Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Cormack
#751354 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các quy định pháp lý về hàng hóa trên thị trường Nhật Bản và khả năng thâm nhập của hàng hóa Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
Trong bµi kho¸ luËn nµy em xin ®−îc bµn tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña
hµng ho¸ ViÖt nam sang thÞ tr−êng NhËt b¶n vµ nh÷ng qui ®Þnh ph¸p lý trªn thÞ tr−êng nµy. §èi t−îng nghiªn cøu chñ yÕu cña ®Ò tµi lµ nh÷ng qui ®Þnh
ph¸p lý vÒ hµng ho¸ cña NhËt b¶n vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña hµng ho¸ ViÖt nam. Trªn c¬ së ®ã, kho¸ luËn ®−îc ph©n bæ nh− sau:
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ thÞ tr−êng NhËt b¶n vµ t×nh h×nh xuÊt
khÈu cña ViÖt nam sang NhËt b¶n.
I.T×nh h×nh kinh tÕ thÞ tr−êng NhËt b¶n. II.Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng ViÖt nam sang NhËt b¶n. Ch−¬ng II: C¸c qui ®Þnh ph¸p lý vÒ hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng NhËt b¶n
vµ kh¶ n¨ng th©m nhËp cña hµng ho¸ ViÖt nam.

I.C¸c qui ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ nãi chung.

II.C¸c qui ®Þnh ph¸p lý ®èi víi hµng nhËp khÈu.

III.C¸c qui ®Þnh ph¸p lý ®èi víi mét sè mÆt hµng cô thÓ cã nhu
cÇu t¹i thÞ tr−êng NhËt b¶n mµ ViÖt nam cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu.

IV.Kh¶ n¨ng ®¸p øng cña hµng ho¸ ViÖt nam tr−íc c¸c qui ®Þnh
nµy.
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng th©m nhËp cña hµng
ho¸ ViÖt nam trªn thÞ tr−êng NhËt b¶n.

I.Gi¶i ph¸p vÒ phÝa chÝnh phñ.

II.Gi¶i ph¸p vÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp.
Kho¸ luËn bµn vÒ mét vÊn ®Ò kh¸ cÊp thiÕt nh−ng ®ßi hái sù am hiÓu
réng, ®iÒu nµy tr¸i ng−îc víi tr×nh ®é h¹n chÕ cña ng−êi viÕt, do vËy sai sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lµ khã tr¸nh ®−îc. Em mong nhËn ®−îc sù gãp ý
cña ThÇy C« vµ c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn viÖc häc tËp vµ nghiªn cøu cña m×nh.
Cuèi cïng em xin ®−îc bµy tá lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n s©u s¾c tíi c«
gi¸o NguyÔn LÖ H»ng, ng−êi ®· tËn t×nh h−íng dÉn vµ gióp ®ì em trong qu¸
tr×nh thùc hiÖn kho¸ luËn nµy.
Ng−êi viÕt kho¸ luËn
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiện nay ở VN, đã có 1 số tổ chức hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các DN về TT
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online