Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mainhomotnguoi_1992
#732683 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2
2. Pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam - Thực trạng ....34
2.1. Về hoạt động lập pháp, lập quy ....................................................................352.2. Về tổ chức và hoạt động quản lý Nhà nước ..................................................372.3. Hoạt động tư pháp ........................................................................................38
II. NHỮNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM40
1. Về mặt lý luận............................................................................................
40
2. Về mặt thực tiến.........................................................................................
42
Chương 3: ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP .......................................................................................................44
I. HỆ THỐNG NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN .................................................................
44
1. Pháp luật là phương tiện bảo đảm quyền tự do sáng tạo, công bố, phổ biến
xuất bản phẩm................................................................................................
44
2. Pháp luật là phương tiện bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa đối với xuất
bản trong điều kiện cơ chế thị trường ............................................................. 45
3. Pháp luật là phương tiện đảm bảo quyền bình đẳng và tự do trong hoạt động
xuất bản .........................................................................................................
47
4. Pháp luật là phương tiện bảo đảm sự thống nhất trong các hoạt đông văn hoá
- thông tin. .....................................................................................................
49
5. Mở rộng giao lưu quốc tế về văn hoá, phát triển xuất bản là hoà nhập vào
pháp luật và thông lệ quốc tế.......................................................................... 50
6. Đổi mới tư duy pháp lý trong quản lý nhà nước bằng pháp luật về xuất bản ở
Việt Nam hiện nay .........................................................................................
53
II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN
LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN...........................................................................................
55
1. Phương hướng đổi mới, và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về
xuất bản .........................................................................................................
55
2. Các giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý
Nhà nước về xuất bản ....................................................................................
63
KẾT LUẬN ..............................................................................................................65TẦI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................66
Hoạt động xuất bản vừa là hoạt động văn hoá, tư tưởng, vừa là hoạt động sản xuất vật chất. Nó là kết quả lao động sáng tạo của con người, là phương tiện quan tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement