Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By q_thangdhkt
#650721

Download Luận văn Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thiết bị phụ tùng Hòa Phát miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 1
1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 1
1.1.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
1.1.3. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 6
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 10
1.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 11
1.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất 11
1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 12
1.3.3. Tài khoản kế toán sd 13
1.3.4. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp và tính giá thành sản phẩm 18
1.3.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất 20
1.4. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm 22
1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm 22
1.4.2 . Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 22
1.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 24
1.5. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 29
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG HOÀ PHÁT 32
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Thiết bị phụ tùng Hoà Phát 32
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 32
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 35
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 36
2.1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở Công ty 37
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 38
2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thiết bị phụ tùng Hoà Phát 41
CHƯƠNG 3: NHỮNG BIỆN PHÁP, PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ PHỤ TÙNG HOÀ PHÁT 72
3.1. Những nhận xét chung, đánh giá khái quát về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thiết bị phụ tùng Hoà Phát 72
3.1.1. Những ưu điểm 72
3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục 74
3.2. Những biện pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thiết bị phụ tùng Hoà Phát 75
3.2.1. Ý kiến thứ nhất: Về công tác tổ chức tập hợp chứng từ ban đầu 75
3.2.2. Ý kiến thứ hai: Về hệ thống sổ sách kế toán 76
3.2.3. Ý kiến thứ ba: Về việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 76
3.2.4. Ý kiến thứ tư: Về hạch toán chi phí sản xuất chung 78
3.2.5. Ý kiến thứ năm: Về việc hạch toán các khoản giảm trừ chi phí sản xuất 80
3.2.6. Ý kiến thứ sáu: Về việc hạch toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 83
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ường nhằm định ra phương hướng kinh doanh có hiệu quả, phù hợp tình hình biến động của thị trường trong từng giai đoạn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
* Nhiệm vụ
Để làm đúng chức năng của mình công ty có những nhiệm vụ cơ bản sau :
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch… Bảo toàn và mở rộng nguồn vốn để hoạt động và tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nghiên cứu khả năng tiêu thụ của thị trường trong và ngoài nước để cải tiến sản xuất kinh doanh. Công ty chủ động linh hoạt trong sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng các nhu cầu của thị trường, tất cả vì sự tồn tại và phát triển của công ty.
Nghiên cứu, nâng cao năng suất lao động, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng. Huy động, tận dụng các phương tiện vật chất có sẵn của công ty để phục vụ tốt cho kinh doanh. Chấp hành luật pháp Nhà Nước, thực hiện các chế độ chính sách về quản lý và sử dụng vốn, vật tư, tài sản , nguồn lực, thực hiện hạch toán kinh tế, bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng tốt lực lượng lao động theo chính sách của nhà nước đối với người lao động, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
Thực hiện đầy đủ mọi cam kết trong hợp đồng kinh tế đã ký kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
2.1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở Công ty
Trong các doanh nghiệp sản xuất, công nghệ sản xuất là nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng. Đặc điểm của các sản phẩm do công ty sản xuất là mỗi loại sản phẩm có một quy trình công nghệ sản xuất riêng biệt, mỗi loại sản phẩm lại có nhiều kích cỡ khác nhau. Do đó mỗi lo ại sản phẩm được tổ chức sản xuất ở một phân xưởng riêng biệt. Ở đây em xin giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Giàn giáo ở phân xưởng Giàn giáo.
Sơ đo à12: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Giàn giáo
Thép
Sắt
Uốn
Hàn
Sơn
Lắp ghép
Thành phẩm
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty
2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán.
* Chức năng nhiệm vụ từng phần hành kế toán:
- Kế toán trưởng :
Là người đứng đầu phòng kế toán của đơn vị, chịu trách nhiệm toàn bộ công việc kế toán, có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công việc kế toán cho phù hợp với loại hình sản xuất của công ty.
- Kế toán tổng hợp :
Có nhiệm vụ tổng hợp số liệu do các kế toán khác chuyển đến từ đó đưa ra các thông tin trên cơ sở số liệu, xem xét tất cả các chỉ tiêu kế toán, lập báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của toàn công ty trên báo cáo tài chính.
- Kế toán thành phẩm và tiêu thụ sản phẩm :
Có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập, xuất kho thành phẩm.
- Kế toán tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm :
Là bộ phận phụ trách khâu tính giá thành cho những sản phẩm mà công ty sản xuất ra.
- Kế toán công nợ :
Có nhiệm vụ theo dõi các khoản công nợ phải thu phải trả trong Công ty và giữa Công ty với khách hàng, với ngân hàng, với nhà cung cấp….
- Kế toán nguyên vật liệu và CCDC: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu, CCDC trong quá trình sản xuất. Cuối tháng, tập hợp số liệu báo cáo vật liệu tồn kho. Khi có yêu cầu bộ phận kế toán nguyên vật liệu cùng các bộ phận khác tiến hành kiểm kê tại kho vật tư, đối chiếu với sổ sách kế toán.
- Kế toán TSCĐ:
Có nhiệm vụ phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm nguyên giá TSCĐ. Hàng tháng tính số tiền khấu hao TSCĐ, ghi vào sổ khấu hao, lập báo cáo tổng hợp tăng giảm TSCĐ.
- Kế toán vốn bằng tiền, tiền lương: Chịu trách nhiệm về các Tài khoản kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính. Lập bảng phân bổ lương và các khoản trích theo lương của các phân xưởng và toàn doanh nghiệp.
Sơ đồ 13: Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty:
Kế toán trưởng
Kế toán tổng hợp
KT vốn bằng tiền, t.lương
KT Công nợ
KT tập hợp chi phí và giá thành
KT thành phẩm và tiêu thụ
Thủ quỹ
Nhân viên kinh tế
KT TSCĐ
2.1.5.2. Tổ chức công tác kế toán của Công ty:
- Hình thức kế toán áp dụng tại công ty : Công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ trên phần mềm kế toán Bravo 5.0. Quy trình hạch toán, xử lý chứng từ, cung cấp thông tin kế toán của Công ty đều được thực hiện trên máy vi tính.
- Sau khi lựa chọn các tài khoản cần sử dụng, Công ty quy định mỗi loại chứng từ ghi sổ ghi Nợ một tài khoản đối ứng với có các tài khoản khác.
- Niên độ kế toán quy định: Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm.
- Kỳ kế toán áp dụng: Theo tháng.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Hệ thống tài khoản kế toán: Để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty sử dụng các TK 621, 622, 627, 154, và các TK khác như TK 141, 331, 152,111, 334,338,153… Các TK đều được mã hoá cho từng phân xưởng, từng sản phẩm.
- Hệ thống sổ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán là hình thức Chứng từ ghi sổ. Hệ thống sổ kế toán Công ty sử dụng là: Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ; Sổ cái; Sổ, thẻ kế toán chi tiết; Bảng tổng hợp sổ chi tiết; Bảng cân đối số phát sinh; Báo cáo tài chính.
Sơ đồ14: Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty Thiết bị phụ tùng Hoà Phát
Chứng từ gốc và bảng tập hợp chứng từ cùng loại
Chứng từ mã hoá nhập dữ liệu vào máy
Chứng từ ghi sổ
Sổ chi tiết
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ cái tài khoản
Bảng cân đối số phát sinh
Bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính
Bảng tổng hợp chi tiết
Ghi hàng ngày :
Ghi cuối tháng :
Đối chiếu :
2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hoà Phát.
2.2.1. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty.
2.2.1.1. Đặc điểm, yêu cầu quản lý và phân loại chi phí sản xuất ở Công ty.
Là một doanh nghiệp sản xuất nên cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác, chi phí sản xuất của Công ty là những chi phí doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình sản xuất sản phẩm. Do đó, đặc điểm, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tại mỗi doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của quá trình sản xuất ra sản phẩm của doanh nghiệp đó. Tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hoà Phát tổ chức sản xuất rất nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm lại có một quy trình sản xuất riêng biệt, do vậy Công ty tổ chức sản xuất các sản phẩm tại các phân xưởng sản xuất khác nhau. Vì vậy, chi phí sản xuất của Công ty phát sinh tại các phân xưởng khác nhau đòi hỏi Công ty phải tổ chức tập hợp chi phí tại từng phân xưởng. Mặt khác, do đặc điểm sản phẩm của Công ty là mỗi loại sản phẩm có nhiều kích cỡ khác nhau với cùng một loại nguyên vật liệu, do đó để quản lý chính xác đối tượng chịu chi phí còn phải phân bổ từng loại chi phí sản xuất cho các đối tượng đó. Cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác, chi phí sản xuất của Công ty cũng bao gồm 3 khoản mục chi phí, đó là: chi p...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement