Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tr4jt4j_tjm_g4js4c_9x
#753581 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển ngành thủy sản Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Vò V©n Hµ - KT§T - 39Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm c¸c ch−¬ng sau:

Ch−¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn.

Ch−¬ng II :Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t− ph¸t triÓn ngµnh
Thuû S¶n ViÖt Nam giai ®o¹n 1991-2000.

Ch−¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p ®µu t− ph¸t triÓn ngµnh Thuû S¶n ViÖt
Nam.

§Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy em ®· ®−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh cña
thÇy gi¸o Ph¹m V¨n Hïng- Gi¶ng viªn bé m«n- Tr−êng §¹i Häc Kinh TÕ
Quèc D©n.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó trong vô Tæng Hîp Kinh TÕ
Quèc D©n ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ c«ng t¸c thu
thËp tµi liÖu hoµn thµnh chuyªn ®Ò .
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Chương 2 thực trạng sxkd và đầu tư phát triển ngành. Chương 3. Một số giải pháp đầu tư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement