Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Beavis
#753967 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở tổng công ty dệt may Việt Nam
KILOBOOKS.COM
2
Lêi më ®Çu

§Æc tr−ng quan träng cña t×nh h×nh thÕ giíi ngµy nay lµ xu h−íng quèc tÕ
ho¸. NÒn kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng ph¸t triÓn, mçi n−íc dï lín hay nhá ®Òu ph¶i tham gia vµo sù ph©n c«ng lao ®éng khu vùc vµ quèc tÕ. Ngµy nay kh«ng mét d©n téc nµo cã thÓ ph¸t triÓn ®Êt n−íc m×nh mµ chØ b»ng tù lùc c¸nh sinh. §Æc biÖt ®èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn nh− ViÖt Nam th× viÖc nhËn thøc ®Çy ®ñ nh÷ng ®Æc tr−ng quan träng nµy vµ øng dông vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®Êt n−íc cã tÇm quan träng h¬n bao giê hÕt. ë n−íc ta, Khi x¸c ®Þnh nh÷ng quan ®iÓm lín vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh “kiªn tr× chiÕn l−îc h−íng m¹nh vÒ xuÊt khÈu ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm trong n−íc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n−íc còng nh− cña tõng vïng, tõng nghµnh, tõng lÜnh vùc trong tõng thêi kú, kh«ng ngõng n©ng cao søc m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng trong n−íc, thÞ tr−êng khu vùc vµ thÞ tr−êng thÕ giíi” .
Thùc hiÖn ®−êng lèi ®æi míi do §¶ng khëi x−íng vµ l·nh ®¹o, trong
nh÷ng n¨m qua th−¬ng m¹i ViÖt Nam ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu b−íc ®Çu quan träng, gãp phÇn t¹o nªn nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c nÒn kinh tÕ - x· héi n−íc ta vµ vÞ thÕ míi trªn thÞ tr−êng quèc tÕ. ViÖt Nam ®· thiÕt lËp ®−îc nhiÒu mèi quan hÖ ngo¹i giao víi nhiÒu n−íc, tiÕp tôc më réng ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng theo h−íng ®a d¹ng ho¸, ®a ph−¬ng ho¸, tÝch cùc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, tham gia c¸c tæ chøc th−¬ng m¹i quèc tÕ nh− ASEAN, AFTA, APEC . .. §iÒu nµy ®· ®¹c biÖt lµm cho lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu ngay cµng trë nªn s«i ®éng.
Trong sè 10 mÆt hµng cã gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu lín nhÊt cña ViÖt
Nam, ph¶i kÓ ®Õn hµng dÖt may. Tuy ®øng ë vÞ trÝ thø hai, nh−ng ®©y lµ mÆt hµng cã nhiÒu lîi thÕ so s¸nh vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cao. H¬n n÷a, víi ®iÒu kiÖn t×nh h×nh n−íc ta hiÖn nay, tËp trung ph¸t triÓn hµng dÖt may lµ hoµn toµn phï hîp.
Nh− vËy, c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn, ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p ®Èy
m¹nh xuÊt khÈu hµng may mÆc ë Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam” gãp
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Một số vấn đề lý luận về XK và vai trò của XK hàng may mặc đối với nền kinh tế Việt Nam. Chương 2. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc ở tổng công ty Dệ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement