tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi thử đại học cao đẳng cho các bạn
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi tốt nghiệp THPT, thi đại học cao đẳng cho các bạn sinh viên tương lai. Hoàn toàn miễn phí khi download!

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi
#849192 Tải miễn phí luận văn thạc sỹ
PHỤ LỤC
MỞ ĐÀU..............................................................................................................................
1. Lý do chọn đề tài.................................................. ..........................................................
2. Mục đích nghiên c ử u ................................ ....................................................................
3. Nhiệm vụ nghiên cứu.....................................................................................................
4. Phưoiig pháp nghiên cứu..............................................................................................
5. Giả thiết khoa học...........................................................................................................
6. Những đóng góp inói của luận văn..............................................................................
NỘI DUNG.........................................................................................................................
CHƯƠNG 1: C ơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THựC TIỄN......................................................
1.1. Vai trò của tự học........................................................................................................
1.2. Hình thức tư học.......................................................................... ...............................
1.3. Năng lực tự học..........................................................................................................
1.4. Bài tập hóa học..........................................................................................................
1.5. Thực trạng về khả năng tự học của học sinh ờ bậc THPT hiện nay................
CHƯƠNG 2: XÂY DựNG VÀ s ử DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN DÃN
XƯẮT HALOGEN, ANCOL, PHENOL, ANĐEHIT, AXIT CACBOXYLIC
VÀ ESTE NHẰM HỔ TRỢ PHƯƠNG PHÁP T ự HỌC
CHO HỌC SINH..................................................................................................................
2.1. Nguyên tắc xây dựng.......................................................................................................
2.2. HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ LÝ THUYẾT PHẦN DẢN XUẤT HALOGEN,
ANCOL, PHENOL...........................................................................................................
2.2ểl. Tóin tắt nội dung lí thuyết cơ bản phần halogen, ancol, phenol....................
2.2.1.1. Dẩn xuất halogen..........................* ................ 7 ................. .................................
2.2.1.2. Ancol....................................................................................................................
2.2.1.3. Phenol....................................................................................................................
2.2.2. BÀI TẬP THEO CHỦ ĐÈ..........................................................................................
2ệ2.2ểl ' Bài tập về dẫn xuất halogen..............................................................................
2.2.2.3. Bài tập về phenol.................................................................................................
2.3. HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ LÝ THUYÉT PHÀN ANĐEHIT, AXIT
CACBOXYLIC, ESTE....................................................................................................
2.3.1. Tóm tắt nội dung lí thuyết cơ bản phẩn anđehit, axit cacboxylic, este.........
2.3.1.1 Anđehit...................................................................................................................
2.3.1.2 Axit cacboxylic....................................................................................................
2.3.1.3. Este........................................................................................................................
2.3.2. Bài tập theo chủ đề.................................................................................................
2.3.2.1. Anđehit..................................................................................................................
2.3.2ể2. Axit cacboxylic.................................................................................................. 105
2.3.2.3ế Este...................................................................................................................... 128
CHƯƠNG 3 THựC NGHIỆM s ư PHẠM......................................................163
3.1..Mục đích thực nghiện sư phạm (TNSP)..............................................................163
3ể2. Nhiệm vụ TNSP.......................................................................................................163
3.3..Phương pháp thực nghiệm sư phạm....................................................................163
3.4. Kết quả thực nghiệm SU' phạm..............................................................................165
3.5ệ Xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm.....................................................................174
Kết luận chung và kiến nghị.........................................................................................174
PHỤ LỤC.........................................................................................................................176

LInk download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement