Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cao_nguyen3272
#752008 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng giải pháp phát triển ngành công nghiệp đóng tàu biển và vai trò của ngành trong chuyên chở hàng hóa XNK của VN
KILOBOOKS.COM
TrÇn ThÞ Hång BÝch – A7K38B


2
Ch−¬ng II. T×nh h×nh ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu biÓn vµ vai trß
cña ngµnh nµy trong chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y
Ch−¬ng III. ChiÕn l−îc, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu biÓn ViÖt Nam vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña ngµnh nµy trong chuyªn chë hµng
ho¸ xuÊt nhËp khÈu
Thùc hiÖn néi dung trªn, t¸c gi¶ kho¸ luËn ®· sö dông c¸c ph−¬ng
ph¸p nghiªn cøu nh−: ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp, ph©n tÝch thèng kª, ®èi chiÕu, so s¸nh c¸c
sè liÖu, tµi liÖu, t− liÖu thu thËp ®−îc ®Ó lµm s¸ng tá vµ gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu mµ ®Ò tµi ®Æt ra.
T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ c«ng t¸c t¹i Côc
hµng h¶i ViÖt Nam vµ Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì trong viÖc thu thËp tµi liÖu; xin ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ c¸c thÇy c« gi¸o tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng ®· truyÒn thô nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô; vµ ®Æc biÖt lµ sù tËn t×nh chØ b¶o vµ
gióp ®ì cña thÇy T« Träng NghiÖp - gi¸o viªn bé m«n Kinh tÕ Ngo¹i Th−¬ng - ng−êi ®· trùc tiÕp h−íng dÉn t¸c gi¶ hoµn thµnh tèt kho¸ luËn
nµy.

Hµ Néi th¸ng 12/2003
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Công nghiệp đóng tàu biển, hơn thế nữa, lại là 1 ngành công nghiêp lớn, 1 ngành công nghiệp tổng hợp, sử dụng nhiều sản phẩm của nhiều ngành công nghiệp khác
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement