Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chy_yeu
#664254 Download Đồ án Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm quân đội miễn phíMỤC LỤC
TÓM TẮT . 5
CHưƠNG 1: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 7
1.1 Mục đích nghiên cứu và lý do lựa chọn đề tài . 7
1.2 Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu . 8
1.3 Kết quả dự kiến . 8
CHưƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LưỢC 9
2.1 Chiến lược và quản trị chiến lược . 9
2.2 Nội dung của quản trị chiến lược . 10
2.3 Công cụ quản trị chiến lược. 11
CHưƠNG 3: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 14
3.1 Phương pháp nghiên cứu cơ bản . 14
3.2 Quy trình nghiên cứu . 14
CHưƠNG 4: PHÂN TÍCH CHIẾN LưỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI . 16
4.1 Khái quát về sự ra đời và trưởng thành của công ty . 16
4.2 Chiến lược kinh doanh của công ty MIC . 17
4.3 Phân tích chiến lược chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần bảo
hiểm quân đội (MIC) thông qua các yếu tố cơ bản của mô hình Delta và
Bản đồ chiến lược . 19
4.3.1 Sử dụng mô hình Delta Projet . 19
4.3.2 Sử dụng Bản đồ chiến lược . 29
CHưƠNG 5: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LưỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY MIC
. 32
5.1 Sự gắn kết giữa sứ mệnh và quá trình thực thi chiến lược . 32
5.2 Tính hiệu quả của chiến lược trong mối quan hệ với môi trường bên
trong và bên ngoài của MIC . 33
5.3 Các khó khăn từ quá trình gắn kết chiến lược với môi trường cạnh
tranh . 33
5.4 Các vấn đề nảy sinh từ quá trình triển khai chiến lược của MIC . 34
CHưƠNG 6: ĐỀ XUẤT . 35
6.1 Đề xuất một số chiến lược . 35
6.2 Một số đề xuất để nâng cao hiệu quả của chiến lược hiện thời của MIC
. 35
6.3 Mô hình Delta sau khi đề xuất . 36
6.4 Bản đồ chiến lược sau đề xuất . 37
KẾT LUẬN . 38
Phụ Lục .39
Tài kiệu tham khảo . .45
ự thành công của một doanh nghiệp đƣợc đảm bảo bởi một chiến lƣợc đƣợc
xây dựng rõ ràng, phù hợp và thực thi đúng hƣớng. Chiến lƣợc của doanh
nghiệp có thể đƣợc ví nhƣ bánh lái của một con tàu, đƣa con tàu đi đúng hƣớng để
đến với điểm đích của mình. Có thể nói, việc xây dựng chiến lƣợc kinh doanh của
doanh nghiệp là điều kiện cần thiết khách quan giúp cho sự đứng vững, phát triển
và bứt phá của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng cạnh tranh và đầy biến
động. Tuy nhiên, một câu hỏi thƣờng trực cho các nhà quản trị doanh nghiệp là
chiến lƣợc đƣợc xây dựng của doanh nghiệp đã thực sự phù hợp và đúng với mục
tiêu mà doanh nghiệp mong muốn hay chƣa? Để trả lời đƣợc điều đó, các nhà quản
trị thƣờng sử dụng các công cụ nhất định để đánh giá thực trạng chiến lƣợc của
mình để có thể đề xuất những giải pháp thực hiện hay điều chỉnh cho phù hợp và
hiệu quả hơn
Đề tài này sử dụng Mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lƣợc và các công cụ khác
trong môn học Quản trị chiến lƣợc để đánh giá thực trạng chiến lƣợc phát triển
kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm quân đội (MIC). Qua kết quả thu đƣợc
sẽ có các đề xuất điều chỉnh lại chiến lƣợc của công ty MIC đến năm 2013 nhằm
mục đích nâng cáo hiệu quả của chiến lƣợc, đồng thời có thể cải tiến và phát huy
những thế mạnh của đơn vị này.
Mục tiêu nghiên cứu của đồ án là chiến lƣợc kinh doanh của công ty MIC giai
đoạn 2008 – 2013. Để thực hiện mục tiêu này, tác giả đặt ra 3 câu hỏi sau đây:
Câu hỏi 1: Chiến lƣợc kinh doanh của công ty MIC giai đoạn 2008-2013 là nhƣ thế
nào?
Câu hỏi 2: Thực trạng chiến lƣợc kinh doanh của công ty MIC nhƣ thế nào? Kết
quả thực hiện sau gần 3 năm hoạt động (từ 2008 -2010)? Có những ƣu điểm gì và
hạn chế gì?
Câu hỏi 3: Cần có những giải pháp thực hiện hay thay đổi gì về hiến lƣợc kinh
doanh của công ty MIC nhằm đạt đƣợc những mục tiêu mà công ty MIC đã đặt ra.
Ba câu hỏi trên cũng chính là các nội dung chính của đồ án. Kết quả nghiên cứu dự
kiến là mô tả đƣợc chiến lƣợc của công ty MIC, phân tích có phê phán thực trạng
S
chiến lƣợc và đề xuất một số giải pháp cho chiến lƣợc của công ty MIC đƣợc hiệu
quả hơn.
Ngoài phần tóm tắt và kết luận, đề án đƣợc bố cục thành 6 chƣơng nhƣ sau:
Chƣơng 1: Mục đích nghiên cứu
Chƣơng 2: Tổng quan về lý thuyết
Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu
Chƣơng 4: Phân tích chiến lƣợc của Công ty MIC
Chƣơng 5: Đánh giá các chiến lƣợc hiện tại của công ty
Chƣơng 6: Đề xuất

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By donghea
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993238 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement