán chứng khoán.
Việc duy trì sự ổn địmh và phát triển của TTCK đã trở thành 1 nhu cầu cấp bách và cấp thiết đối với hoạt động của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.Cùng với hệ thồng ngân hàng,TTCK Việt Nam đã tạo ra hệ thống tài chính trong nước, mọi hoạt động của TTCK sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới toàn bộ nền kinh tế xã hội của đất nước - hoạt động nhằm huy động nguồn vốn trung và dài hạn 1 cách có hiệu quả nhất để đầu tư phát triển kinh tế.
Việc hoàn thiện và phát triển hoạt động công bố thông tin trên TTCK là một trong những điều kiện quan trọng để phát triển TTCK,bởi vì vai trò của hoạt động công bố thông tin trong sự vân hành của thị trường chứng khoán là rất quan trọng, nó như chiếc cầu nối thông tin giữa nhà phát hành cới công chúng đầu tư, các thông tin này sẽ là cơ sở để các nhà đầu tư ra quyết định sẽ đầu tư vào lĩnh vực nào.
Các tổ chức chào bán và công ty niêm yết phải cung cấp nhiều tài liệu cần thiết về bản thân công ty để các nhà đầu tư có thể xác định được giá trị của công ty và đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. Trên TTCK, các yếu tố ảnh hưởng tới giá chứng khoán là: Giá trị công ty, các điều kiện thị trường, yếu tố kinh tế vĩ mô,yếu tố tâm lý nhà đầu tư và yếu tố ngẫu nhiên (do thiên tai gây ra).
Về lâu dài giá chứng khoán chịu sự chi phối của giá trị công ty.Một công ty ngay cả khi có tình trạng tài chính tốt,khả năng sinh lời cao nhưng giá chứng khoán của công ty vẫn thấp nếu thông tin của công ty không được công bố một cách đầy đủ, chính xác vì thế nhà đầu tư không thể tiếp cận được những thông tin cần thiết để đưa ra những quyết định đầu tư.Thực tế, các công ty phát hành thường không muốn công bố những thông tin xấu, đặc biệt là các công ty ở những thị trường mới nổi. Vì vậy, công bố thông tin là một trách nhiêm của nhà phát hành và các tổ chức niêm yết trong việc cung cấp mọi thông tin, cả tốt và xấu.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

nguyen9x32

New Member
Re: [Free] Hoạt động công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam Thực trạng và giải pháp

hey
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Hoạt động công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam Thực trạng và giải pháp

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top