Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mjss_eh_dyamok
#750051 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của VPBank
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn V©n Anh

Ch−¬ng 1: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− t¹i Ng©n
hµng Th−¬ng nghiÖp cæ phÇn c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh
Ch−¬ng 2: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù
¸n ®Çu t− t¹i Ng©n hµng.
Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, do cßn thiÕu kinh nghiÖm vµ h¹n chÕ vÒ mÆt
nhËn thøc, Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ch¾c ch¾n sÏ cßn nhiÒu sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« ®Ó Chuyªn ®Ò cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em rÊt c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n, ®Æc biÖt lµ
c« NguyÔn ThÞ ¸i Liªn ®· tËn t×nh chØ b¶o gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò.
chương 1. thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư của VPBank. chương 2. một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của VPBank
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement