Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngocxit_vn
#998075 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA DOANH
NGHIỆP..........................................................................................................................5
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ....................................................................5
1.2. Cơ sở lý luận về chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp.....................7
1.2.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh và hoàn thiện chiến lược kinh
doanh ........................................................................................................................7
1.2.2. Các loại hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp ...............10
1.2.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh......................................................11
1.2.4. Nội dung của chiến lược kinh doanh..................................................13
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh.......................18
1.3. Kinh nghiệm hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của một số doanh
nghiệp..........................................................................................................................32
1.3.1. Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Kinh Đô ...................32
1.3.2. Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần viễn thông Hà Nội
(HANOITELECOM) ...........................................................................................36
1.3.3. Bài học kinh nghiệm về hoàn thiện chiến lược kinh doanh ..........41
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ......................42
2.1. Phƣơng pháp luận:...........................................................................................42
2.2. Các phƣơng pháp cụ thể đƣợc sử dụng để thực hiện luận văn.............43

2.2.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp...................................................43
2.2.2. Phương pháp trừu tượng hóa khoa học: ...........................................44
2.2.3. Phương pháp thống kê mô tả: ..............................................................44
2.3. Phƣơng pháp thu thập và xử lý số liệu.......................................................45
2.3.1 Nguồn số liệu luận văn............................................................................45
2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu......................................................................45
2.3.3 Phương pháp phân tích SWOT..............................................................46
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG
TYTNHH CÔNG NGHIỆP SPINDEX HÀ NỘI ....................................................47
3.1. Giới thiệu khái quát về công ty Spindex....................................................47
3.1.1. Thông tin khái quát về công ty .............................................................47
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty .......................................................47
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Spindex Hà Nội ....................................49
Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của đơn vị......................50
3.1.4. Các lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh:...............................50
3.2. Thực trạng chiến lƣợc kinh doanh của công ty Spindex........................51
3.2.1. Các chiến lược kinh doanh mà công ty đã lựa chọn trong thực
tiễn...........................................................................................................................51
3.2.2 Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của Công ty Spindex Hà
nội............................................................................................................................57
3.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế ........................................................65
3.3. Phân tích SWOT đối với chiến lƣợc kinh doanh của Công ty TNHH
Công nghiệp Spindex Hà Nội ...............................................................................67
3.3.1. Những điểm mạnh (S).............................................................................67
3.3.2. Những điểm yếu (W) ...............................................................................67
3.3.3. Những cơ hội (O).....................................................................................68
3.3.4. Những thách thức (T)..............................................................................69

3.3.5. Các phương án kết hợp ..........................................................................69
CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC
KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SPINDEX HÀ NỘI
TRONG THỜI GIAN TỚI .........................................................................................73
4.1. Phƣơng hƣớng kinh doanh của công ty Spindex Hà Nội .....................73
4.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của công ty
Spindex Hà Nội ........................................................................................................74
4.2.1. Hoàn thiện công tác xác định mục tiêu và lựa chọn chiến lược
của công ty Spindex. ...........................................................................................74
4.2.2. Hoàn thiện công tác nghiên cứu môi trường bên trong và bên
ngoài công ty ........................................................................................................78
4.2.3. Hoàn thiện Chiến lược sản xuất và tác nghiệp: ..............................82
4.2.4. Hoàn thiện chiến lược Marketing ......................................................85
4.2.5. Hoàn thiện chiến lược nguồn nhân lực.............................................87
KẾT LUẬN ..................................................................................................................91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................92
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nƣớc ta có nhiều chuyển biến
rõ rệt trên nhiều phƣơng diện.Và một trong những bộ phận góp phần quan trọng
vào sự phát triển của nền kinh tế là sự phát triển của các doanh nghiệp.Bên cạnh
sự phát triển của doanh nghiệp Nhà nƣớc, doanh nghiệp tƣ nhân hay doanh
nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, vẫn còn những hạn chế mà các doanh nghiệp
Việt Nam đang gặp phải. Để doanh nghiệp có thể “sống sót” trong nền kinh tế
thị trƣờng thì đòi hỏi bản thân các doanh nghiệp phải tạo đƣợc lợi thế cạnh tranh
cho mình. Chiến lƣợc kinh doanh chính là một trong những mắt xích quan trọng,
là nền tảng tạo tiền đề cho các bƣớc phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Hoàn
thiện chiến lƣợc kinh doanh để từ đó áp dụng chiến lƣợc kinh doanh vào hoạt
động là khâu quan trọng và có tính quyết định đối với sự sống còn của doanh
nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào
chiến lƣợc kinh doanh. Một doanh nghiệp có chiến lƣợc kinh doanh tốt sẽ biết
mình phải làm gì, không nên làm gì, để giữ vững vị thế của mình trên thị trƣờng
và đảm bảo sự phát triển bền vững, toàn diện.Vì thế, việc đƣa chiến lƣợc kinh
doanh trở thành công cụ và phƣơng pháp chủ đạo quản trị các doanh nghiệp có
một tầm quan trọng đặc biệt. Điều này đòi hỏi phải tìm hiểu cả những vấn đề lý
luận và thực tiễn về cơ chế hoạt động của doanh nghiệp.
Là một trong những doanh nghiệp có 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài với
sản phẩm chủ yếu là linh kiện máy in, linh kiện cơ khí chính xác… Công ty
TNHH công nghiệp Spindex Hà Nội cũng có những điểm chung nhất định
nhƣ những doanh nghiệp khác. Trong giai đoạn hiện nay, để công ty có thể
mở rộng thị trƣờng hơn nữa ở Việt Nam, thu đƣợc lợi nhuận cao hơn trong
quá trình hoạt động của mình thì chiến lƣợc kinh doanh của công ty cũng
đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt hơn nữa, những sản phẩm mà công
ty sản xuất và đƣa ra thị trƣờng tiêu thụ đã có nhiều đối thủ cạnh tranh trong
và ngoài nƣớc, vì vậy, để đảm bảo việc tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hoạt động
và thu đƣợc lợi nhuận từ hoạt động của mình, bản thân công ty phải có những
bƣớc đi thật vững chắc, và một trong những bƣớc đi quan trọng, tiền đề đó là
việc hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh. Những năm qua, dựa vào những chiến
lƣợc kinh doanh cụ thể, Spindex đã thu đƣợc những thành quả quan trọng trong
quá trình hoạt động của mình.
Nhận thấy vai trò quan trọng của chiến lƣợc kinh doanh đối với các
doanh nghiệp nói chung và đối với công ty Spindex nói riêng, tác giả đã chọn
đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh tại công ty TNHH Công
nghiệp Spindex Hà Nội”.
2. Câu hỏi nghiên cứu:
Để đảm bảo đƣợc những bƣớc phát triển đột phá và hiệu quả trong giai
đoạn tới, Spindex cần có những giải pháp gì để hoàn thiện chiến lƣợc kinh
doanh của Công ty?
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở phân tích, đánh giá chiến lƣợc kinh doanh hiện hành của
công ty TNHH Công nghiệp Spindex Hà Nội, đề xuất các giải pháp nhằm
hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của Công ty.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lƣợc kinh doanh và tìm hiểu
các hình thức đặc thù của chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm linh kiện cơ khí
chính xác.
- Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động và các cách thức kinh
doanh sản phẩm của công ty.
- Đánh giá thực trạng chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm tại Công ty
THHH công nghiệp Spindex Hà Nội.
- Đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển chiến lƣợc kinh
doanh sản phẩm linh kiện cơ khí chính xác tại Công ty THHH công nghiệp
Spindex Hà Nội.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: Công ty TNHH Công nghiệp Spindex Hà Nội
+ Về thời gian: Từ năm 2010 – 2014
- Phạm vi nội dung:
Về phần nội dung, bài nghiên cứu này sẽ tiếp cận những vấn đề lý
luận và thực tiễn về chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp
5. Đóng góp của luận văn:
- Phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chiến lƣợc kinh doanh của
công ty TNHH công nghiệp Spindex Hà Nội trong nhƣng năm qua ( giai đoạn
từ năm 2010 đến năm 2014)
- Đề xuất các kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc kinh
doanh của công ty TNHH công nghiệp Spindex trong những năm tới.
6. Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu
Luận văn gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, cơ sở thực
tiễn về chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp.
Chƣơng 2:Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu.
Chƣơng 3: Thực trạng chiến lƣợc kinh doanh của Công ty TNHH công
nghiệp Spindex Hà Nội.
Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh
của công ty TNHH công nghiệp Spindex Hà Nội trong thời gian tới.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By angle1026
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022732 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement