Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuonghuong70
#999577 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓM TẮT
Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng trong các doanh
nghiệp. Bởi đây là yếu tố then chốt góp phần quyết định đến sự thành bại, uy tín và
sự phát triển chung của cả doanh nghiệp. Vì vậy, ngƣời lao động luôn là mối quan
tâm hàng đầu tại các doanh nghiệp nói chung và Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng
Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (Techcombank Đà Nẵng) nói riêng.
Vấn đề là làm thế nào để có đƣợc đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao, làm việc
hiệu quả đang là mối quan tâm lớn của các nhà quản lý doanh nghiệp. Để nâng cao
hiệu quả làm việc của ngƣời lao động đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp là
phải quan tâm đến công tác tạo động lực cho ngƣời lao động.
Tuy nhiên, hiện nay công tác tạo động lực tại Techcombank Đà Nẵng vẫn
chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, việc sử dụng các công cụ tạo động lực vẫn còn
thiếu tính chuyên nghiệp. Mặc dù ngân hàng đã có một số chính sách, biện pháp để
tạo động lực góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, song tạo động lực
cần thƣờng xuyên duy trì, điều này đòi hỏi lãnh đạo công ty phải hiểu thấu đáo
và ứng dụng đúng cách các phƣơng pháp tạo động lực.
Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài : “Tạo động lực làm
việc cho cán bộ và nhân viên Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam – Chi
nhánh Đà Nẵng (Techcombank Đà Nẵng)” làm hƣớng nghiên cứu cho Luận văn tốt
nghiệp của mình.
Qua đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến việc tạo
động lực làm việc cho ngƣời lao động. Sau khi tiến hành phân tích thực trạng của
công tác tạo động lực làm việc tại Techcombank Đà Nẵng, tác giả đề xuất một số
giải pháp nhằm góp phần vào việc hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho
cán bộ và nhân viên tại Techcombank Đà Nẵng trong thời gian tới. Hi vọng với sự
chuyên nghiệp và tính cầu thị của Lãnh đạo Techcombank Đà Nẵng, các chính sách
tạo động lực làm việc đƣợc áp dụng sẽ đạt đƣợc những thành công nhƣ mong đợi.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng trong các doanh
nghiệp. Bởi đây là yếu tố then chốt góp phần quyết định đến sự thành bại, uy tín và
sự phát triển chung của cả doanh nghiệp. Đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa và hội
nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, môi trƣờng cạnh tranh ngày
càng trở nên gay gắt giữa các doanh nghiệp đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng
cho mình một đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao, làm việc hiệu quả nhằm phát huy
các thế mạnh của doanh nghiệp để dành đƣợc lợi thế cạnh tranh trên thị trƣờng. Vì
vậy, ngƣời lao động luôn là mối quan tâm hàng đầu tại các doanh nghiệp nói chung
và Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (Techcombank
Đà Nẵng) nói riêng.
Vấn đề làm thế nào để có đƣợc đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao, làm việc
hiệu quả đang là mối quan tâm lớn của các nhà quản lý doanh nghiệp. Bởi lẽ hiệu
quả làm việc của ngƣời lao động phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhƣ khả năng, năng
lực của ngƣời lao động, phƣơng tiện và các nguồn lực để thực hiện công việc và
động lực lao động…Trong đó động lực lao động là một yếu tố quan trọng có ảnh
hƣởng lớn đến sự nỗ lực, hành vi, ý thức làm việc. Do đó để nâng cao hiệu quả làm
việc của ngƣời lao động đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp là phải quan tâm
đến công tác tạo động lực cho ngƣời lao động.
Tuy nhiên, hiện nay công tác tạo động lực tại Techcombank Đà Nẵng vẫn
chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, việc sử dụng các công cụ tạo động lực vẫn còn
thiếu tính chuyên nghiệp. Mặc dù ngân hàng đã có một số chính sách, biện pháp để
tạo động lực góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, song tạo động lực
cần thƣờng xuyên duy trì, điều này đòi hỏi lãnh đạo công ty phải hiểu thấu đáo
và ứng dụng đúng cách các phƣơng pháp tạo động lực.
Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác tạo động lực đối với
ngƣời lao động tại đơn vị đang cộng tác nên tui chọn đề tài: “Tạo động lực làm
việc cho cán bộ và nhân viên Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam – Chi
nhánh Đà Nẵng (Techcombank Đà Nẵng)”, làm hƣớng nghiên cứu cho Luận văn
tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu của luận văn là đƣa ra các giải pháp cụ thể để giúp cho
công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Techcombank Đà Nẵng tốt
hơn.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Đƣa ra đƣợc tổng quan cơ sở lý luận công tác tạo động lực làm việc cho
ngƣời lao động.
- Làm rõ các tiêu chí đánh giá về công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ
và nhân viên tại Ngân hàng TMCP Techcombank Đà Nẵng.
- Phân tích thực trạng về công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ và nhân
viên tại Ngân hàng TMCP Techcombank Đà Nẵng..
- Dựa trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao chất lƣợng về công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ và nhân
viên tại Ngân hàng TMCP Techcombank Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020.
3. Câu hỏi nghiên cứu
Các câu hỏi nghiên cứu chủ yếu của đề tài có thể được tóm tắt như sau.
- Những vấn đề còn tồn tại ở Techcombank Đà Nẵng trong công tác tạo động
lực là gì?
- Giải pháp nhƣ thế nào để tác động tới công tác tạo động lực cho cán bộ và nhân
viên của Techcombank Đà Nẵng nhằm cho hiệu quả cao nhất?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
a. Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề liên quan đến công tác tạo động lực làm
việc của cán bộ và nhân viên tại Techcombank Đà Nẵng.
b. Phạm vi nghiên cứu
Về nội dung : nghiên cứu một số nội dung chủ yếu liên quan đến công tác tạo
động lực làm việc cho ngƣời lao động.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phuonggnguyen
#1034028 Ad ơi em tải file bị lỗi ạ. Không về file doc hay pdf nên không đọc được ạ
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034032
phuonggnguyen đã viết:Ad ơi em tải file bị lỗi ạ. Không về file doc hay pdf nên không đọc được ạgiải nén được pdf còn gì bạn
Hình đại diện của thành viên
By phuonggnguyen
#1034062 Em tải được rồi ạ. Em cảm ơn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement