Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By p0o_p0o
#753940 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tư vấn đầu tư và thương mại
KILOBOOKS.COM
1

Lêi nãi ®Çu
Tõ sau ®¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam nÒn kinh tÕ n−íc ta tõng
b−íc chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung, quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ
tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n−íc, mét nÒn kinh tÕ h−íng ngo¹i. Tõ ®ã mäi
ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh tÝn dông, tiÒn tÖ trong n−íc ®Òu chÞu sù t¸c ®éng cña
nh÷ng biÕn ®éng kinh tÕ th−¬ng m¹i, tiÒn tÖ tÝn dông trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc.
Trong bèi c¶nh chung cña ®Êt n−íc th× b¶n th©n mçi ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ hay
doanh nghiÖp còng chÞu t¸c ®éng ¶nh h−ëng theo. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i
®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, ®ßi hái ph¶i cã tiÒm lùc m¹nh mÏ vÒ mÆt tµi
chÝnh ®Ó cã ®iÒu kiÖn c¹nh tranh vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. MÆt
kh¸c, theo ®µ ph¸t triÓn cña kinh tÕ, c¸c quan hÖ kinh tÕ tµi chÝnh ngµy cµng më
réng vµ ®a d¹ng. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i cã mét l−îng
vèn nhÊt ®Þnh ®ång thêi tiÕn hµnh ph©n phèi, qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn mét
c¸ch hîp lý, cã hiÖu qu¶ cao nhÊt.
Qu¶n lý vµ sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ lµ mét néi dung quan träng trong
c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña mçi doanh nghiÖp. Nã gióp cho c¸c doanh nghiÖp
n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o ®iÒu kiÖn cho t×nh h×nh tµi
chÝnh cña doanh nghiÖp lu«n ë tr¹ng th¸i æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh. §©y còng lµ mét
vÊn ®Ò lu«n thu hót sù quan t©m cña c¸c nhµ ®Çu t−, l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ
nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
“Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty T− vÊn
®Çu t− vµ Th−¬ng m¹i“
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Môc ®Ých nghiªn cøu: Trªn c¬ së lµm râ nh÷ng nÐt ®Æc thï trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty T− vÊn ®Çu t− vµ Th−¬ng m¹i, ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty thêi gian qua tõ ®ã nªu ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Quản lý và sử dụng vốn sao cho hiệu quả là 1 nội dung quan trọng trong công tác quản lý tài chính của mỗi DN. Nó giúp cho DN nâng cao hiệu quả hđsxkd
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement