Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By namok20042005
#751274 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hàng hóa của hãng hàng không quốc gia Việt Nam
KILOBOOKS.COM


NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D
NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D
NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D
NguyÔn ThÞ Thu H»ng T4 K37D
Trang
Trang
Trang
Trang
2
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng dÞch vô ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng, tû träng
cña ngµnh dÞch vô t¨ng rÊt nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. DÞch vô hµng kh«ng lµ mét trong nh÷ng ngµnh ®−îc ChÝnh phñ x¸c ®Þnh lµ ngµnh kinh tÕ – kü thuËt mòi nhän cña ®Êt n−íc trong thêi kú héi nhËp kinh tÕ. §Þnh h−íng x©y dùng ViÖt Nam trë thµnh trung t©m trung chuyÓn Hµng kh«ng quèc tÕ trong khu vùc. Cã thÓ nãi ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam cã ®ãng gãp to lín cho nÒn kinh tÕ, lµ lÜnh vùc thu hót nhiÒu ngo¹i tÖ. Theo chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam giai ®o¹n 1999 -2010 ®· chØ râ “ X©y dùng Tæng c«ng ty HKVN trë thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh cã søc c¹nh tranh cao trong khu vùc, cã hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ®Æc biÖt ®¶m b¶o an toµn cao, phôc vô sù nghiÖp CNH vµ H§H ®Êt n−íc gãp phÇn ®¶m b¶o an ninh quèc phßng.
DÞch vô hµng kh«ng rÊt réng lín, bao gåm rÊt nhiÒu dÞch vô nhá liªn quan.
Trong kho¸ luËn nµy em muèn ®Ò cËp ®Õn mét lo¹i h×nh dÞch vô ®Æc biÖt quan träng trong chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng ®−êng hµng kh«ng ®ã lµ dÞch vô hµng ho¸ hµng kh«ng.
DÞch vô hµng ho¸ hµng kh«ng lµ c¶ mét quy tr×nh phôc vô hµng hãa tr−íc khi
®−a hµng lªn m¸y bay ®Ó chuyªn chë hay sau khi dì hµng tõ m¸y bay xuèng.§©y lµ kh©u rÊt quan träng ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho hµnh kh¸ch, cho m¸y bay vµ cho b¶n th©n hµng ho¸.
§©y lµ lÇn ®Çu tiªn em viÕt kho¸ luËn do kiÕn thøc cßn h¹n hÑp nªn kh«ng thÓ
tr¸nh khái cã nhiÒu sai sãt, em rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n.
§Ò tµi :
C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô hµng ho¸
cña h·ng hµng kh«ng quèc gia viÖt nam
( vietnam airlines )
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
dịch vụ hàng hóa hàng không là cả 1 quy trình phục vụ hàng hóa trước khi đưa hàng lên máy bay để chuyên chở hay sau khi dỡ hàng từ máy bay xuống
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement