Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By steven_nguyen0606
#941758

Download miễn phí Đề tài Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, việc phát triển kinh tế hàng hoá là một yêu cầu bức thiết, khách quan – có thể xem đây là con đường cơ bản để đưa kinh tế nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu so với xu thế phát triển chung của toàn cầu. Đồng thời chúng ta phải thiết lập được một môi trường kinh tế, hành lang pháp lý thuận lợi nhằm hấp dẫn, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động kinh tế – qua đó phát triển kinh tế hàng hoá lên một tầm cao, thúc đẩy thị trường ở các cấp độ khác nhau, đan xen phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì thế, cho nên ngoài những đặc trưng vốn có của kinh tế thị trường nói chung thì kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có những đặc trưng riêng của nó.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


bán hàng hóa tin tức.
Hệ thống thị trường xã hội chủ nghĩa là một chỉnh thể hữu cơ, các loại thị trường liên hệ với nhau, nương dựa vào nhau và chế ước lẫn nhau, một loại thị trường nào đó trưởng thành không đầy đủ hay vận hành không thông suốt, điều đó có thể liên quan tới các thị trường khác, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát huy công năng của cả hệ thống thị trường. Ví dụ, nếu thị trường tư liệu sản xuất trưởng thành muộn, thì thị trường hàng tiêu dùng sẽ có thể vì sự cung cấp tư liệu sản xuất không đủ mà khó có thể được phong phú, thị trường tiền vốn cũng có thể vì nhu cầu tư liệu sản xuất không đủ mà khó có thể sôi động. Tương tự, nếu không có thị trường hàng tiêu dùng cung cấp phong phú hàng tiêu dùng, không có thị trường sức lao động cung cấp đầy đủ những người lao động thành thạo, không có thị trường tiền vốn cung cấp tiền vốn đầy đủ, sự phát triển của thị trường tư liệu sản xuất cũng sẽ bị hạn chế.
Mức độ trưởng thành của thị trường là một tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển của kinh tế thị trường, đồng thời cũng là điều kiện quan trọng của sự phát triển kinh tế thị trường. Trước hết, hệ thống thị trường hoàn thiện là yêu cầu bản chất của việc kiến lập thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Kiến lập thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là mục tiêu của công cuộc cải cách thể chế kinh tế của nước ta, mà thực chất của thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là phải làm cho thị trường dưới sự điều hành vĩ mô của nhà nước phát huy được tác dụng có tính cơ sở của việc phân phối bố trí tài nguyên. Hệ thống thị trường hoàn thiện là cơ sở vận hành và vật dẫn vận hành trong việc phát huy tác dụng có tính cơ sở của việc phân phối bố trí tài nguyên của thị trường. Mức độ trưởng thành của hệ thống thị trường phản ánh mức độ tác dụng phân phối bố trí tài nguyên của thị trường, cũng tiêu chí cho mức độ thành thục của thể chế kinh tế thị trường. Đồng thời, bồi dưỡng và phát động hệ thống hệ thống thị trường lại là trụ cột quan trọng của việc xây lắp nên cái khung cơ bản của thể chế kinh tế thị trường. Chế độ doanh nghiệp hiện đại và hệ thống điều hành vĩ mô hoàn thiện là nội dung quan trọng của cái khung cơ bản của thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Còn muốn kiến lập chế độ doanh nghiệp hiện đại, làm cho doanh nghiệp trở thành người sản xuất kinh doanh hàng hóa được tự chủ kinh doanh, tự do lời lỗ, tự hối thúc mình hướngtới kỳ vọng, tự phát triển, thật sự trở thành chủ thể trong hoạt động thị trường, thì phải có hệ thống thị trường phát triển làm tiền đề. Hệ thống điều hành vĩ mô mới chủ yếu là vận dụng các chính sách kinh tế và đòn bẩy kinh tế như: tín dụng, lãi suất, tỷ giá, tài chính, thuế, tiền lương, giá cả..., thông qua việc điều tiết khống chế thị trường để hướng dẫn doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp thực hiện việc quản lý gián tiếp, đó cũng không tách khỏi hệ thống thị trường hoàn thiện.
Thứ ba, hệ thống thị trường hoàn thiện là điều kiện bên ngoài không thể thiếu được của việc chuyển đổi thể chế kinh tế .
Chuyển đổi cơ chế kinh doanh của doanh nghiệp quốc doanh, tăng cường sức sống của doanh nghiệp, là khâu trung tâm của việc kiến lập thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Mà mấu chốt của việc chuyển đổi cơ chế kinh doanh của doanh nghiệp là thực hiện đầy đủ quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp trở thành thực thể kinh tế độc lập được tự chủ kinh doanh, tự do lời lỗ. Muốn thế phải có hệ thống thị trường thống nhất, hoàn thiện. Vì việc thực hiện các quyền tự chủ của doanh nghiệp như: quyền quyết sách kinh doanh, quyền tiêu thụ sản phẩm, quyền thu mua vật tư, quyền quyết sách đầu tư, quyền xử trí tài sản, quyền hợp nhất liên doanh, quyền về lao động nhân sự, quyền phân phối thu nhập... không tách rời thị trường các loại hàng hóa bao gồm cả thị trường tư liệu sản xuất và thị trường các yếu tố, bao gồm cả thị trường tiền vốn, kỹ thuật, sức lao động... cùng với việc hoàn thiện và phát triển thị trường tài sản với đầy đủ chức năng. Nếu không có điều kiện thị trường tương ứng, việc thực hiện đầy đủ các quyền tự chủ của doanh nghiệp cũng sẽ biến thành những lời nói suông.
Cuối cùng, hệ thống thị trường hoàn thiện là điều kiện tất yếu cho việc thực hiện điều hành vĩ mô của nhà nước.
Trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, bản thân tác động của thị trường và cơ chế thị trường cũng tồn tại những khiếm khuyết như: tính chụp giật, tính mù quáng, tính tự phát, tính lũng đoạn... từ đó dẫn đến sự lãng phí tài nguyên và hoạt động kinh tế không có trật tự. Để khắc phục những khiếm khuyết đó, làm cho hoạt động của chủ thể thị trường phù hợp với mục tiêu chiến lược của phát triển kinh tế - xã hội, nhà nước phải tăng cường điều hành vĩ mô. Biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước, có cái có thể tác dụng trực tiếp đến các chủ thể kinh tế, nhưng phần lớn thông qua thị trường để hướng dẫn các doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi phải có hệ thống thị trường hoàn thiện. Nếu không có hệ thống thị trường hoàn thiện, các biện pháp quản lý gián tiếp của nhà nước sẽ mất hiệu lực, kết quả là trật tự kinh tế - xã hội bị hỗn loạn. Chỉ có đẩy nhanh việc bồi dưỡng và hoàn thiện hệ thống thị trường, mới có thể kiến lập nổi hệ thống điều hành vĩ mô gián tiếp.
Mô thức mục tiêu của công cuộc cải cách thể chế kinh tế của nước ta là kiến lập thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, từ đó đối với hệ thống thị trường xã hội chủ nghĩa cũng có những yêu cầu mới cao hơn. Trong hệ thống thị trường hoàn hảo, cạnh tranh có thể triển khai đầy đủ, tín hiệu thị trường không thể bị xuyên tạc, tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển của cơ chế thị trường có thể được phát huy đầy đủ. Hệ thống thị trường không hoàn hảo, trong những điều kiện nhất định có thể sẽ "khuyếch đại" những khuyết tật của thị trường. Hệ thống thị trường xã hội chủ nghĩa có mấy đặc trưng chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, tính hoàn chỉnh.
Tính hoàn chỉnh là chỉ hệ thống thị trường xã hội chủ nghĩa phải kết cấu hoàn chỉnh, không chỉ bao gồm thị trường hàng hóa, cũng không bao gồm thị trường các yếu tố sản xuất. Chỉ có các loại thị trường được phát triển đầy đủ, các loại hàng hóa và yếu tố sản xuất đều được đưa vào thị trường lưu thông, mới có thể thông qua tác dụng của cơ chế thị trường để thúc đẩy sự lưu động hợp lý và phân phối bố trí tài nguyên tốt nhất, làm cho chúng càng đáp ứng những nhu cầu của sản xuất xã hội tốt hơn.
Thứ hai, tính thống nhất.
Tính thống nhất là chỉ các loại thị trường ở trong nước là một thể thống nhất, các loại hàng hóa và yếu tố sản xuất tự do lưu động, hợp lý chuyển dịch trong phạm vi toàn quốc, không tồn tại sự chia cắt manh mún và phong toả kh...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement