Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dinhxuanthoai_swg
#751875 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử ở VN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn Thuý H−¬ng - Líp Ph¸p 2 - K37D


2Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu
1
Ch−¬ng I: Nh÷ng néi dung c¬ b¶n TM§T
3
I. Kh¸i niÖm chung vÒ TM§T
:
3
1. TM§T lµ g× ?
3
2. T×m hiÓu mét sè vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn TM§T
3
3. C¸c lo¹i h×nh TM§T
10
II. Lîi Ých cña viÖc øng dông TM§T
11
1/ TÝnh kÞp thêi, tÝnh cËp nhËt cña th«ng tin th−¬ng m¹i
11
2/ Gi¶m ®−îc chi phÝ b¸n hµng vµ tiÕp thÞ
12
3/ Kinh doanh sö dông cöa hµng ¶o - cã thÓ kinh doanh t¹i nhµ
13
4/ N©ng cao kh¶ n¨ng phôc vô vµ duy tr× mèi quan hÖ th−êng xuyªn
víi kh¸ch hµng
14
5/ DÔ dµng ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng
14
6/ Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt
16
7/ Hç trî kü thuËt, sö dông s¶n phÈm cho kh¸ch hµng
18
8/ ThiÕt lËp cñng cè quan hÖ ®èi t¸c.
18
9/ T¹o ®iÒu kiÖn tiÕp cËn kinh tÕ sè ho¸.
19
III. C¸c yªu cÇu cña TM§T
19
1. H¹ tÇng c¬ së c«ng nghÖ
19
2. HTCS nh©n lùc cho TM§T
21
3. B¶o mËt an toµn
21
4. HÖ thèng thanh to¸n tµi chÝnh tù ®éng
23
5. B¶o vÖ së h÷u trÝ tuÖ
23
6. B¶o vÖ ng−êi tiªu dïng
24
7. T¸c ®éng v¨n ho¸ x· héi cña Internet
25
8. H¹ tÇng c¬ së vµ ph¸p lý
26
9. VÊn ®Ò lÖ thuéc c«ng nghÖ
29
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
TMĐT đang phát triển nhanh trên bình diện toàn cầu, tuy hiện nay đang áp dụng chủ yếu ở các nước công nghiệp phát triển, nhưng các nước đang phát triển cũng bắt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement