Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thesun_goesdown_lp
#755227 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng các biện pháp duy trì và phát triển thị trường cho công ty Prudential Việt Nam
KILOBOOKS.COM

Lª Quèc ChÝnh
LuËn v¨n cao häc QTKD 2004

2
P
P
P
h
h
h
Ç
Ç
Ç
n
n
nm
m
m
ë
ë
ë®
®
®
Ç
Ç
Ç
u
u
u1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi

KÓ tõ n¨m 1986, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ® chuyÓn m×nh m¹nh mÏ tõ c¬ chÕ
bao cÊp hµnh chÝnh mÖnh lÖnh sang nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, ho¹t
®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, theo ®Þnh h−íng x héi chñ nghÜa, cã sù qu¶n l ý cña
Nhµ n−íc. Tõ mét nÒn kinh tÕ yÕu kÐm, võa tho¸t khái chiÕn tranh, søc m¹nh néi
sinh thÊp, l¹m ph¸t cao vµ liªn tôc, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®−îc gi¶i phãng, ph¸t
triÓn n¨ng ®éng, ®−a ®Êt n−íc ta tõng b−íc ra khái khã kh¨n, ®êi sèng cña ng−êi
d©n dÇn dÇn ®−îc n©ng cao.

Trong sù ph¸t triÓn chung cña toµn nÒn kinh tÕ, lÜnh vùc tµi chÝnh-ng©n hµng-
b¶o hiÓm nãi chung vµ ngµnh b¶o hiÓm nh©n thä (BHNT) nãi riªng ® cã nh÷ng
®ãng gãp ®¸ng kÓ. NÕu lÊy mèc n¨m 1996, khi thµnh lËp C«ng ty B¶o ViÖt Nh©n
Thä, toµn ngµnh BHNT ® huy ®éng ®−îc vµ ®Çu t− trë l¹i nÒn kinh tÕ hµng chôc
ngh×n tû ®ång. Ngoµi ra, víi tÝnh chÊt −u viÖt riªng cã, BHNT ® gãp phÇn æn
®Þnh kinh tÕ-x héi th«ng qua c«ng t¸c båi th−êng vµ chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm, gi¶i
quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng tr¨m ngµn lao ®éng.

Tuy nhiªn, tõ n¨m 2005 trë l¹i ®©y, toµn ngµnh BHNT b−íc vµo mét giai
®o¹n c¹nh tranh ®Çy khã kh¨n. NÕu giai ®o¹n 2000-2004, ®−îc ®¸nh gi¸ lµ giai
®o¹n t¨ng tr−ëng m¹nh cña ngµnh víi tèc ®é trung b×nh kho¶ng 40%-50%, xÕp
thø 2 trong lÜnh vùc dÞch vô sau ngµnh b−u chÝnh-viÔn th«ng th× sang n¨m 2005,
tèc ®é t¨ng tr−ëng toµn ngµnh BHNT chØ ®¹t 4% n¨m 2005.
Nguyªn nh©n cña t×nh h×nh nµy lµ do sù thay ®æi c¬ cÊu c¹nh tranh cña thÞ tr−êng
tr−íc viÔn c¶nh ViÖt Nam ngµy cµng héi nhËp s©u vµo nÒn kinh tÕ quèc tÕ. Bªn
c¹nh ®ã, c¸c yÕu tè l¹m ph¸t gia t¨ng, sù biÕn ®éng cña gi¸ vµng, ®« la, sù c¹nh
tranh tõ c¸c dÞch vô tµi chÝnh kh¸c nh− ng©n hµng, chøng kho¸n ®ang ®Æt ra
nh÷ng th¸ch thøc to lín c¸c doanh nghiÖp BHNT.

Trong c¸c doanh nghiÖp BHNT, c«ng ty BHNT Prudential ViÖt Nam (sau
®©y gäi t¾t lµ c«ng ty Prudential) ®ang lµ doanh nghiÖp dÉn ®Çu thÞ tr−êng víi
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong sự phát triển chung của toàn nền kinh tế, lĩnh vực tài chính ngân hàng bảo hiểm nói chung và ngành bảo hiểm nhân thọ nói riêng đã có những đóng góp đáng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement