Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By perfume_zon
#996204 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG ............... 8
1.1 Khái niệm động lực làm việc................................................................... 8
1.1.1 Động lực làm việc và động lực làm việc của cá nhân ...................... 8
1.1.2 Vai trò của động lực lao động......................................................... 13
1.1.3 Tạo động lực cho người lao động
1.1.4 Sự cần thiết phải tạo động lực làm việc cho người lao động trong
các cơ quan hành chính nhà nước ........................................................... 15
1.1.5 Sự khác nhau về động lực lao động giữa cơ quan nhà nước với khu vực
tư nhân ...................................................................................................... 15
1.2 Các lý thuyết về tạo động lực lao động ................................................. 16
1.2.1 Lý thuyết phân cấp nhu cầu của Maslow........................................ 16
1.2.2 Học thuyết hai nhân tố của Herzberg với việc quản lý nhân viên.. 18
1.2.3 Học thuyết công bằng của J. Stacy. Adams .................................... 19
1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực lao động ....................................... 20
1.3.1 Các yếu tố cá nhân người lao động ................................................ 21
1.3.2 Các yếu tố thuộc nội hàm công việc đang đảm nhận ..................... 22
1.3.3 Các yếu tố thuộc môi trường tổ chức.............................................. 23
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC TẠI UBND QUẬN LÊ CHÂN .............................................. 26
2.1 Tổng quan về quận Lê Chân.................................................................. 26
2.1.1 Đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội........................................................ 26
2.1.2 Vị trí, chức năng của cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Lê Chân27
2.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn ....................................................................... 28
2.1.4 Phân tích đặc điểm công việc chuyên môn tại Ủy ban nhân dân
quận Lê Chân ........................................................................................... 29
2.1.5 Các thước đo động lực làm việc của cán bộ công chức ................. 32
2.2 Phân tích thực trạng về động lực làm việc của cán bộ, công chức tại
UBND quận Lê Chân................................................................................... 34
2.2.1 Phân tích các yếu tố tạo động lực từ đặc điểm công việc............... 34
2.2.2 Phân tích các yếu tố tạo động lực từ phía cơ quan. ....................... 37
2.2.3 Phân tích các yếu tố tạo động lực từ phía cá nhân......................... 54
2.3 Đánh giá chung ...................................................................................... 56
2.3.1 Những yếu tố tạo động lực:............................................................. 56
2.3.2 Những yếu tố làm hạn chế động lực làm việc cho CB, CC............. 57
Chƣơng 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND QUẬN LÊ CHÂN.................... 60
3.1 Định hƣớng và quan điểm phát triển nguồn nhân lực tại UBND quận Lê
Chân ............................................................................................................. 60
3.2 Các giải pháp nhằm cải thiện động lực làm việc cho cán bộ, công chức
tại UBND quận Lê Chân.............................................................................. 61
3.2.1 Các giải pháp từ phía tổ chức......................................................... 61
3.2.2 Các giải pháp từ phía cá nhân........................................................ 66
3.3 Một số đề xuất đối với Chính phủ và UBND thành phố Hải Phòng..... 66
3.3.1 Cải cách chính sách tiền lương khoa học và hợp lý:...................... 66
3.3.2 Tiếp tục có những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong việc đào tạo
và tuyển chọn cán bộ, công chức có trình độ cao.................................... 67
3.3.3 Tăng cường quyền tự chủ cho khối hành chính. ............................. 68
KẾT LUẬN..................................................................................................... 71
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 72
PHỤ LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài
Ngày nay, nguồn lực con ngƣời đóng một vai trò quan trọng hơn bao
giờ hết đối với sự thành công của một tổ chức. Con ngƣời không chỉ là một
yếu tố cơ bản trong quá trình hoạt động của tổ chức mà còn là chìa khóa dẫn
đến thành công của mỗi tổ chức. Một tổ chức chỉ đạt đƣợc mục tiêu của mình
khi các nhân viên làm việc một cách hiệu quả và sáng tạo. Vì vậy, tạo động
lực làm việc rất quan trọng đối với môi trƣờng làm việc và có ảnh hƣởng trực
tiếp đến hoạt động của các thành viên. Tạo động lực cho nhân viên nên đƣợc
coi nhƣ là ƣu tiên của bất kỳ một tổ chức nào. Tuy nhiên, không phải tổ chức
nào cũng có kế hoạch chiến lƣợc đối với tạo động lực cho nhân viên, đặc biệt
là các tổ chức hành chính công.
Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng có chức năng là
đơn vị quản lý nhà nƣớc cấp địa phƣơng, đóng vai trò quan trọng trong việc
hoàn thành các mục tiêu kinh tế, chính trị xã hội, quốc phòng an ninh trên toàn
thành phố. Vì vậy, chất lƣợng nguồn cán bộ, công chức và hiệu quả công việc
phải nhìn nhận rõ ràng. Tuy nhiên, năng lực và chất lƣợng làm việc của cán bộ,
công chức đƣợc đánh giá là chƣa hiệu quả, chƣa tận dụng hết năng lực của công
chức và chƣa tạo đƣợc niềm đam mê trong công việc cho công chức, điều này
ảnh hƣởng rất lớn đến mục tiêu của cơ quan nhà nƣớc cấp địa phƣơng.
Đặc điểm công việc của cơ quan hành chính nhà nƣớc đòi hỏi cán bộ, công
chức phải có trình độ chuyên môn cao và đam mê với công việc. Tuy nhiên, việc
hoạt động kém hiệu quả của cán bộ, công chức ở cơ quan hành chính nhà nƣớc
đang là vấn đề cần đƣợc quan tâm và nhìn nhận một cách khách quan.
Hầu hết các cán bộ, công chức đều đƣợc đào tạo chuyên môn cao, có hệ
thống và kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nƣớc, tuy nhiên họ làm

việc vẫn kém hiệu quả. Vậy nguyên nhân vì sao? Môi trƣờng làm việc chƣa thực
sự lôi cuốn nhân viên làm việc, chƣa khuyến khích nhân viên làm việc hăng hái
và chƣa tận đụng đƣợc hết tiềm năng của nhân viên. Trên thực tế có 02 trƣờng
hợp bỏ việc và 02 trƣờng hợp thi trúng tuyển nhƣng không vào làm.
Lãnh đạo UBND cũng đã nhận ra những vấn đề trên và thừa nhận rằng môi
trƣờng làm việc tại UBND còn kém đã làm giảm sự nhiệt huyết và động lực cho
nhân viên. Và UBND quận cũng đã có nhiều chính sách để khuyến khích nhân viên
làm việc: khen thƣởng, bổ nhiệm, lên lƣơng trƣớc thời hạn…đối với những cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác. Tuy nhiên, đó vẫn chƣa thực sự mang lại hiệu
quả cho việc quản lý nguồn nhân lực công chức của quận. cần thực sự hiểu
đƣợc mục đích và nhu cầu của công chức là gì? Và yếu tố nào tạo ra động lực làm
việc cho họ. Từ đó mới đƣa ra đƣợc những giải pháp hữu ích tạo đƣợc động lực làm
việc cho công chức, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và trách nhiệm công vụ
đồng thời góp phần hoàn thành các mục tiêu của cơ quan.
Là một công chức tại UBND quận Lê Chân, tác giả nhận thấy tầm quan
trọng của việc sử dụng các công cụ tạo động lực cho cán bộ, công chức trong
quận là điều hết sức cần thiết, vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: Tạo động lực làm
việc cho cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, thành phố
Hải Phòng làm nội dung nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình.
2 Mục tiêu nghiên cứu
Mục đích của nghiên cứu tập trung:
- Làm rõ các thƣớc đo để đánh giá động lực làm việc của cán bộ, công
chức tại UBND quận Lê Chân
- Phân tích thực trạng động lực làm việc của cán bộ công chức tại
UBND quận
- Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện động lực làm việc của cán bộ,
công chức tại UBND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Pinkgo123
#1025915 Mods ơi, giúp em với, cho em xin tài liệu này với ạ, em Thank mods nhiều nhiều...
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1026020 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement