Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By minhhien_pal
#747091 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG THỊ TRƯỜNG CHLB ĐỨC
2
2.1.2.4. ThÞ phÇn xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam.................................232.1.2.5 Gi¸ c¶ cµ phª xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam.............................232.2. Tình hình xuất khẩu cà phê sang CHLB Đức những năm qua. ..........242.2.1. Kim ngạch xuất khẩu. ......................................................................24
2.2.2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. ...........................................................24
CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG
THỊ TRƯỜNG CHLB ĐỨC. ..............................................................................26
3.1. Ph­¬ng h­íng xuÊt khÈu cµ phª cña n­íc ta. .......................................263.1.1.§Þnh h­íng dµi h¹n. ...........................................................................263.1.2. §Þnh h­íng vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ kÕt hîp víi b¶o vÖ m«i tr­êng. ...263.1.3.§Þnh h­íng vÒ hiÖu qu¶ x· héi.........................................................263.1.4. §Þnh h­íng kÕt hîp nguån lùc trong n­íc tranh thñ tèi ®a nguån lùc
tõ bªn ngoµi. ........................................................................................................27
3.2. Giải pháp từ phía nhà nước. ..................................................................
27
3.2.1. Nhµ n­íc t¹o hµnh lang ph¸p lý, th­¬ng nh©n tù chñ tr­íc ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh theo ph¸p luËt cña m×nh. ..................................................27
3.2.2. Ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ c¸c th­¬ng
nh©n.28
3.2.3. KhuyÕn khÝch c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ hîp t¸c trong kinh
doanh.28
3.2.4. X©y dùng vµ ph¸t triÓn HiÖp héi cµ phª­ ca cao ViÖt Nam ngµy
cµng lín m¹nh. .....................................................................................................
28 3.2.5. C¬ chÕ qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cµ phª................28
3.2.6. Hç trî tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cµ phª sang thÞ
tr­êng CHLB §øc. ................................................................................................
29
3.3. Giải pháp từ phía doanh nghiệp. ..........................................................29
3.3.1. X©y dùng chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc
Cµ phª sang thÞ tr­êng §øc. .................................................................................29
3.3.2. G¾n nhËp khÈu c«ng nghÖ thiÕt bÞ m¸y mãc chÊt l­îng cao víi
xuÊt khÈu cµ phª ................................................................................................29
3.3.3. Tập trung chuyên sâu một số mặt hàng xuất khẩu tiềm năng .........30
Hiện nay CHLB Đức đã và đang là đối tác quan trọng, một thị trường lớn có khả năng tiêu thụ nhiều hàng hoá, sản phẩm của Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lự
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By junboojae
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement