Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dang_yeu
#759280 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các giải pháp hòan thiện hoạt động giao nhận ngoại thương tại công ty TNHH TM DV GN VT Hà Thành Đạt
GVHD: Nguyeãn Theá Huøng
SV: Phaïm Theá Anh
Trang 2
Ñeà taøi naøy em chuû yeáu taäp trung nghieân cöùu tình hình hoaït ñoäng giao nhaän
ngoaïi thöông taïi coâng ty TNHH TM DV GN VT Haø Thaønh Ñaït trong 3 naêm gaàn
ñaây, naêm 2006, naêm 2007, naêm 2008.
- Ñoái töôïng nghieân cöùu: Caùc yeáu toá beân trong vaø beân ngoaøi coù taùc
ñoäng aûnh höôûng ñeán quaù trình thöïc hieän hoaït ñoäng giao nhaän taïi coâng ty.
- Phaïm vi nghieân cöùu: Thöïc traïng hoaït ñoäng giao nhaän ngoaïi thöông cuûa
coâng ty TNHH TM DV GN VT Haø Thaønh Ñaït trong 3 naêm gaàn ñaây, naêm 2006,
naêm 2007, naêm 2008.
4. Phöông phaùp nghieân cöùu:
Trong chuyeân ñeà toát nghieäp naøy em ñaõ söû duïng caùc phöông phaùp sau ñaây:
-
Phöông phaùp phaân tích kinh teá
-
Phöông phaùp thoáng keâ
-
Phöông phaùp loâgic bieän chöùng.
-
Phöông phaùp chuyeân gia.
5. Noäi dung nghieân cöùu:
Chuyeân ñeà toát nghieäp naøy bao goàm 3 chöông trong ñoù
Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà hoaït ñoäng giao nhaän ngoaïi thöông.
Chöông 2: -Giôùi thieäu veà Coâng ty TNHH TM DV GN VT Haø Thaønh Ñaït.
-Phaân tích quaù trình thöïc hieän giao nhaän taïi Coâng ty THHH TM DV
GN VT Haø Thaønh Ñaït
Chöông 3: Nhöõng giaûi phaùp hoaït ñoäng giao nhaän ngoaïi thöông taïi coâng ty TNHH
TM DV GN VT Haø Thaønh Ñaït.
1. Ý nghĩa chọn đề tài:. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ để hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Hoạt động ngoại thương ngà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement